W przededniu jubileuszu-zebranie sprawozdawcze OSP w Futomie

18 stycznia 2020 roku wfutomskiej remizie odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze  strażaków, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i zaproszonych gości. To kolejne spotkanie podsumowujące roczną pracę jednostki, w szczególnym dla niej roku jubileuszu 75- lecia oraz 60-lecia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Prezes jednostki Roman Łach witając  gości zaprosił wszystkich na świętowanie podwójnego jubileuszu 17 maja br. Jest to wielkie wyzwanie dla jednostki i wszystkich, którzy z nią współpracują i dobrze jej życzą. Znając operatywność i wzorową organizację futomskich druhów, zapewne sprawnie sobie z nim poradzą i godnie podejmą wszystkich zaproszonych, prezentując swą bogatą historię znaczoną licznymi sukcesami w środowisku lokalnym, w gminie, powiecie i województwie.

Druh Wacław Karnas powołany do przeprowadzenia zebrania, zaprosił do stołu prezydialnego młodszego brygadiera Krzysztofa Podgórskiego z Komendy Miejskiej PSP, marszałka Stanisława Kruczka, radnych Rady Powiatu Stanisława Najdę i Jurka Farasia, przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Kowala, panią sołtys i radną wsi Małgorzatę Drewniak i druha Stanisława Caga– członka Zarządu Miejsko- Gminnego z OSP Lecka.  W spotkaniu wzięli także udział radna Elżbieta Kustra, prezes Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej -Wiesława Rybka, dyrektor szkoły Zdzisław Chlebek, opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w szkole Grzegorz Kruczek, długoletnia jej opiekunka Joanna Pępek, przewodniczący Rady Rodziców i opiekun MDP z ramienia jednostki druh Maciej Wielgos, sponsorzy Roman, Kazimierz i Paweł Mazurowie. Przewodniczący zebrania poprosił o uczczenie minutą ciszy  zasłużonego druha Edwarda Wielgosa, który zmarł niespodziewanie w czasie wakacji.

Prezes, zapoznając zebranych z całoroczną pracą, wskazał na tradycyjną współpracę ze środowiskiem i parafią w czasie Świąt Wielkanocnych od Wielkiego Piątku po zaciągnięcie wart honorowych przy Grobie Pańskim i udziale w rezurekcji. Delegacje druhów i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze sztandarami wzięły udział w Nabożeństwie Fatimskim i uczczeniu patrona św. Floriana, wspominając 36 zmarłych kolegów spoczywających na parafialnym cmentarzu. W sierpniu strażacy uświetnili Piknik Rodzinny w futomskiej szkole podstawowej prezentując uczniom strażacki wóz bojowy. Uczestnicząc w święcie patrona szkoły jednostka przyjęła kolejną kandydatkę do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Poczet sztandarowy tradycyjnie uczestniczył w największych uroczystościach patriotyczno- niepodległościowych, religijnych i środowiskowych we wsi i gminie oraz pogrzebach druhów, którzy odeszli na wieczną wartę. Ubiegły rok zakończono udaną zabawą sylwestrową.

Jednostka przygotowując się do czekających ją jubileuszy przeprowadziła kapitałochłonne i czasochłonne remonty zaplecza kuchennego i modernizację placu przed remizą, części bojowej strażnicy i sali zebrań na parterze, przy bardzo dużym zaangażowaniu wielu członków. Tradycyjnie strażacy i osoby niezrzeszone wypracowały społecznie setki godzin na rzecz poprawy standardu budynków i ich otoczenia.  Wykorzystano środki finansowe pozyskane z dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego i wypracowane przez jednostkę z wynajmu obiektów, organizowanych zabaw, jasełek, rozprowadzania kalendarzy i od sponsorów, którzy od lat wspierają jednostkę. Strażacy pozyskali samochód Volkswagen Transporter T5 z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Druh Kamil Łach - syn prezesa, przedstawiając dorobek minionego roku z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która liczy 19 dziewcząt i 19 chłopców wspomniał o bardzo udanych jasełkach, prezentowanych w Futomie i Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej, przygotowanych trzeci raz z rzędu pod kierunkiem druhny Marioli Raszowskiej- Wróbel. Korzystając z kilkudniowej aury zimowej druhowie przygotowali udany kulig, zakończony wspólnym ogniskiem. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym zakończył się IV miejscami Zuzanny Wielgos i Jana Pępka oraz III miejscem Kamila Łacha w poszczególnych kategoriach wiekowych. W czasie wakacji dwie osoby wzięły udział w obozie wypoczynkowo - szkoleniowym w Muszynie. Reprezentacja dziewcząt: Zuzanna Wielgos, Kinga Szczutko i Wiktoria Dziepak wywalczyła IV miejsce w III Podkarpackich Zawodach w Ratownictwie Medycznym Dzieci i Młodzieży Służb Mundurowych w Harcie. Przed Świętami Bożego Narodzenia młodzież przyniosła do kościoła Betlejemskie Światło Pokoju. Wraz z dorosłymi brali udział we wszystkich uroczystościach środowiskowych, religijnych i patriotycznych. Planują dalsze aktywne działania w dotychczasowych przedsięwzięciach oraz w organizacji jubileuszu jednostki. Swoją pracę dokumentują w założonej kronice, którą uczestnicy zebrania z zainteresowaniem oglądali. Na szczególne podziękowania - obok M. Raszowskiej - Wróbel - zasłużyli opiekunowie druh Maciej Wielgos i szkolny opiekun Grzegorz Kruczek. Pod jego kierunkiem uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Futomie, członkowie MDP wywalczyli III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju na scenariusz gry terenowej, zorganizowaną przez Państwową Straż Pożarną i w nagrodę pojechali na dwudniową wycieczkę do Krakowa i Wieliczki w całości sfinansowanej przez organizatora.

Po sprawnie przekazanych sprawozdaniach z działalności operacyjno- ratowniczej, szkoleniowej, finansowej, komisji rewizyjnej, zamierzeniach na kolejny rok złożonych przez druhów Stanisława Kustrę, Macieja Skawińskiego, Wacława Karnasa i Marka Pępka udzielono Zarządowi absolutorium. W poczet członków przyjęto nowego druha Bartosza Szczygła. Następnie udzielono głosu zaproszonym gościom: marszałek Stanisław Kruczek, brygadier Krzysztof Podgórski, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal, radni Stanisław Najda i Jurek Faraś, sołtys Małgorzata Drewniak, dyrektor szkoły Zdzisław Chlebek i druh Stanisław Cag nie szczędzili słów uznania za wieloletni dorobek, wzorową organizację, zaangażowanie społeczne w życie kulturalne, religijne i uroczystości patriotyczne, modelowo zorganizowaną drużynę młodzieżową, współpracę ze szkołą, parafią, sołectwem, stawianie sobie ciągle nowych, trudnych wyzwań i ich owocne realizowanie, ambitne plany modernizacyjne, estetykę pomieszczeń i ich otoczenia. Futomska jednostka na trwale wrosła w lokalny i gminny pejzaż życia społecznego wsi Futoma, gminy Błażowa, powiatu rzeszowskiego i trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek przedsięwzięcie bez jej aktywnego udziału. Po zakończeniu części oficjalnej gościnni gospodarze zaprosili zebranych na tradycyjny poczęstunek i dyskusje w kuluarach. 

Zdzisław Chlebek