22 lutego 2020 r. odbyło się Walne Zebranie w OSP Kąkolówka. Zebranie otworzył prezes Zarządu OSP dh Paweł Kruczek, który przywitał zaproszonych gości i druhów z jednostki. Wśród gości zaproszonych byli burmistrz Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal, proboszcz miejscowej parafii ks. Adam Chrząszcz, przedstawiciel Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Błażowej dh Piotr Pałac, radna Rady Miejskiej Małgorzata Sowa, sołtys Jan Bober, przedstawicielki KGW Aleksandra Kozdraś, Wiesława Bober, Marta Borowiec z przewodniczącą KGW na czele, Ewą Kucharską.

Po wyborze przewodniczącego, którym został dh Paweł Koniewicz, przedstawiono i przegłosowano porządek obrad i powołano komisję uchwał i wniosków w składzie: dh Paweł Hubka, dh Michał Kucharski i dh Krzysztof Kucharski. Następnie dh Paweł Kruczek, prezes jednostki złożył sprawozdanie z działalności za rok 2019. Stwierdził, że w stanie osobowym jednostki zaszły bardzo pozytywne zmiany, bo w roku sprawozdawczym przybyło 13 nowych strażaków i obecnie liczy ona 32. druhów. Zmiany zaszły też w składzie Zarządu po rezygnacji dh Bogdana Wilka z funkcji sekretarza i powołaniu na to stanowisko dh Adriana Hubki. W minionym roku drużyna brała udział w dwóch akcjach ratowniczych i w dwóch wyjazdach gospodarczych do wycinania zakrzaczeń przydrożnych oraz zabezpieczała przejazd kolarzy przez wioskę podczas wyścigu.  Prowadzono też prace porządkowe i remontowe w remizie i wokół remizy.

W szkoleniach podstawowych udział wzięło 2. strażaków, w szkoleniu technicznym jeden. Drużyna wzięła udział w zawodach pożarniczych. Było to możliwe, bo wzbogacono stan posiadania jednostki o 10 par butów bojowych, 10 mundurów. Ponadto zakupiono 2 komplety mundurów damskich, 8 par butów koszarowych i 2 hełmy, te ostatnie z własnych środków i inny drobny sprzęt.  W akcjach ratowniczych wyróżnili się druhowie: Kucharski Krzysztof i Michał, Hubka Paweł i Damian, Kustra Dominik, Sapa Stanisław, Ząbek Mieczysław, Borowiec Marek, Ząbek Mariusz i Ziemiński Łukasz oraz Paweł Kruczek.

Jednostka, jak co roku, angażowała się w uroczystości religijne. Tradycyjnie już strażacy uczestniczyli w procesji w Święto Wielkanocne i na Boże Ciało przygotowali jeden z ołtarzy. W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono pogadanki dla przedszkolaków oraz na zebraniu wiejskim. Prowadzono też akcje prewencyjne na stronie Facebooka. W dniu św. Floriana uczestniczono we mszy, po której tradycyjnie druhowie przeszli na cmentarz zapalić znicze na grobach strażaków którzy, już odeszli na wieczną służbę do Pana. 

Bardzo dobrze układa się strażakom współpraca z paniami z KGW. Wspólnie zorganizowano m. in. zabawę andrzejkową dla dorosłych i andrzejki dla szkoły podstawowej. Za tą współpracę i pomoc dh prezes podziękował przedstawicielkom KGW. Podziękowanie skierował też do burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej za ufundowanie dwóch kompletów damskich mundurów wyjściowych, dziesięciu kompletów mundurów koszarowych wraz z butami.

Bolączką jednostki jest brak odpowiadającego potrzebom samochodu i części umundurowania bojowego.

Następnie sprawozdanie złożył skarbnik dh Stanisław Sapa, który wyliczył dochody OSP Kąkolówka wynoszące w minionym roku prawie 7300 zł i wydatki na kwotę ponad 6000 zł. największe pozycje stanowiły: zakup umundurowania i remonty. Jako najważniejsze zadania finansowe na nowy rok wymienił zakup 3 mundurów bojowych i wymianę drzwi garażowych.

