foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

10 lipca 2021r. w sali remizy odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Futoma. W zebraniu obecnych było 39 członków. OSP w dniu zebrania liczyła 55 członków czynnych (w tym 9 kobiet), 15 honorowych i 34 MDP (18 dziewcząt i 16 chłopców). Zebranie otworzył Prezes Zarządu dh Roman Łach i powitał przybyłych gości: Zastępcę Burmistrza Błażowej – Andrzeja Wróbla, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Sławomira Kowala, przedstawiciela Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie – mł.asp. Jacka Miłka, Komendanta Gminnego ZOMG ZOSP w Błażowej – Macieja Pałaca, Proboszcza Parafii Futoma – ks. Jana Czaję, nauczyciela Szkoły Podstawowej i opiekuna MDP – Grzegorza Kruczka. Następnie odczytał list Wojewody Podkarpackiego – Ewy Leniart skierowany do uczestników zebrania. Na przewodniczącego zebrania wybrano Wacława Karnasa. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów – Jerzego Leśniaka i Józefa Doparta. Protokolantem wybrano sekretarza jednostki Marka Pępka. Do Komisji Mandatowej wybrano – Wojciecha Sowę, Macieja Skawińskiego i Małgorzatę Szczygieł, do Komisji Uchwał i Wniosków – Kamila Kustrę, Henryka Leśniaka i Józefa Bilskiego, do Komisji Skrutacyjnej – Macieja Mazura, Andrzeja Dziepaka i Marka Raszowskiego. Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania, który został zaakceptowany przez ogół członków. Sprawozdanie z działalności organizacyjno-gospodarczej jednostki przedstawił prezes Roman Łach, operacyjno-szkoleniowej naczelnik Mateusz Pocałuń, natomiast z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i plan zamierzeń jej dowódca Zuzanna Wielgos.

W 2020r. MDP wystawiła w remizie przed licznie zgromadzoną publicznością jasełka. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła zorganizowanie jubileuszu 75-lecia działalności OSP Futoma. Nie prowadzono rozważań drogi krzyżowej, nie było warty honorowej przy Grobie Pańskim ani udziału w rezurekcji. W Dniu Strażaka uczczono pamięć 36 zmarłych druhów spoczywających na parafialnym cmentarzu, poprzez złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i prywatny udział we mszy św. Roznoszono maseczki wielorazowe i jednorazowe wśród mieszkańców wsi oraz ulotki informacyjne w sprawie szczepień. W lipcu kontroler Delegatury NIK w Rzeszowie przeprowadził kontrolę funkcjonowania ksrg (regulacje prawne i organizacja funkcjonowania OSP, wyposażenie OSP oraz wyposażenie i wyszkolenia ratowników). Druhowie uczestniczyli w zbiórkach krwi organizowanych przez Klub „Nadzieja” przy OSP w Harcie oraz w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Druhowie zabezpieczali przebieg II Międzynarodowego Festiwalu Kunsztu Kowalskiego w Futomie. W dniu patrona szkoły im. św. Jana Kantego przyjęto do MDP 6 nowych członkiń. Poczet sztandarowy brał udział w odpuście parafialnym oraz w pogrzebach 2 zmarłych druhów z naszej jednostki. Uczestniczono również w 4 pogrzebach druhów w Piątkowej. W remizie odbyło się 10 uroczystości, na które wynajmowano pomieszczenia i wyposażenia: wesela 4 razy, rocznice 3, komunia, jubileusz i jasełka. Za środki na ksrg zakupiono: drabinę nasadkową, gaśnicę proszkową 6 kg, ubranie specjalne Raptor i 1 parę rękawic strażackich. Za środki finansowe przekazane dotacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz uzupełnione dofinansowaniem z Urzędu Miejskiego w Błażowej zakupiono na wyposażenie samochodu Renault Kerax: agregat prądotwórczy Fogo FH 4001 3,8 kW, pompę szlamową WT 30X, pilarkę łańcuchową Stihl MS 291, przecinarkę do betonu i stali Stihl TS 420 oraz 2 węże ssawne. 23.12.2020r. z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie został przekazany zestaw uniwersalnych narzędzi hydraulicznych Holmatro w skład którego wchodzi: agregat DPU 61 P20 z 2 zwijadłami wężowymi, nożyce CU 3035, nożyco-rozpieracz CT 3150, zestaw łańcuchów do narzędzia hydraulicznego CT 3150 i rozpieracz teleskopowy Holmatro TR 4350. Obecnie 33 strażaków posiada odpowiednie wyszkolenie oraz ważne badania lekarskie i mogą oni brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W 2020r. wyjeżdżaliśmy do 21 zdarzeń, w tym: do 7 pożarów (Kąkolówka 2 razy, Dylągowa 1, Piątkowa 1, Futoma 1, Błażowa 1, Ulanica 1) oraz do 14 miejscowych zagrożeń (Futoma 3 razy, Błażowa 3, Nowy Borek 1, Tyczyn 2, Chmielnik 1, Dylągówka 1, Łubno 1, Wyręby 1, Dynów 1). Łączny czas trwania akcji to 85 godz. 06 min. Ogółem 15 futomskich druhów ochotników uczestniczyło w nich przez 540 godz. 36 min. Wielu z nas uczestniczyło w poprzednim roku w zbiórkach krwi organizowanych przez Klub HDK „Nadzieja ” działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie oraz w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby także w ten sposób nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Opróżniono i rozebrano wiaty na opał po przedszkolu, utwardzono plac za remizą, wyrównano i umocniono skarpę nad rzeką. W dużej sali remizy została zainstalowana klimatyzacja oraz w 80% zostały wyremontowane zewnętrzne ubikacje. Zlikwidowano drzwi na dużej sali, pomalowano dwie ściany i wykonano remont w hydroforni. Ponadto wokół kościoła parafialnego umyto kostkę i kilkakrotnie podlewano nowo posadzone krzewy. Prace społeczne na rzecz jednostki: 30 druhów – 589 h oraz 4 osoby niezrzeszone – 10 h. Razem 599 godzin [...].

Więcej w 182 numerze Kuriera Błażowskiego.