25 stycznia 2015 r. strażacy z Kąkolówki spotkali się na zebraniu sprawozdawczym, aby podsumować działalność w minionym roku. Walne zebranie rozpoczęto w drugim terminie, ponieważ nie było potrzebnego kworum.

Zebranie otworzył prezes Zarządu OSP dh Józef Kustra, który powitał wszystkich przybyłych gości oraz strażaków. Na zebranie przybyli burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, radni Rady Miejskiej Ewa Kucharska i Wiesław Kruczek, przedstawiciel Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Błażowej dh Roman Łach oraz sołtys Adam Sapa. Powołano protokolanta oraz komisję uchwał i wniosków.

Prowadzenie zebrania powierzono dh Pawłowi Kruczkowi – naczelnikowi OSP, który przedstawił porządek obrad przyjęty jednogłośnie przez zgromadzonych, a następnie oddał głos prezesowi dh Józefowi Kustrze, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki, zawierające wyczerpujące informacje także z działalności prewencyjno-bojowej.

Z informacji sprawozdawczych prezesa wynika, że jednostka OSP w Kąkolówce liczy 32 członków, w tym jeden druh wspierający i jeden honorowy. Problemem jest jednak fakt, ze spora część tych członków nie mieszka już w miejscowości. Niektórzy pozakładali rodziny i zmienili adres zamieszkania, inni wyjechali za granicę. W rzeczywistości w działalności jednostki uczestniczy czynnie mniej niż połowa stanu osobowego. W minionym roku druhowie tradycyjnie już uczestniczyli z pocztem sztandarowym w ważnych uroczystościach religijnych i państwowych. Zabezpieczali drogę podczas procesji Bożego Ciała czy jeden z etapów wyścigu kolarskiego „Solidarności”.

W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono pogadankę w szkole. Ponadto na bieżąco prowadzono prace porządkowe w remizie i wokół budynku. Prac tych było sporo w związku z remontem budynku wielofunkcyjnego. Druhowie we własnym zakresie odmalowali wszystkie pomieszczenia remizy, okna i drzwi. Zakup farby za ponad 2800 zł sfinansowała gmina. W ostatnim roku jednostka nie wyjeżdżała do pożarów, ani innych zdarzeń losowych.Problemem jednostki jest wspomniany już brak młodych sprawnych i dyspozycyjnych osóboraz, nikłe zainteresowanie dla spraw OSP wśród młodzieży. Nawet jeśli w rozmowach wykazują zainteresowanie, to potem nie przychodzą na zebrania. Na zebraniu miało być obecnych 5 kandydatów, niestety, żaden z nich nie przybył. Obecnie odbywa szkolenie młody kierowca. Drugi kierowca jest niezbędny, ponieważ kierowca jednostki dh Mieczysław Ząbek często pracuje poza terenem zamieszkania i nie jest dyspozycyjny. Bolączką jednostki jest też stary samochód bojowy i słabe wyposażenie sprzętowo-mundurowe.

Dh naczelnik Paweł Kruczek przedstawił plan zakupowy doposażenia jednostki w mundury wyjściowe i bojowe oraz stwierdził, że jednostka czynić będzie starania zmierzające do zakupu nowego samochodu.

Następnie przewodniczący zebrania poprosił o złożenie sprawozdania skarbnika jednostki dha Stanisława Sapę. Ten przedstawił stan finansów, tj. dochody i wydatki w 2014 r., w których, po stronie dochodów własnych, najpoważniejsze źródło stanowiły darowizny od mieszkańców w kwocie 1580 zł. Przedstawił tez plan finansowy na nowy rok.

Dh Wojciech Kustra złożył sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej, w skład której oprócz niego wchodzili również druhowie Jerzy Słaby i Bogdan Wilk. Stwierdził na koniec, że po przeprowadzeniu kontroli działalności Zarządu, działalności statutowej i finansowej jednostki oraz gospodarki paliwem komisja nie wnosi żadnych uwag, w związku z powyższym postawił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium, po czym przewodniczący zebrania otworzył dyskusję.

Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Jerzy Kocój, który podziękował za zaproszenie i stwierdził, że jest zaniepokojony niską frekwencją na zebraniu i brakiem młodzieży. Oczywiście sprawy sprzętowo-mundurowe są ważne, ale najważniejsza jest działalność jednostki. W pierwszej też kolejności nakłady samorządu skierowane zostaną na szkolenia, bo bez nich strażacy nie mogą brać udziału w akcjach. Najlepszym argumentem przekonującym samorząd do zwiększenia pomocy finansowej dla jednostki jest jej aktywność i podejmowane działania. Na zakończenie swego wystąpienia pogratulował druhom pięknie odnowionej remizy. Im samym i ich rodzinom złożył życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, a jednostce, aby wzmocniła ją młodzież.

Następnie o głos poprosił przewodniczący RM Jurek Faraś, który także podziękował za zaproszenie i stwierdził, że w zasadzie chciałby przyłączyć się do głosu swego przedmówcy oraz zaakcentować jeszcze mocniej problem pozyskania młodych dla straży, ponieważ Ochotnicze Straże Pożarne (sam jest członkiem OSP Makłuczka) pełnią wiele funkcji poza działalnością statutową. Ta rola jest szczególnie ważna w małych społecznościach, jakimi są społeczności wsi i miasteczek. Trzeba szukać różnych sposobów. Może włączyć do poszukiwania dróg dotarcia do ludzi młodych, np. dyrektora szkoły, może dotrzeć do młodzieży poprzez sport?

Radny Rady Miejskiej Wiesław Kruczek zwrócił uwagę, że problem tkwi poniekąd w problemach związanych z funkcjonowaniem domu ludowego, który stoi niewykorzystany, co wszystkich, którzy pracowali przy jego budowie, zniechęca do działania. Sam jako nastolatek przepracował wiele godzin przy rozładunku cegły na jego budowę. Te problemy tworzą nieprzyjazny klimat.

Wiele uwag do działalności jednostki zgłosił dh Roman Łach. Wskazywał jako przykład, jak radzić sobie z problemami jednostkę w Futomie i proponował, aby szukać dróg wyjścia z impasu kadrowego w szkole podstawowej, zakładając młodzieżową drużynę pożarniczą. Stwierdził też, że samochód jednostki w Kąkolówce nie jest dużo starszy od samochodu, jakiego używa jednostka z Futomy. Wystąpienie dha Romana Łacha ożywiło dyskusję.

Dh Mieczysław Ząbek przypomniał, że samochód, który jest na stanie jednostki był zakupiony z pieniędzy zarobionych przez samą jednostkę na organizacji imprez. Strażacy i mieszkańcy Kąkolówki mogą czuć się zniechęceni, bo w ostatnim półwieczu wybudowali w czynie społecznym dwa domy ludowe, a żadnym nie mogą dysponować, nie czują też dostatecznego wsparcia ze strony samorządu. W dalszym ciągu dyskusja potoczyła się w kierunku różnych propozycji ze strony gości i samych strażaków, jak zachęcić kąkolowian, szczególnie młodych, do działania na rzecz wsi i dobra wspólnego.

Po zakończeniu dyskusji głos zabrał przewodniczący zebrania dh Paweł Kruczek i przystąpił do spraw proceduralnych. Przyjęto uchwałami sprawozdania, plan pracy i plan budżetowy na rok 2015 r. Zarządowi udzielono absolutorium za 2014 r. Na tym zakończono oficjalną część zebrania.

Małgorzata Kutrzeba