foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

W tym roku to mnie przypadł zaszczyt spisania sprawozdania z Walnego Zebrania strażaków w OSP Lecka, które odbyło się 22 stycznia 2022 r.

Zebranie rozpoczął dh Stanisław Cag, witając przybyłych gości: Józefa Jodłowskiego – starostę rzeszowskiego, Stanisława Kruczka – członka zarządu województwa podkarpackiego w Rzeszowie, burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Kowala, Jurka Farasia - radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego, proboszcza parafii Lecka - ks. Stanisława Kowala, członka Zarządu Miejsko-Gminnego OSP - Marcina Srokę, sołtysa wsi – Antoniego Mazura oraz wszystkie druhny i druhów przybyłych na spotkanie.

Po przedstawieniu porządku obrad nastąpił wybór przewodniczącego zebrania, którym został dh Jacek Bator. Do komisji uchwał i wniosków wybrano: Tadeusza Hałonia, Dawida Ustrzyckiego i Damiana Ustrzyckiego. Sprawozdanie gospodarcze i z działalności OSP w Lecce za 2021 rok przedstawił dh Stanisław Cag. W minionym okresie zostało przyjętych trzech nowych druhów – jednostka OSP w Lecce liczy 37 ochotników, w tym 5 druhen i 32 druhów. Odbyło się osiem posiedzeń zarządu i dwie komisje rewizyjne.

Dh Stanisław Cag w swoim  sprawozdaniu wymienił sprzęt i umundurowanie, jakie jest w posiadaniu jednostki i o jakie została wzbogacona w ostatnim okresie tj.: 5 mundurów bojowych firmy Ballyclove (w kwocie 14 000 zł z wkładem własnym 1990 zł), 10 par butów, myjka do mycia firmy Karcher, 6 kominiarek, 5 koszulek, 2 koszule, 1 mundur wyjściowy. Wspomniał o potrzebie przeprowadzenia inwentaryzacji. Wymienił prace, jakie wykonano w minionym roku: dokończono remont kuchni, przeprowadzono remont garażu, zamontowano nową klimatyzację, zakupiono nowe akumulatory, udrożniono przepust koło szkoły, naprawiono sanki szkolne dla dzieci i ustawiono znaki  z numerami domów w Lecce. Ponadto strażacy z OSP zorganizowali akcję sprzątania poboczy, uzyskali dofinansowanie na buty i mundury, rozdawali maseczki i roznosili ulotki covidowe, ścięli stare drzewo koło drogi, odpowietrzyli i zalali studnię parafialną, zorganizowali kulig i ognisko oraz trzydniową wycieczkę do Oświęcimia, Białki Tatrzańskiej, Zabrza, Zakopanego i Czorsztyna. Rozprowadzili także kalendarze strażackie w Lecce. Sala OSP była wypożyczana na różne imprezy okolicznościowe i zebrania wiejskie (w sumie 9 imprez i 7 zebrań). W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Lecce zorganizowano strażackie mikołajki.

Dh Cag serdecznie podziękował wszystkim strażakom za prace społeczne na rzecz jednostki i mieszkańców Lecki, druhowie i druhny przepracowali 1084 godzin na sumę ok. 18 tys. złotych, a byli to: Roman Rzeźnik – 195 godzin, Sebastian Rzeźnik – 160, Rafał Jakubczyk – 94, Aleksander Ustrzycki – 84, Stanisław Cag – 83, Marcin Czarnik – 60, Andrzej Bartoń – 54, Krzysztof Wójcik – 51, Wioletta Rzeźnik – 45, Tadeusz Hałoń – 27, Andrzej Bieszczad – 27, Dawid Ustrzycki – 25, Mateusz Woźniak – 25, Alicja Ustrzycka – 18, Maria Bieszczad – 17, Danuta Woźniak – 17, Mariola Wójcik – 14, Tadeusz Bieszczad – 14, Adam Gruba – 13, Karol Misiewicz – 12, Michał Bator – 11, Jacek Bator – 10, Wojciech Piwek – 10,  Kazimierz Bieszczad – 10, Marcin Bator – 7, Jan Wójcik – 5, Tadeusz Wolański – 3, Wiesław Ślęczka – 3, Roman Bieszczad – 2, Tadeusz Czarnik - 2. W pracach społecznych brały również udział osoby nienależące do jednostki, które należy wymienić: Karolina Feret – 32, Jolanta Cag – 10, Grzegorz Czopik – 1.

