foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

5 lutego 2022 r. w OSP Kąkolówka odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2021, które otworzył prezes dh Paweł Kruczek, który  przywitał zaproszonych gości: burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej Sławomira Kowala, opiekuna OSP z ramienia Urzędu Miejskiego Krzysztofa Kulasę, proboszcza parafii Kąkolówka ks. Adama Chrząszcza, członka Zarządu MG Związku OSP-RP Piotra Jurka, radną Rady Miejskiej w Błażowej Małgorzatę Sowę, przedstawicielki KGW w Kąkolówce Ewę Kucharską, Magdalenę Janik i Wiesławę Bober, sołtysa wsi Kąkolówka Janusza Bobra oraz druhów. Przewodniczącym zebrania wybrany został dh Dariusz Koniewicz, protokolantką dh Julia Sapa, natomiast w skład komisji uchwał i wniosków weszli dh Magdalena Koniewicz, Magdalena Litwin oraz Daniel Kocór.    

Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił dh Paweł Kruczek, sprawozdanie finansowe dh Stanisław Sapa, a sprawozdanie komisji rewizyjnej dh Krzysztof Kucharski. W sprawozdaniu z działalności przedstawiono najważniejsze zadania, jakie zostały wykonane przez jednostkę w okresie sprawozdawczym: budowa kominka, montaż ogrzewania nadmuchowego w całej remizie, wykonanie narożnika i stolika, zamontowanie bramy garażowej, wykonanie bariery na moście na drodze dojazdowej do stadionu, wycinka zakrzaczeń na drodze na Folwark, przeprowadzenie akcji sprzątania przydrożnych rowów, wycinka drzew przy moście obok państwa Bembenków, zabezpieczenie wyścigu kolarskiego oraz udział w świętach i uroczystościach kościelnych. W okresie sprawozdawczym nasza jednostka uczestniczyła w czterech akcjach ratowniczych: gaszeniu pożaru oraz trzech miejscowych zagrożeniach, odbyło się 12 posiedzeń Zarządu oraz 14 innych zebrań. W akcjach wyróżnili się: druhowie Marek Borowiec, Stanisław Sapa, Michał Kucharski, Krzysztof Kucharski, Paweł Hubka, Damian Hubka, Daniel Kocór, Magdalena Litwin, Piotr Rabczak, Kamil Szymula, Paweł Kruczek, Mariusz Ząbek oraz Martyna Borowiec. Dwóch druhów ukończyło I st. szkolenia, a jeden z nich ukończył również kurs techniczny. Prezes Paweł Kruczek podziękował sponsorom: GK w Błażowej, firmie Auto Serwis Bogdan Zimny, firmie SAKOP Stanisław Sapa, podziękował również mieszkańcom wsi Kąkolówka za ofiarność oraz datki zebrane podczas akcji roznoszenia kalendarzy strażackich. W okresie sprawozdawczym jednostka pozyskała następujący sprzęt: 8 gumowych par butów strażackich, 9 par rękawic specjalistycznych, latarki wraz z uchwytami na hełmy strażackie, 3 kominiarki, zestaw do czyszczenia kominów, sorbent, a przede wszystkich średni samochód pożarniczy marki Mercedes od OSP Błażowa.

W dyskusji zabrali głos: Jerzy Kocój, Sławomir Kowal, Piotr Jurek, ks. Adam Chrząszcz, Janusz Bober, Ewa Kucharska oraz Małgorzata Sowa. Wszyscy zauważyli rozwój jednostki, zmiany wizualne, coraz lepszy sprzęt jak i mnóstwo chęci i zapału do pracy.  W dalszej dyskusji druhowie omawiali problem braku szkoleń, jest nie do pomyślenia, aby młodzi strażacy, chętni do udzielania pomocy poszkodowanym, nie mogli wyjeżdżać  do akcji z tego tylko powodu że, Komenda nie organizuje żadnych kursów! Jak się to ma do zachęcania młodzieży do wstępowania w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych i do nowej ustawy dotyczącej straży ochotniczych?

Innym ważnym tematem były plany organizacji w maju 90- lecia  utworzenia OSP Kąkolówka i poświęcenia samochodu strażackiego.  Nasza jednostka na bieżący rok zaplanowała następujące działania: akcja sprzątania miejscowości, wycinka przydrożnych zakrzaczeń, remont kuchni, doprowadzenie ciepłej wody do łazienki, zakupienie selektywnego systemu powiadamiania, 10 kompletów mundurów koszarowych, 6 kompletów mundurów bojowych. Wzorem roku ubiegłego, w którym zostały złożone 3 wnioski, z czego 1 zrealizowano na kwotę 5000 zł, planujemy składać wnioski o dofinansowanie naszej jednostki ze wszystkich możliwych źródeł. Na zakończenie prezes podziękował za obecność i zaprosił na poczęstunek.

 

dh Martyna Kruczek