26 stycznia 2015 roku odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Rada obradowała w składzie 14. radnych.

W pierwszym punkcie porządku obrad Rada wysłuchała informacji burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja na temat pracy między sesjami.

  Wiodącym tematem sesji styczniowej było uchwalenie budżetu gminy na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Błażowa.

Projekt budżetu był szczegółowo analizowany i dyskutowany na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady w dniu 12 stycznia br. Na sesji Rady Miejskiej radna Krystyna Synoś, przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Budżetu, Finansów oraz Rolnictwa  i Ochrony Środowiska przedstawiła opinię komisji dotyczącą  projektu budżetu gminy.

W wyniku głosowania uchwała budżetowa gminy Błażowa na 2015 r. została podjęta jednogłośnie.

            Rada na sesji styczniowej podjęła uchwały:

- Uchwała Nr IV/11/2015 - w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy

   Błażowa.

- Uchwała Nr IV/12/2015 - w sprawie budżetu gminy Błażowa na 2015 r.

- Uchwała Nr IV/13/2015 - w sprawie upoważnienia burmistrza Błażowej do zawarcia

umowy z gminą miasto Rzeszów w zakresie współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – prowadzenie Izby Wytrzeźwień na 2015 r.

- Uchwała Nr IV/14/2015 - w sprawie ustalenia dla terenu gminy Błażowa liczby punktów

sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  /z wyjątkiem  piwa/ przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

- Uchwała Nr IV/15/2015 - w sprawie wyboru delegatów  do reprezentowania gminy

   Błażowa w Stowarzyszeniu Samorządów  Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.

 Kolejnym punktem porządku obrad była informacja na temat sportu w gminie Błażowa, którą przedstawili kolejno:

- Jan Kustra – prezes Klubu Sportowego LKS „Błażowianka”,

- Ryszard Pępek – prezes Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego i kierownik Hali Sportowej w Błażowej,

- Andrzej Sowa – prezes Klubu Sportowego LZS w Kąkolówce.

Następnie Jurek Faraś - przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił wszystkich na II uroczystą część sesji - okolicznościowe spotkanie noworoczne. W uroczystej części sesji przedstawiciele władz, radni i goście mieli okazje do złożenia sobie życzeń.

Ewelina Olszowy