foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

17 lipca 2021 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażowej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podsumowujące poprzedni rok działalności strażaków. Na wstępie prezes jednostki dh Piotr Pałac przywitał wszystkich zgromadzonych. W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal, radni – Elżbieta Pęcka oraz Wojciech Chochrek, przewodniczący Rady Miasta – Czesław Cyran, prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Błażowej dh Roman Łach oraz dowódca JRG-2 w Rzeszowie bryg. inż. Andrzej Skomra. Następnie przedstawiono porządek spotkania oraz wybrano władze walnego zebrania. Przewodniczącym spotkania został dh Piotr Pałac, a protokolantką dh Joanna Pałac. Do Komisji Uchwał i Wniosków powołano dha Przemysława Bocka, dha Wiesława Siwca oraz dha Krzysztofa Wielgosa. W Komisji Wyborczej zasiedli dh Paweł Solarz, dh Jakub Ślęczka i dh Bartłomiej Kuk, zaś w Komisji Mandatowej - Skrutacyjnej druhny Wiktoria Palczewska, Wiktoria Szczygieł oraz Kinga Bieniek. Przewodniczący zebrania podziękował za wybór oraz przedstawił  porządek zgromadzenia. Coroczną tradycją uczczono pamięć zmarłych druhów minutą ciszy.

Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP przestawił dh Piotr Pałac, swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowania wszystkim za przybycie. Przypomniał dotychczasowy skład Zarządu: prezes dh Piotr Pałac, z-ca prezesa druhna Jadwiga Drewniak, naczelnik dh Maciej Pałac, z-ca naczelnika dh Jan Pałac, sekretarz druhna Katarzyna Zimny, skarbnik dh Robert Szczygieł, gospodarz dh Wojciech Bartyński. Podkreślił, iż ze względu na panujące obostrzenia, działalność strażaków w ubiegłym roku została po części ograniczona. Święto patrona - św. Floriana obchodzili indywidualnie na mszy świętej w ich intencji, jak i zmarłych strażaków. Prezes wspomniał również o zrealizowaniu części planowanych zakupów. Pomimo obowiązujących obostrzeń zostały wykonane drobne remonty i naprawy. Z zachowaniem reżimu sanitarnego strażacy odwiedzili również mieszkańców Błażowej z kalendarzami i życzeniami. Ponadto czynnie angażowali się w pomoc mieszkańcom podczas pandemii. Do szkół dostarczali płyny dezynfekujące oraz maseczki, również mieszkańcom przekazywali maseczki, jak i ulotki informujące o szczepieniach. Wśród ich działań można wyróżnić także – działania na rzecz środowiska. Strażacy posprzątali odcinek trasy rowerowej od przystanku Lecka - Wilczak do ul. Pułaskiego. Prezes w swoim sprawozdaniu przytoczył również kilka faktów z roku 2021. Jak powiedział: „zebranie dzisiejsze w dniu 19.07.2021 – tak naprawdę kończy okres sprawozdawczy – można powiedzieć rok realizacji planów od kilku lat”. W tym roku 2021 dzięki pomocy pana burmistrza, jak i Rady Miejskiej udało się zakupić nowy samochód oraz wymienić bramy garażowe. Prezes podziękował wszystkim za wniesiony wkład i zaangażowanie, nie tylko na rzecz jednostki, ale również dla całej społeczności. W imieniu własnym, jak i wszystkich strażaków podziękował serdecznie panu burmistrzowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz wszystkim radnym za wsparcie oraz rozumienie potrzeb jednostki, a przede wszystkim za spełnienie marzeń strażaków o nowym samochodzie ratowniczo-gaśniczym. Kończąc swoją wypowiedź podkreślił, jak ważne jest zaangażowanie i wsparcie. Podziękował wszystkim druhnom i druhom za dotychczasową współpracę, przychylność oraz pomoc. Po jego wystąpieniu strażacy złożyli serdeczne podziękowania prezesowi za włożony trud i długoletnią pracę na rzecz jednostki na stanowisku prezesa.

Kolejnym punktem był raport naczelnika OSP  dha Macieja Pałaca. Mówił on o posiadanym sprzęcie oraz potrzebnym doposażeniu. Strażacy w 2020 roku uczestniczyli w 85 akcjach ratowniczych,  jest to około 30 % więcej wyjazdów w stosunku do roku ubiegłego. Przytoczył on kilka dni, gdzie tych wyjazdów było kilka w ciągu jednego dnia, np. 10 lutego – 5 wyjazdów, 22 czerwca – 11, 26 czerwca – 6 zdarzeń. Zwrócił on uwagę  na różnorodność wyjazdów - nie są to tylko pożary, ale m.in.: usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych czy też powalonych drzew z jedni, zabezpieczenie lądowania LPR, pomoc w transporcie chorych, awaryjne otwieranie drzwi, pompowanie zalanych domostw, a także wyjazdy do kolizji i wypadków drogowych. W minionym okresie jednostka nie brała udziału w zawodach czy też manewrach, ponieważ te nie odbyły się ze względu na pandemię. Na koniec podsumował, iż ewentualne naprawy sprzętu wykonywano na bieżąco i znajduje się on w pełnej gotowości bojowej. Naczelnik mówił także o dobrej współpracy podczas akcji ratowniczo – gaśniczych z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. W tym miejscu zwrócił się do dowódcy JRG-2 w Rzeszowie, z prośbą o przekazanie podziękowań dla strażaków PSP za współpracę ze strażakami ochotnikami. Na koniec podziękował panu burmistrzowi za docenienie działalności jednostki - za zakupy, które udało się zrealizować. Na ręce pana burmistrza, Rady Miejskiej złożył serdeczne podziękowania, podkreślając fakt, iż udało się zrealizować zakup nowego samochodu. Dziękował także druhnom i druhom za udział oraz zaangażowanie podczas akcji.

W następnej części dh Robert Szczygieł przedstawił sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał dh Grzegorz Rząsa. Mówił o przeprowadzonych kontrolach działalności jednostki. Komisja nie wniosła żadnych uwag, w związku z czym podsumował swoją wypowiedź wnioskiem o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi.

Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad planem działalności na nowy okres. Do najważniejszych punktów należą m.in.: przyjęcie nowych członków, zacieśnienie współpracy ze szkołą podstawową, szkolenia strażaków, bieżące naprawy i remonty budynku oraz rozbiórka starego budynku za remizą.

Następnie udzielono absolutorium Zarządowi oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy. Komisja mandatowa uznała zgromadzenie za ważne. Kolejnym krokiem były wybory nowych władz, zgłoszono kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP. Po głosowaniu jawnym, ogłoszono chwilę przerwy na ukonstytuowanie się nowych władz. Po naradzie przedstawiono nowy Zarząd w składzie: prezes dh Jadwiga Drewniak, z-ca prezesa dh Joanna Pałac, naczelnik dh Maciej Pałac, z-ca naczelnika dh Jan Pałac, sekretarz dh Agata Gwazdacz, skarbnik dh Robert Szczygieł, gospodarz dh Wiesław Siwiec oraz członków Komisji Rewizyjnej: dh Grzegorz Rząsa, dh Katarzyna Zimny oraz dh Krzysztof  Piecha. Wybrano również delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP: druhnę Jadwigę Drewniak, dha Macieja Pałaca, dha Roberta Szczygła oraz dha Wiesława Siwca. Druhna Jadwiga Drewniak w imieniu całego Zarządu podziękowała za okazane zaufanie i wybór nowego Zarządu.

Więcej w 182 numerze Kuriera Błażowskiego.

druhna Ewa Drewniak-Kulka