foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

15 stycznia 2022 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Błażowa. Zebranie otworzyła prezes Zarządu dh Jadwiga Drewniak, która przywitała wszystkich przybyłych, a w sposób szczególny – wymieniając z imienia i nazwiska zaproszonych gości: burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczej-Gaśniczej nr 2 w Rzeszowie mł. bryg. mgr inż. Roberta Sitka reprezentującego Komendę Miejską PSP w Rzeszowie, przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej Sławomira Kowala, radnych Rady Miejskiej: Elżbietę Pęckę, Wojciecha Chochreka, Danutę Dydko i Wiesława Wolskiego, sekretarza Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Błażowej dha Pawła Kruczka, wicedyrektor Zespołu Szkół w Błażowej Danutę Bator, sołtysa Błażowej Górnej Janinę Piotrowską, przewodniczącego Zarządu Miasta Czesława Cyrana, opiekuna OSP z ramienia Urzędu Miejskiego Krzysztofa Kulasę. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Piotr Pałac i protokolanta, którym została dh Agata Gwazdacz, sekretarz Zarządu OSP w Błażowej. Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad - przyjęty w głosowaniu bez zmian i przeprowadził wybór komisji wnioskowej i mandatowo-skrutacyjnej.  Do komisji wnioskowej weszli: Ewa Drewniak-Kulka, Wojciech Bartyński i Joanna Pałac. Powolano komisję skrutacyjną i mandatową w składzie: Krzysztof Piecha, Paweł Solarz oraz Aleksander Bartman.

Po ukonstytuowaniu się komisji rozpoczęła się część sprawozdawcza. Jako pierwsza głos zabrała prezes Jadwiga Drewniak, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Jednostki OSP w Błażowej za okres od 17 lipca 2021 do 15 stycznia 2022 r. Swoje wystąpienie rozpoczęła od podziękowań dla władz samorządowych, tj. burmistrza Błażowej, przewodniczącego Rady Miejskiej i wszystkich radnym, bo to dzięki ich staraniom i determinacji jednostka otrzymała nowy samochód Volvo. Podziękowania skierowała też do poprzedniego prezesa dha Piotra Pałaca. Nowy samochód stwarza lepsze możliwości niesienia pomocy i organizacji akcji ratunkowych. Stan osobowy jednostki wynosi obecnie 30 członków czynnych i 8 honorowych, co stawia jednostkę w gronie średnich  pod względem liczebności, ale jest ona najaktywniejsza w gminie i jedną z aktywniejszych w powiecie rzeszowskim. W ciągu ostatniego półrocza uczestniczono w 22 zdarzeniach, odbyło się 5 zebrań, 3 posiedzenia Zarządu. Ponadto druhowie uczestniczyli w imprezach gminnych i ponadgminnych, np. zabezpieczali XII Podkarpacki Rajd Starych Samochodów. Wykonali też wiele prac remontowych i porządkowych, z których najbardziej cieszą nowe bramy, na które otrzymali dofinansowanie, sami wykonując wszystkie prace przygotowawcze i montażowe. Bramy poprawiły sprawność bojową i szybkość wyjazdu do akcji. Przed świętami strażacy odwiedzili wszystkich mieszkańców Błażowej składając życzenia i roznosząc kalendarze. Za gotowość do niesienia pomocy i za wszystkie prace prezes dh Jadwiga Pałac złożyła serdeczne podziękowanie wszystkim druhnom i druhom, którzy się angażowali i współpracowali. Podziękowała też błażowianom za życzliwe przyjęcie strażaków. Z planów inwestycyjnych na bieżący rok, najważniejszy jest remont ogrzewania w remizie. Na 14 maja zaplanowano też uroczystość poświęcenia nowego wozu strażackiego.

