ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE W FUTOMSKIEJ OSP

W mroźny i śnieżny sobotni wieczór 16 stycznia 2016 r. futomscy strażacy spotkali się na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Dotychczasowy Zarząd złożył stosowne sprawozdania i podsumował pięcioletnią kadencję, która upłynęła na przełomie starego i nowego roku.

Ks. Jan Czaja bezpośrednio po przybyciu na zebranie zaintonował kolędę i dokonał poświęcenia odnowionej sali wraz z obiektami towarzyszącymi.

Prezes jednostki druh Roman Łach powitał zaproszonych gości:

wicemarszałka i członka Zarządu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka, burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej Jurka Farasia, radnych Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisława Najdę i Marka Ząbka, ks. proboszcza Jana Czaję, starszego brygadiera Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Stanisława Kuźniara, prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP Lesława Pępka, jego zastępcę Stanisława Caga, komendanta Komisariatu Policji w Dynowie Jerzego Urbana, sołtys wsi i radną Małgorzatę Drewniak, dyrektora szkoły Zdzisława Chlebka, prezes Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej Wiesławę Rybkę, radnych Rady Sołeckiej w Futomie Annę Karnas i Jerzego Panka, sponsorów jednostki Kazimierza, Romana i Pawła Mazurów, Bogumiłę i Andrzeja Wronów, Joannę Pępek wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, Damiana Wielgosa i Kamila Łacha, uczestników turnieju wiedzy pożarniczej, Andżelikę Kruczek i Izabelę Twardy, uczestniczki zawodów pożarniczych. W trakcie zebrania dotarła przewodnicząca Rady Rodziców i radna Elżbieta Kustra. Nie przybył na zebranie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Zbigniew Nowak, który przekazał na ręce Prezesa Łacha list z życzeniami, podziękowaniami i gratulacjami.

Sekretarz jednostki druh Marek Pępek poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci dwóch zmarłych druhów honorowych - Mieczysława Bogumiła Rząsy i Konstantego Rząsy.

Przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie druha Wacława Karnasa, który zaprosił gości do stołu prezydialnego, zaproponował porządek zebrania, zaakceptowany przez ogół członków. Wybrano przedstawicieli komisji skrutacyjnej, mandatowej oraz uchwał i wniosków, których członkowie niezwłocznie podjęli pracę. Następnie przewodniczący zebrania -zgodnie z porządkiem obrad - przekazał głos prezesowi Romanowi Łachowi, zastępcy naczelnika Stanisławowi Kustrze, przewodniczącemu komisji rewizyjnej Maciejowi Skawińskiemu i sekretarzowi Markowi Pępkowi w zastępstwie skarbnika Pawła Doparta, którzy złożyli sprawozdania z działalności jednostki za miniony rok.

Prezes jednostki druh Roman Łach odniósł się szerzej do podjętych działań w minionym roku i pięcioletniej kadencji. Składając sprawozdanie z działalności operacyjno-ratowniczej i szkoleniowej za 2015 rok przypomniał, że do Ochotniczej Straży Pożarnej w Futomie należy obecnie 78 osób, w tym 57 czynnych druhów, 9 kobiet i 12 druhów honorowych. Ośmiu uczniów z VI klasy Szkoły Podstawowej w Futomie należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Podstawowym celem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej jest udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w czasie pożarów, miejscowych zagrożeń oraz innych klęsk i zdarzeń. W 2015 roku strażacy wyjeżdżali do 13 zdarzeń, w tym do 10 pożarów: Białka – 1 raz, Błażowa – 3 razy, Harta – 1 raz, Futoma – 1 raz, Błażowa Dolna – 2 razy, Lecka – 1 raz i Ulanica – 1 raz. Do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 3 razy: Łubno – 1 raz, Futoma – 1 raz i Piątkowa – 1 raz. Ogółem brało w nich udział 75  druhów ochotników, czyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyli oni przez 158 godz. i 50 min. W akcjach ratowniczo-gaśniczych brali udział następujący druhowie: Roman Łach – 9 razy, Grzegorz Panek – 7 razy, Grzegorz Kustra – 7 razy, Kamil Kustra – 7 razy, Tomasz Dziepak s. Marka – 7 razy, Mateusz Pocałuń – 6 razy, Maciej Skawiński – 5 razy, Marcin Wielgos – 5 razy, Konrad Skawiński – 3 razy, Tomasz Dziepak s. Andrzeja – 3 razy, Wojciech Pocałuń – 3 razy, Aleksandra Raszowska – 2 razy, Grzegorz Rząsa – 2 razy, Andrzej Dziepak – 2 razy, Michał Kustra – 1 raz, Stanisław Kustra s. Alojzego – 1 raz, Bogumił Makara – 1 raz, Marek Raszowski – 1 raz, Tomasz Rząsa s. Grzegorza – 1 raz, Jerzy Karnas – 1 raz i Paweł Panek – 1 raz. Prezes złożył podziękowania druhom za ich udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za to, że pieniądze otrzymywane z gminy jako ekwiwalent przekazują dobrowolnie na potrzeby  jednostki.W ubiegłym roku szkolenie podstawowe strażaków ratowników ukończyło 5 osób: Tomasz Dziepak s. Marka, Wojciech Pocałuń, Karolina Skawińska, Konrad Skawiński i Wojciech Sowa. Aktualnie 31 osób posiada odpowiednie wyszkolenie oraz ważne badania lekarskie i mogą oni brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