Przewodniczący zebrania dh Paweł Koniewicz podziękował za złożone sprawozdania i oddał głos w dyskusji przewodniczącemu Rady Miejskiej Sławomirowi Kowalowi. Ten stwierdził, że bardzo cieszy go widok odmłodzonej jednostki oraz zgody i współdziałania jakie widoczne jest w miejscowości, o czym świadczy fakt, że na wspólnym spotkaniu reprezentowanych jest wiele środowisk. To dobrze wróży wsi, bo zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Pogratulował wszystkim wspólnego działania dla dobra mieszkańców i miejscowości. Podziękował strażakom za udział w uroczystościach gminnych i życzył dalszych wspólnych sukcesów. Burmistrz Jerzy Kocój pogratulował ks. proboszczowi, że przyszedł do parafii w momencie przebudzenia się społecznego kąkolowian. Wyraził nadzieję, że będzie to procentowało we wspólnych inicjatywach. Stwierdził też, że samorząd stara się pomagać tym organizacjom i środowiskom, które wychodzą z inicjatywą. Wszystko wskazuje na to, że znajdą się środki na mundury i samochód. Na zakończenie wystąpienia podziękował strażakom za ich społeczną pracę i zaangażowanie w życie wsi i życzył im i ich rodzinom wszelkiej pomyślności.

Ks. proboszcz Adam Chrząszcz stwierdził, że w poprzedniej parafii, gdzie posługiwał, było 7 kościołów dojazdowych i niewielu strażaków, tu liczy na dobrą współpracę zarówno z druhami jak i z paniami z KGW. Ta współpraca jest potrzebna na co dzień, a przede wszystkim przy organizacji SM Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia. To wielkie wyzwanie, ale wyraził nadzieję, że wspólnymi siłami na pewno mu podołamy. Poinformował też o planowanym na 26 lipca festynie parafialnym, do którego organizacji potrzebne będą wszystkie organizacje działające w parafii. Podziękował za zaangażowanie i zaprosił na mszę z okazji św. Floriana.

Przewodnicząca KGW Ewa Kucharska podziękowała strażakom za bardzo dobrą współpracę i wspólnie z pozostałymi przedstawicielkami KGW wręczyła prezesowi OSP prezent – „Małego strażaka”.

Dh Piotr Pałac podziękował druhom za uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz zawodach pożarniczych. Pogratulował młodym decyzji o wstąpieniu do OSP i życzył, aby wytrwali w swych postanowieniach i pracowali dla dobra wspólnego. Po dyskusji przyjęto sprawozdania, a następnie dh Łukasz Ziemiński przedstawił sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej stwierdzając, iż kontroli poddano działalność jednostki, gospodarkę finansami i paliwem oraz prowadzenie dokumentacji. Komisja stwierdziła, że działalność prowadzona była zgodnie z planem, prawidłowo gospodarowano i dokumentowano gospodarkę finansami i paliwem w związku z powyższym postawiono wniosek o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium.

W kolejnym punkcie dh Paweł Kruczek przedstawił plan działalności, w którym nacisk kładziony będzie na szkolenia nowych druhów i doposażenie w umundurowanie. Zaproponowano też podniesienie składki członkowskiej do 20 zł, co przegłosowano podobnie jak cały przedstawiony plan.

W sprawach różnych głos zabrał ponownie burmistrz Jerzy Kocój, który nawiązał jeszcze do wielkiego zadania, jakie czeka społeczność gminną, a jest nim organizacja SM i wyraził nadzieję, że może liczyć na strażaków. Zwrócił się też z prośbą o zamontowanie 44 tabliczek z numerami domów w całej miejscowości, które w najbliższym czasie będą gotowe dla Kąkolówki. Korzystając z okazji zaprosił panie z KGW i OSP na spotkanie do sali widowiskowej GOK, które odbędzie się z okazji 8 marca i na koncert do Łańcuta w dniu 9 marca.

Prezes dh Paweł Kruczek stwierdził, że na specjalne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie młodych druhów, którzy za własne pieniądze doposażyli remizę m. in. w telewizor i rolety do okien. Dbają o remizę i chętnie wykonują różne prace remontowe, co cieszy. Wyróżnił również dh Martynę Borowiec, która odmalowała postać strażaka, znajdującą się nad drzwiami garażowymi. 

Na zakończenie części oficjalnej w głosowaniu Walne Zebranie przyjęło uchwały, w tym m. in. zmianę w Zarządzie oraz wysokość składki członkowskiej.

Małgorzata Kutrzeba