foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Miastem Przeworsk i Gminą Błażowa na montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych została podpisana. Podczas ostatniego spotkania w Przeworsku, dyskutowaliśmy nad różnymi sprawami związanymi z realizacją tego zadania. Teraz nastąpi kolejny etap prac związany z weryfikacją zgłoszeń i podpisywaniem umów z mieszkańcami, którzy będą indywidualnie wzywani do Urzędu. Chętni do przystąpienia do tego projektu mogą się jeszcze wpisywać na listę rezerwową.

Burmistrz Błażowej informuje, że mieszkańcy-właściciele budynków, nadal mogą składać deklarację przystąpienia do projektu pn. „Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Błażowa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 (Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii). Stosowne druki do złożenia deklaracji można pobrać ze strony internetowej gminy Błażowa lub w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego.

Pragnę nadmienić, że przyjmowane wnioski uzupełnią tzw. „listę rezerwową”, z której kolejno będzie uzupełniana lista podstawowa, w przypadku rezygnacji mieszkańca znajdującego się na tej liście z uczestnictwa w projekcie i nie zawarcia stosownej umowy z Gminą Błażowa w sprawie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z realizacją wyżej wspomnianego projektu.

Szczegółowszych informacji udzielają:
Jan Rabczak, tel: 17 230 17 41
Jadwiga Odój, tel: 17 230 17 33