28 maja uczestniczono w Szklarach w ćwiczeniach zgrywających służb ratowniczych i porządkowych powiatu rzeszowskiego. W ćwiczeniach przeprowadzonych w tunelu kolejki wąskotorowej brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja i Straż Ochrony Kolei. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się 13 września w Białce obie drużyny – męska w grupie „A” i żeńska w grupie „C” zajęły pierwsze miejsca, tym samym kwalifikując się do zawodów powiatowych. 27 września w Pogwizdowie Starym odbyły się IX powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Drużyna męska zajęła bardzo dobre IV miejsce, natomiast żeńska miejsce VII.

W ubiegłym roku za środki finansowe pochodzące z Komendy Głównej PSP i Urzędu Miejskiego w Błażowej dokonano zakupów, dzięki którym poprawiono stan techniczny samochodu Star oraz uzupełniono pozostałe braki wynikające ze standardu wyposażenia w środki ochrony indywidualnej druhów ochotników.

W kwietniu trzy osoby wzięły udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Rzeszowie. Kamil Łach zajął II miejsce w grupie pierwszej, natomiast w grupie trzeciej Damian Wielgos – I miejsce, a Małgorzata Łach – IV miejsce. Damian Wielgos brał później udział w eliminacjach wojewódzkich Turnieju w Łańcucie. W lipcu Izabela Twardy i Kacper Chlebek wyjechali do Firleja – woj. lubelskie na obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  Prezes złożył podziękowania Joannie Pępek za prowadzenie drużyny młodzieżowej i coroczne przygotowywanie młodzieży do udziału w tym turnieju.

W minionej kadencji najważniejszym zadaniem był remont kapitalny remizy, sanitariatów, szatni, klatki schodowej, kuchni, magazynów, wymiana drzwi wejściowych, stolików, krzeseł oraz doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego w niezbędny sprzęt. Prezes podziękował wszystkim druhom za pracę społeczną, jaką włożyli w remont. Słowa podziękowania skierował do braci Romana, Pawła, Mariusza i Kazimierza Mazurów oraz Radosława Rząsy, Bogumiły i Andrzeja Wronów za bezinteresowne wsparcie jednostki w trakcie tych prac i organizowanych imprez karnawałowych i sylwestrowych. Wyraził wdzięczność sponsorom corocznego kalendarza Pawłowi i Kazimierzowi Mazurom, firmie Bisbud oraz Michałowi Winiarskiemu. Słowa podziękowania skierował do sekretarza Marka Pępka za prowadzenie dokumentacji jednostki i przygotowanie druhów do zawodów pożarniczych. Ochotnicza Straż Pożarna współpracuje z Radą Sołecką, Stowarzyszeniem Kultywowania Kultury i Tradycji, ze szkołą, parafią. Bierze czynny udział w życiu miejscowej społeczności, co jest szczególnie widoczne w czasie Dni Futomy, Świąt Wielkanocnych, uroczystości szkolnych. Prezes dziękował przedstawicielom wszystkich instytucji i stowarzyszeń, z którymi straż współpracuje dla dobra lokalnej społeczności.

Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi zabrali głos zaproszeni goście: wicemarszałek Stanisław Kruczek, starszy brygadier Stanisław Kuźniar, burmistrz Jerzy Kocój, przewodniczący Jurek Faraś, ks. Jan Czaja, radni powiatu Stanisław Najda i Marek Ząbek, prezes i zastępca Zarządu Związku OSP RP Lesław Pępek i Stanisław Cag, sołtys Małgorzata Drewniak, prezes Stowarzyszenia Wiesława Rybka, dyrektor szkoły Zdzisław Chlebek. Mówcy składali gratulacje, słowa uznania i podziękowania dla strażaków za ich osiągnięcia i dokonania na przestrzeni minionej kadencji w zawodach strażackich, turnieju wiedzy pożarniczej, pracę na rzecz lokalnej społeczności, inwestycje, jakie przeprowadzono i bezinteresowną, społeczną służbę na rzecz drugiego człowieka, jaką jest ratowanie cudzego mienia, zdrowia, a nawet życia.

Starszy brygadier Kuźniar poinformował zebranych, że w minionym roku wzrosła liczba pożarów o ponad 20%, ale nie odnotowano gwałtownych wichur i powodzi. W wyniku zaistniałych zdarzeń śmierć poniosło 23 osoby, ale nie było wśród nich dzieci. Zauważył, że w futomskiej jednostce zachodzi powoli zmiana pokoleniowa i życzył utrzymania tego poziomu organizacji i kontynuacji osiągnięć i dokonań minionego okresu.

Ks. Jan Czaja podkreślając dobrą współpracę strażaków ze szkołą i kościołem, wspomniał o udziale straży we wprowadzeniu relikwii krwi św. Jana Pawła II do futomskiej świątyni.

Radny powiatu Stanisław Najda gratulując druhom osiągnięć, stwierdził że ich służbę i poświęcenie najlepiej oddają słowa  cytat: „Bogu na chwałę, Ojczyźnie w potrzebie, bliźniemu z pomocą.”

Radny Marek Ząbek jako dyrektor WORD-u w Rzeszowie zadeklarował szkolenia drogowe druhów po obniżonych cenach.

Sołtys wsi Małgorzata Drewniak podkreśliła rolę jednostki w trakcie organizowania Dni Futomy i wyraziła nadzieję na dalszą współpracę, jako że w tym roku czeka nas mały jubileusz - X edycja tej imprezy. Podkreśliła również zaangażowanie druhów w otwarciu siłowni dla młodzieży z Programu Odnowy Wsi.

Marszałek Stanisław Kruczek, burmistrz Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś deklarowali wsparcie i pomoc dla strażaków -ochotników w uznaniu ich zasług i bezinteresownej służby na rzecz lokalnych społeczności, w których żyją i pracują.

Następnie wybrano nowy Zarząd, komisję rewizyjną i delegatów do Zarządu Gminnego Związku OSP.

W skład nowego Zarządu na 5-cioletnią kadencję weszli druhowie:

Roman Łach – prezes, Mateusz Pocałuń –wiceprezes, Stanisław Kustra - zastępca naczelnika, Marek Pępek- sekretarz, Wacław Karnas –skarbnik, Bogdan Kruczek- gospodarz, Paweł Panek - członek.

Komisja rewizyjna będzie działać w składzie: Maciej Skawiński – przewodniczący, Józef Bilski i Kamil Kustra – członkowie.

Delegatami do Zarządu Gminnego Związku OSP zostali druhowie Roman Łach, Marek Pępek, Mateusz Pocałuń, Wacław Karnas, Mariola Raszowska, Kamil Kustra i Tadeusz Rząsa.

W ramach wolnych wniosków prezes Roman Łach zaproponował  uhonorowanie zasłużonych dla jednostki strażaków Aktem nadania Honorowego Strażaka w formie dyplomu. Sekretarz Marek Pępek przekazał prezesowi okazały puchar po 20 latach czynnego biegania i przygotowywania drużyn do zawodów pożarniczych, których ukoronowaniem było I miejsce w gminie i IV miejsce na zawodach powiatowych. Sekretarz M. Pępek wyraził nadzieję, ze te sukcesy będą kontynuowane. Po tym miłym akcencie zaproszono wszystkich gości i uczestników zebrania na tradycyjny poczęstunek.

Zdzisław Chlebek