Nie zabrakło również sponsorów: Gmina Błażowa na czele z burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej (drzwi garażowe, klimatyzacja, myjka ciśnieniowa, akumulatory), poseł Zbigniew Hmielowiec (5 mundurów bojowych), Stanisław Bator (organizacja kuligu), Jolanta i Stanisław Cag (ognisko), Jacek Bator (demontaż starych drzwi garażowych, odwalanie śniegu koparką), Wioletta Rzeźnik, Maria Bieszczad, Mariola Wójcik, Alicja Ustrzycka, Danuta Wożniak, Jolanta Cag – pieczenia ciast i chleba na imprezy, Sebastian Rzeźnik, Karolina Feret, Dawid Ustrzycki (pisanie wniosków o dofinansowanie, organizacja wycieczki).

Prezes Stanisław Cag podziękował w imieniu całego Zarządu wszystkim druhom i druhnom, burmistrzowi, przewodniczącemu Rady, wszystkim sponsorom, a także tym, którzy nie zostali wymienieni, a pracowali na rzecz jednostki.

Kolejnym punktem było przedstawienie spraw prewencyjnych i bojowych, które omówił dh Rafał Jakubczyk. W roku 2021 do zdarzeń ratowniczych wyjeżdżano 3 razy: 17 marca 2021 r. – ugaszono pożar sadzy w kominie domu w Lecce, 28 sierpnia 2021 r. – usunięto gniazda szerszeni na drzewie w Lecce, 19 listopada 2021 r. – przeprowadzono próbną ewakuację Szkoły Podstawowej w Lecce. Obecnie w akcjach ratowniczych może brać udział 22 strażaków, mających przeszkolenie i kursy oraz badania lekarskie. W minionym roku strażacy wyjeżdżali ze sztandarem na uroczystości: Dzień Strażaka, Święto Ludowe oraz obsługiwali imprezy okolicznościowe, takie jak: procesja Bożego Ciała, odpust parafialny, podkarpacki rajd rowerowy, górski rajd rowerowy, gminny rajd rodzinny, delegacja na pogrzebach. Na zakończenie dh Rafał Jakubczyk podziękował wszystkim strażakom za ich pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości oraz udział w działaniach ratowniczych. Zwrócił uwagę na owocną współpracę z władzami gminy i wspieranie jednostki OSP w Lecce. Jednocześnie złożył wszystkim gościom, strażakom i ich rodzinom życzenia zdrowia, sukcesów i wszelkiego dobra w 2022 r.

Kolejno zabrał głos dh Michał Bator, który przedstawił sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za rok 2021.

Potem przewodniczący zebrania dh Jacek Bator podziękował za złożone sprawozdania i oddał głos Stanisławowi Kruczkowi, który podziękował strażakom za wykonane zadania na rzecz środowiska, wyraził zadowolenie z owocnej współpracy i przedstawił plany na przyszłość. Następnie starosta Józef Jodłowski pogratulował jednostce OSP Lecka zaangażowania i aktywności, życząc opieki i błogosławieństwa św. Floriana, patrona strażaków. Przerwę w obradach stanowił pyszny, ciepły posiłek, przygotowany przez gospodarzy. Po poczęstunku wypowiedział się z podziękowaniami burmistrz Jerzy Kocój, zwracając uwagę na plan zakupu nowego samochodu. Kolejno krótko zabrała głos dyrektor SP w Lecce Agnieszka Kruczek, wręczając pisemne podziękowania oraz drobny podarunek na ręce prezesa Stanisława Caga. Podkreśliła, jak bardzo sobie ceni niezawodność i gotowość miejscowych strażaków do pomocy szkole oraz ich wsparcie w każdej sytuacji. W podobnym tonie wypowiedział się proboszcz tutejszej parafii ks. Stanislaw Kowal. Zwrócił uwagę na nowych kandydatów do straży, którzy pełnili wcześniej funkcję ministrantów i nadal chcą pełnić służbę na rzecz społeczeństwa. Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal zaakcentował ważność OSP w Lecce, co potwierdziła ranga zaproszonych gości. Zaznaczył racjonalność dokonywania zakupów niezbędnego sprzętu, co służy skuteczności i bezpieczeństwu podejmowanych działań. Radny powiatowy Jurek Faraś dołączył do podziękowań i życzeń, jak również przedstawił plan inwestycji powiatu. Dh Marcin Sroka wyraził wdzięczność za dobrą organizację spotkania i efektywną pracę druhów OSP w Lecce. Sołtys wsi Antoni Mazur podjął temat trudnej sytuacji jednej z mieszkanek Lecki i poprosił o interwencję w jej sprawie i udzielenie w miarę możliwości pomocy.

Na tym zakończono oficjalną część posiedzenia, które przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze współpracy, braterstwa i pełnienia służby dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców gminy i powiatu.

Agnieszka Kruczek