6 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. Tym razem strażacy gościli w estetycznej remizie w Lecce.

Wszystkich przybyłych powitał dh prezes Lesław Pępek. Wśród zaproszonych gości byli burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, pracownik Urzędu Miejskiego Jan Rabczak i redaktor naczelna „Kuriera Błażowskiego” Danuta Heller.

Dh Lesław Pępek przedstawił porządek obrad, który był następujący: podjęcie uchwały w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach OSP, sprawy organizacyjne, prewencyjno-bojowe, sprawy różne.

Dyskusja skupiła się wokół kampanii sprawozdawczo-wyborczej, jaka czeka ochotnicze straże w 2016 r.

Walne zebrania sprawozdawcze członków OSP (podsumowujące i oceniające działalność OSP w roku 2015), jakie od początku 2016 roku odbywać się będą w ochotniczych strażach pożarnych, powinny być oparte na niezbędnych podstawach prawnych, co podkreślali zarówno dh prezes Lesław Pępek, jaki i dh komendant miejsko-gminny OSP Maciej Pałac. Walne zebranie jest najwyższą władzą w stowarzyszeniach.

Podstawowym celem walnego zebrania powinna być rzetelna ocena działalności stowarzyszenia w zakończonym roku i zaplanowanie - w oparciu o dokonaną ocenę - działań, które będą tworzyć perspektywy dalszego rozwoju OSP, większych możliwości i większej efektywność, zwłaszcza na płaszczyźnie operacyjno – bojowej.

Statuty OSP nadają walnym zebraniom sprawozdawczym członków OSP następujące kompetencje:

- wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu OSP i komisji rewizyjnej OSP za rok 2015,

- podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- uchwalenie programu działania i budżetu stowarzyszenia na rok 2016,

- ustalenie wysokości składki członkowskiej,

- rozpatrzenie odwołań od decyzji zarządu OSP oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.         

Walne zebranie członków OSP jest zatem z jednej strony obowiązkiem, z drugiej zaś - okazją do podsumowania rocznej pracy stowarzyszenia, w odniesieniu do pięcioletniego planu ustalonego podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego i wcielonego w życie uchwałą tegoż zebrania. Dh Maciej Pałac zachęcał kolegów, by w sprawozdaniach chwalili się sukcesami.

Celem każdej OSP powinno być porównanie planu z faktycznym jego wykonaniem i wyciągnięcie stosownych wniosków do dokonania (wynikającej także ze statutu) oceny pracy Zarządu. Ocena wykonania planu powinna posłużyć też do wytyczenia zadań dla OSP na rozpoczynający się rok. 

Zadaniem ściśle związanym z oceną realizacji planu pracy jest analiza dochodów i wydatków OSP, oparta o przyjęty plan finansowy i sprawozdanie  finansowe. W analizie warto zastanowić się, czy uzyskane dochody odzwierciedlają faktyczne możliwości OSP, czy wydatki odpowiadały faktycznym potrzebom stowarzyszenia. Warto też zastanowić się jaki wpływ miały dochody i wydatki na realizację planu zadań statutowych. Oceniając powyższe, walne zebranie powinno w sposób rzeczowy i realny określić plan pracy oraz plan dochodów i wydatków na 2016 rok. Plan  powinien się także odnosić do planu na pięcioletnią kadencję, a także, uwzględniać zadania, których nie udało się zrealizować w roku 2015.

Wszelkim postanowieniom walne zebranie nadaje charakter uchwał, które stanowią wykładnię do pracy dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i druhów realizujących określone zadania.

Walne zebranie jest zazwyczaj najważniejszym w roku organizacyjnym wydarzeniem w OSP. Zbiera się bowiem najwyższa władza stowarzyszenia, która w tym czasie może decydować o wszystkim, co dotyczy straży. Wskazane jest zatem, aby zebraniu nadać charakter uroczysty, by przede wszystkim strażacy wystąpili w strojach galowych (mundury wyjściowe, sznury, odznaczenia). O to właśnie apelował dh Lesław Pępek.

Niezwłocznie po odbyciu  walnego zebrania sekretarz OSP sporządza odpowiednią dokumentację i przekazuje właściwym adresatom. Druhowie Lesław Pępek i Maciej Pałac prosili kolegów o poprawne sporządzenie protokołów i sprawozdań i terminowe dostarczenie ich adresatom.

 W 2016 r. strażacy wybiorą nowe władze, gdyż ruszy kampania wyborcza. Apelowano o rozwagę w tej kwestii, aby nie wybierać przypadkowych osób, które nie podołają pracy w obecnej rzeczywistości. Tę kwestię poruszył dh Grzegorz Woźniak.

Na zebraniu podjęto uchwałę w sprawie zwołania Zjazdu Związku OSP RP na 24 marca 2016 r. Wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich jednostek w liczbie 34, w Zarządzie będzie pracować 13 osób.

Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój jest przekonany, że kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP przebiegnie sprawnie. Osobiście dobrze się czuje wśród strażaków. W gminie działa 8 jednostek, to dużo. OSP uważa za organizację elitarną wśród stowarzyszeń. Docenia pracę druhów dla środowiska. Są obecni we wszystkich uroczystościach w gminie. Obiecał, że budżet dla straży będzie porównywalny z ubiegłorocznym. Podziękował Zarządowi Związku OSP RP za 5 lat wytężonej pracy. W związku ze zbliżającymi się świętami złożył obecnym na sali serdeczne życzenia wszelkiego dobra.

Komendant Maciej Pałac przypomniał o przygotowaniu jednostek do zimy, o terminie badań lekarskich. Zwrócił uwagę na konieczność akceptacji zakupów sprzętu w poszczególnych jednostkach przez niego lub prezesa. Poruszył ważną kwestię szkoleń.

Życzeniami bożonarodzeniowymi od druhów Lesława Pępka, Macieja Pałaca i gospodarza Stanisława Caga zakończono oficjalną część zebrania. Następnie dh Stanisław Cag zaprosił na „małe co nieco”, podane przez druhny z OSP Lecka. Trwały ożywione rozmowy, bo zebranie jest dobrą okazją do spotkania kolegów z całej gminy.

Danuta Heller