1 lutego 2020 r. odbyło się Walne Zebranie w OSP Białka. Zebranie otworzył prezes OSP Białka dh Maciej Trafidło. Przywitał zebranych gości, wśród których byli: burmistrz Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal, radni Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda i Jurek Faraś, kierownik Posterunku Policji w Błażowej- asp. szt. Dariusz Fornal, dh Zdzisław Bober, przedstawiciel Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Błażowej, Agnieszka Dereń, księgowa, Józef Borowiec, radny Rady Miejskiej, Małgorzata Bednarz, przewodnicząca KGW Białka, Mieczysław Jamioł, sołtys wsi, Wiesław Samek, przewodniczący Rady Parafialnej. Przywitał także wszystkie druhny i druhów.

Następnie przedstawił program zebrania, który został przyjęty, wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Stanisław Bator oraz komisję uchwał i wniosków w składzie: dh Wojciech Lubas, dhMateusz Samek i dh Grzegorz Jamróz.

Przewodniczący zebrania dh Stanisław Bator podziękował za wybór i oddał głos prezesowi jednostki dh Maciejowi Trafidło, który złożył sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2019. Stwierdził w nim m. in., że Zarząd OSP pracował w składzie prezes – dh Maciej Trafidło, naczelnik – dh Stanisław Trafidło, skarbnik – Mariusz Paściak, gospodarz – dh Wojciech Lubas. Stan jednostki to 43 druhów i druhen, w tym 8 druhów honorowych. W ostatnim roku odbyło się 10 posiedzeń Zarządu i 5 zebrań ogólnych. Jednostka uczestniczyła w życiu wsi pełniąc wiele zadań - od religijnych jak wystawienie straży przy Bożym Grobie poczynając, przez prewencyjno –edukacyjne - spotkania z dziećmi, na pracach porządkowych, jak wycinka krzewów przy drodze, kończąc. Strażacy uczestniczyli w gminnych obchodach świąt państwowych z pocztem sztandarowym i imprezach plenerowych, gdzie zabezpieczali ruch drogowy. OSP Białka na zawody strażackie wystawiła 2 drużyny. Prezes w sprawozdaniu wymienił też sprzęt, o który wzbogaciła się jednostka w ostatnim roku kalendarzowym, a były to m. in. mundury wyjściowe, buty koszarowe i inne. Wzbogacono też wyposażenie remizy w naczynia kuchenne.Przedstawił też plan działalności na 2020 r. Na zakończenie podziękował wszystkim za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców i jednostki.

Sprawozdanie z działalności bojowej złożył dh Stanisław Trafidło – naczelnik OSP. Omówił stan umundurowania i wyposażenia w sprzęt jednostki oraz wymienił nowe zakupy, wśród których były mundury koszarowe, węże tłoczne i inny sprzęt. W swoim sprawozdaniu podziękował strażakom za godziny pracy społecznej, które druhowie przeznaczyli na prace porządkowo-remontowe i modernizacyjne w remizie. Zamontowano np. nowe półki na mundury koszarowe. Łącznie strażacy przepracowali społecznie w zeszłym roku 767 godzin.

Następnie swoje sprawozdanie złożył skarbnik jednostki dh Mariusz Paściak. Stwierdził, że funduszami, które pochodziły z darowizn, składek i dotacji gospodarowano zgodnie z planami działalności i z przepisami. Przedstawił też plan finansowy na 2020 r. Zebrani przyjęli wszystkie sprawozdania jednogłośnie.

Następnie dh Stanisław Bator – przewodniczący zebrania - zaprosił wszystkich do dyskusji. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Jerzy Kocój, który na wstępie podkreślił, że bardzo sobie ceni współpracę z druhami z Białki. Nie można nie zauważyć dobrej atmosfery w jednostce i współpracy z KGW. Pogratulował licznego grona strażaczek i życzył, aby drużyna nadal się rozwijała liczbowo i wzbogacała w sprzęt. Poinformował zebranych, że na jego wniosek radni Rady Miejskiej uchwalili w budżecie gminy na 2020 r. podniesioną do 130 tys. kwotę na ochotnicze straże. Pieniądze te zostaną rozdysponowane głównie na umundurowanie i sprzęt poprawiający bezpieczeństwo, bo priorytetem dla samorządu jest, aby strażacy na akcje wyjeżdżali właściwie wyposażeni. Swoje wystąpienie zakończył życzeniami wszelkiej pomyślności dla strażaków i ich rodzin.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal, zabierając głos w swoim imieniu i w imieniu radnego Borowca, podziękował wszystkim za pracę na rzecz miejscowości i gminy, za pomoc i poświęcony czas dla dobra innych. Na koniec stwierdził, że patrząc na zgromadzonych tu na tej sali nie da się nie zauważyć, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje. I takiej dobrej atmosfery i wzajemnej pomocy i życzliwości życzył strażakom i wszystkim mieszkańcom Białki.

Podziękowania za pracę i życzenia otrzymali strażacy z Białki także od radnych Rady Powiatu Stanisława Najdy i Jurka Farasia. Ten zachęcał druhów do aplikowania o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i dziękował za pomoc w utrzymaniu dróg powiatowych poprzez odchwaszczanie rowów.

Sołtys Mieczysław Jamioł podziękował strażakom za to, że zawsze na nich można liczyć. I życzył wszelkiej pomyślności w dalszej pracy. Podziękowania druhom za pomoc przy naprawie dachu na kościelezłożył też Wiesław Samek. Kierownik Posterunku Policji w Błażowej aspirant sztabowy Dariusz Fornal dziękując strażakom za pracę wyraził nadzieję, że zaangażują się i pomogą przy organizacji Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, bo to wyzwanie, które czeka wszystkich w kwietniu, gdy do Błażowej przyjedzie około 4-5 tys. młodzieży.

Przewodniczący dh Stanisław Bator podziękował wszystkim mówcom i przekazał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Działała ona w składzie: przewodniczący Konrad Nosal, członkowie: Wojciech Szczepan i Wojciech Gąska. Sprawozdanie z jej działalności złożył przewodniczący, który stwierdził, że podczas kontroli dokumentacji zarówno kasowej, jak i protokólarnej komisja nie wykryła żadnych nieprawidłowości. Gospodarka paliwowa i finansowa jest bez zarzutu, a stan faktyczny zgadza się z dokumentami. Wobec powyższego na zakończenie swego wystąpienia postawił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy, co też jednogłośnie przegłosowano.

Po udzieleniu absolutorium przedstawiono plan działalności jednostki oraz plan finansowy na rok 2020, które zostały przez zebranych przyjęte. Po czym odczytano uchwałę Walnego Zebrania przyjętą przez zebranych jednogłośnie, a przewodniczący dh Stanisław Bator zakończył oficjalną część zebrania. W części nieoficjalnej prezes dh Maciej Trafidło z okazji zbliżających się walentynek złożył wszystkim druhnom życzenia i wręczył słodki prezent.

Małgorzata Kutrzeba