INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH NA DZIAŁCE GMINNEJ W PIĄTKOWEJ USYTUOWANEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ TZW. " ŁAŃCUCKIEJ " NA MOKŁUCZCE

W związku z zapytaniami mieszkańców co do wykorzystania gruntu należącego do gminy Błażowa (działka nr 831 administracyjnie położona w Piątkowej – usytuowana przy drodze powiatowej tzw. „łańcuckiej” na Mokłuczce) odnośnie pozyskania materiału na poprawę nawierzchni dróg gminnych, w imię transparentności realizowanych zadań i działań informuję:

1. Realizacja planów związanych z ww. działką wymagała wyplantowania i wyrównania tego terenu z uwagi na fakt, iż teren tej działki miał być przekazany działającemu na terenie naszej gminy stowarzyszeniu na realizację jego działań statutowych.

2. Materiał z powierzchni działki częściowo nadawał się do wykorzystania na podłoża i utwardzenie dróg gminnych na terenie naszej gminy oraz do budowy chodników przy przebudowie drogi powiatowej.

3. Z terenu tego żaden pobrany materiał nigdy nie został sprzedany osobom trzecim. Wykorzystanie jego służyło tylko i wyłącznie dla poprawy stanu nawierzchni dróg i chodników, a tym samym poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wiedzą taką od samego początku działań dysponowała zarówno część Rady Miejskiej w Błażowej jak i sołtysi z naszej gminy.

4. W wyniku złożonych anonimowych donosów do Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie na terenie działki zostały przeprowadzone oględziny przez biegłych. W raporcie z oględzin stwierdzono pobór takiego materiału, jednak nie stwierdzono, że istnieje tam czynna kopalnia.

5. W wydanej decyzji Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie stwierdził, że ze względu na ilość materiału jaka została użyta do wykorzystania na drogi i chodniki, wydobycie to zakwalifikowano jako górnicze, stąd nałożona została kara za brak posiadanego zezwolenia. Zwrócić należy jednak uwagę na fakt, iż mimo braku zezwolenia bilans zysków i strat równoważy się, a znaczną jej część gmina rozliczy w swoim budżecie.

6. Od wspomnianej decyzji przysługuje wniosek o stwierdzenie jej nieważności lub odwołanie i z tego prawa jako gmina skorzystamy, ponieważ celem było przygotowanie przedmiotowej działki pod inną działalność, a ponadto cały materiał jaki został pobrany - jak już wspominałem powyżej - został wykorzystany na cele wyższe jakimi są zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy m.in. poprzez poprawę infrastruktury drogowej.

7. Obecnie, po analizie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców i aktualnej ocenie tego terenu, przygotowywana jest wizualizacja projektowa do wykorzystania go jako miejsca rekreacyjnego m.in. z atrakcyjnym skateparkiem.

8. Jednocześnie informuję osoby, które uważają że zostało popełnione przestępstwo i złożyły anonimowe donosy również do prokuratury, iż czynności wyjaśniające jakie prowadziła prokuratura w tej sprawie nie wykazały żadnych znamion złamania kodeksu karnego.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do dzielenia się swoimi uwagami i pomysłami na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia naszej gminy podczas spotkań, zebrań, tak w Urzędzie Miejskim jak i na sesjach Rady Miejskiej w Błażowej.