Kolejne sprawozdanie złożył naczelnik jednostki dh Maciej Pałac. Przedstawił w nim stan wyposażenia jednostki w sprzęt, umundurowanie,  przygotowanie i wyszkolenie bojowe druhów. Nie bez satysfakcji stwierdził, że wszyscy biorący udział w akacjach są należycie przeszkoleni i cały czas realizowane są nowe szkolenia. Jest to bardzo ważne, bo jednostka należy do KSR-G, a w ostatnim roku brała udział w 62. zdarzeniach, co stawia ją w pierwszej dziesiątce jednostek w powiecie rzeszowskim. W swoim wystąpieniu odniósł się też do ustawy, która umożliwia strażakom ochotnikom, którzy osiągnęli wiek emerytalny ubieganie się o dodatek z tytułu pełnienia służby. Wymaga to udokumentowania swojej pracy i gdy procedury zostaną wdrożone, zainteresowani druhowie otrzymają informację. Wyraził też pewne zaniepokojenie planowanymi zmianami, jeśli chodzi o częstotliwość obowiązkowych badań lekarskich strażaków ochotników, która miałaby być coroczna. Obecnie jest to co trzy lata, a koszt osobowy to około 300 zł i ponosi go gmina. Podziękował druhom za zaangażowanie i prosił o dalszą gotowość do pracy na rzecz jednostki i niesienia pomocy. Przedstawił plany na najbliższy rok dotyczące doposażenia jednostki w sprzęt, w tym czujnik gazu Zaznaczył, że wszystkie planowane zakupy są bardzo potrzebne i przemyślane i wpłynął na poprawę bezpieczeństwa druhów i sprawność jednostki. W miarę możliwości wdrażane będą dalsze szkolenia. Te ostatnie w związku z obostrzeniami pandemicznymi są ograniczone. Na zakończenie swego wystąpienia podziękował władzom samorządowym za wsparcie finansowe w działalności i zakup samochodu, podziękowania skierował też na ręce przedstawiciela PSP za bardzo dobrą współpracę w strażackich akcjach.

Po sprawozdaniu naczelnika przewodniczący zebrania oddał głos skarbnikowi dh Robertowi Szczygłowi, który omówił w szczegółach wpływy i wydatki jednostki w ostatnim roku i obecny stan finansów. Następnie głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej dh Grzegorz Rząsa. Komisję tworzą ponadto: dh Katarzyna Zimny i dh Krzysztof Piecha.  Dh Grzegorz Rząsa przedstawił sprawozdanie komisji z przeprowadzonych kontroli działalności Zarządu OSP, gospodarowania powierzonym mieniem, prowadzenia dokumentacji i stwierdził, że nigdzie nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym swoje wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. Po części sprawozdawczej przewodniczący zebrania dh Piotr Pałac otworzył dyskusję.

Jako pierwszy głos zabrał reprezentujący komendę Miejską PSP w Rzeszowie mł. bryg. mgr inż. Rober Sitek, który przekazał życzenia dla błażowskich strażaków od komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. mgr inż. Tomasza Barana z okazji Nowego Roku. Następniestwierdził, że jednostka w Błażowej to jedna z bardziej aktywnych, z którą wielokrotnie miał okazję współpracować i ma jak najlepsze doświadczenia. W ostatnim roku 2021 liczba zdarzeń w powiecie rzeszowskim i gminie Błażowa nieco się obniżyła, ale nadal była znacząca, bo samych pożarów było w gminie 23. Najwięcej były tzw. zagrożeń miejscowych, gdzie pomoc ochotników strażaków jest równie ważna. Wyraził przekonanie, że na strażaków zawsze można liczyć. Życzył wszystkim zdrowia i apelował, aby uważali na siebie podczas akcji i po jej zakończeniu, bo służba strażacka jest bardzo potrzebna, ale i niebezpieczna.

Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój podziękował za zaproszenie i stwierdził, że miło mu uczestniczyć w zebraniu przy tak dużej frekwencji druhów i życzył, aby zawsze tak było. Wyraził też swoje zadowolenie z zakupu nowego samochodu dla wiodącej jednostki jaką jest OSP Błażowa. Nie była to sprawa prosta, bo nie wszystkie dofinansowania udało się uzyskać, ale w tej trudnej sytuacji strażaków wsparli dodatkowo radni i za to podziękował obecnym radnym. Podziękował druhom ochotnikom za służbę ratunkową i pracę dla środowiska oraz zabezpieczanie imprez środowiskowych. Mimo, iż koszty funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy są niebagatelne i ciągle wzrastają, to zadeklarował, że samorząd będzie wspierał tą działalność na miarę możliwości budżetowych, bo jest ona potrzebna mieszkańcom. Samorząd i radni mają plany dalszej współpracy m. in. planuje się zorganizowanie akcji krwiodawstwa przy udziale błażowskich strażaków. Na koniec życzył zdrowia i wszystkiego najlepszego w 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal w swoim wystąpieniu również wyraził satysfakcję z zakupu nowego samochodu dla strażaków, którzy są zawsze gotowi, aby nieść pomoc na terenie gminy. Z przedstawionych statystyk wynika, że wyjeżdżali do akcji średnio częściej niż raz w tygodniu, a odnosząc się do zarysowania nowego samochodu podczas akcji, o czym informowali druhowie,  stwierdził że sprzęt właśnie po to jest, aby go używać. Podziękował wszystkim za pracę, ofiarność i współpracę z samorządem i życzył, aby św. Florian, który opiekuje się strażakami sprawił, iż zawsze wszyscy bezpiecznie wrócą po akcji do swoich rodzin i domów.

Dh Paweł Kruczek pogratulował strażakom błażowskim stanu wyszkolenia i mobilności, bo z racji tego, że na co dzień pracuje obok remizy, zauważył, że było sporo dni, gdzie wyjeżdżali nawet 2 razy w ciągu dnia, co dla OSP nie jest sprawą prostą, bo trzeba to pogodzić z własną pracą, szkołą itp. Życzył wszystkim powodzenia w nowym roku i realizacji planów oraz tradycyjnie już tylu powrotów co wyjazdów.  Życzenia dla strażaków złożyli też radni Elżbieta Pęcka i Wojciech Chochrek, którzy dodatkowo wręczyli druhom prezent w postaci samochodowych środków czystości z życzeniami zdrowia i szczęścia od siebie i firmy Teper, fundatora podarunku.

W dalszej części dyskusji wywiązała się rozmowa pomiędzy prezes Zarządu OSP w Błażowej dh Jadwigą Pałac i wicedyrektor Zespołu Szkół W Błażowej Danutą Bator na temat powołania do życia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Obie panie doszły do zgody, że byłoby to ze wszech miar potrzebne i korzystne dla wszystkich, ale wymaga znalezienia odpowiednich osób społeczników po obu stronach zarówno szkoły jaki i jednostki OSP, które mają pasję i potrafią taką pasją zarażać dzieci i młodzież. Uzgodniono, że odbędzie w tym celu specjalne spotkanie. Do tematu Młodzieżowej Drużyny odniósł się też naczelnik jednostki dh Maciej Pałac, który stwierdził, iż istnieje wymóg formalny dla jednostek należących do KSR-G prowadzenia takich drużyn i działań edukacyjnych. Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal zwrócił się z postulatem do druhów o zorganizowanie pogadanek w starszych klasach szkoły podstawowej na temat jak zgłaszać zdarzenie na numery alarmowe, bo od tego, jak to zrobimy zależy szybkość reakcji służb ratunkowych i udzielona nam pomoc. W strachu i panice nie potrafimy podać potrzebnych i istotnych informacji, bo nikt nas tego nie uczy. W dyskusji poruszono jeszcze wiele innych spraw związanych z problematyką strażacką i społeczną.

Na zakończenie zebrania komisja uchwał i wniosków przedstawiła uchwały dotycząceudzielenia absolutorium z działalności OSP i plan działania na najbliższy rok oraz w sprawie poświęcenia samochodu. Zebrani przyjęli zaproponowane uchwały w głosowaniu.  Na tym zebranie zakończono.

Małgorzata Kutrzeba