11 stycznia 2020 roku w jednostce OSP w Błażowej odbyło się zebranie sprawozdawcze, podsumowujące poprzedni rok działalności. To pierwsze spotkanie strażaków z całej gminy, które zamyka cały rok ich działalności. Na wstępie prezes jednostki dh Piotr Pałac przywitał wszystkich zgromadzonych. W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal, radni –Elżbieta Pęcka, Danuta Dytko oraz Wojciech Chochrek, przewodniczący Rady Miasta – Czesław Cyran, sołtys Błażowej Górnej – Janina Piotrowska, zastępca prezesa Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Błażowej dh Maciej Trafidło, dowódca JRG 2 w Rzeszowie bryg. inż. Andrzej Skomra oraz redaktor „Kuriera Błażowskiego”, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej dr Małgorzata Kutrzeba. Następnie wybrano władze walnego zebrania. Przewodniczącym został dh Henryk Kruczek, protokolantką dh Joanna Pałac, natomiast do Komisji Uchwał i Wniosków powołano druhów Roberta Szczygła,  Wiesława Siwca oraz Aleksandra Bartmana.

Przewodniczący zebrania podziękował za wybór oraz przedstawił  porządek zebrania. Zgodnie z coroczną tradycją uczczono pamięć wszystkich zmarłych druhów minutą ciszy. Następnie sprawozdanie Zarządu OSP przedstawił dh Piotr Pałac. Sprawozdanie to mówiło o działalności i pracy druhów w roku ubiegłym. Swoje wystąpienie rozpoczął od niezwykle cieszącego faktu, iż w szeregi jednostki wstąpiło 9 nowych członków. Wspomniał o odwiedzinach mieszkańców z kalendarzami i życzeniami wszelkiej pomyślności, dziękując za okazane wsparcie. Jak co roku, druhowie w Wielką Sobotę trzymali wartę przy Grobie Pańskim, a w Wielką Niedzielę po uroczystej rezurekcji wraz z ks. dziekanem Jackiem Rawskim oraz orkiestrą dętą z Błażowej przemaszerowali ulicami Błażowej do remizy, gdzie podzielili się jajkiem. Druhowie uczestniczyli również w uroczystościach religijnych, państwowych oraz brali udział w zabezpieczeniu uroczystości gminnych. Byli obecni m.in.: na pikniku „Mama, tata i ja”, „Dniach Błażowej”, zabezpieczali trasę wyścigu kolarskiego oraz biegu ku czci Żołnierzy Niezłomnych. Działania prewencyjne jednostki to: pokaz sprzętu dla najmłodszych, wizyta przedszkolaków w remizie, ćwiczenia oraz wyjazd druhów do błażowskiego przedszkola. Strażacy wykonywali również prace gospodarcze przy budynku remizy - związane z dbałością o budynek, otoczenie remizy oraz posiadany sprzęt. Zostały przycięte drzewa wzdłuż ogrodzenia, wykonana dodatkowa instalacja elektryczna w garażu oraz niezależne oświetlenie, a także zamontowano ogrzewanie elektryczne w toaletach – to jedne z najważniejszych prac porządkowych, które zostały wykonane społecznie przez druhny i druhów. Dh Piotr podkreślił również inicjatywę młodych druhów – dzięki świątecznemu oświetleniu remiza strażacka z pewnością nabrała innego wyglądu. Na zakończenie podziękował wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie oraz poświęcony czas na rzecz jednostki. Serdeczne podziękowania złożył też na ręce burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych za zrozumienie potrzeb, całoroczną współpracę, przychylność oraz pomoc błażowskim strażakom.

Dh Maciej Pałac przedstawił sprawozdanie z działalności bojowej. Przypomniał, iż OSP Błażowa jest jednostką terenową włączoną do KSRG. Mówił o posiadanym sprzęcie oraz potrzebnym doposażeniu. W 2019 roku zakupiono: mundury koszarowe, opaski odblaskowe, kombinezon na szerszenie oraz pozyskano pompę spalinową do narzędzi hydraulicznych -  w tym miejscu na ręce burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej złożył szczególne podziękowania za środki na ten cel. Strażacy uczestniczyli w 50 akcjach (łącznie 391 godzin) - co daje średnio jeden wyjazd w tygodniu. Zwrócił uwagę  na różnorodność wyjazdów - nie są to tylko pożary, ale np. porażenie prądem, podtopienie rozdzielni prądu, zabezpieczenie nieznanej substancji oraz powalone drzewa. Podkreślił, że do tych godzin spędzonych bezpośrednio przy akcjach należy doliczyć czas poświęcony na zabezpieczenie sprzętu po działaniach ratowniczo-gaśniczych. Niezwykle ważną rzeczą jest utrzymywanie sprzętu, którym strażacy posługują się niosąc pomoc w pełnej gotowości. Podkreślił też fakt uczestnictwa strażaków w szkoleniach: kursie podstawowym, technicznym, dowódców, operatorów sprzętu, naczelników oraz recertyfikacji KPP. Naczelnik przypomniał o udziale jednostki w zawodach sportowo – pożarniczych organizowanych w Lecce, gdzie błażowska drużyna zajęła III miejsce. Na koniec dodał, iż ewentualne naprawy sprzętu wykonywano na bieżąco i znajduje się on w pełnej gotowości bojowej. Dziękował także druhnom oraz druhom za udział i zaangażowanie podczas akcji.

Kolejnym punktem było sprawozdanie finansowe skarbnika dh Kazimierza Sowy, zaś sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Grzegorz Rząsa. Mówił o przeprowadzonych kontrolach działalności jednostki. Komisja nie wniosła żadnych uwag, w związku z czym podsumował swoją wypowiedź wnioskiem o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi.

Przewodniczący zebrania dh Henryk Kruczek poinformował o kolejnym punkcie obrad, jakim jest dyskusja. W swojej wypowiedzi wyraził ogromne zadowolenie z przyjęcia do grona strażaków nowych druhen i druhów. Następnie dh Maciej Pałac mówił o potrzebie zakupu mundurów dla nowych strażaków oraz zakupie nowego samochodu. Przypomniał także o organizacji spotkania młodzieży na terenie gminy, gdzie jednostka z Błażowej będzie brała czynny udział - zwłaszcza w zabezpieczeniu oraz pomocy przy przewozie uczestników. Poprosił strażaków o dyspozycyjność, a także mówił o współpracy z innymi jednostkami z terenu gminy podczas tego wydarzenia. Głos zabrał również dowódca JRG-2 w Rzeszowie Andrzej Skomra. W imieniu komendanta powiatowego podziękował za zaproszenie. Życzył zdrowia dla strażaków oraz ich rodzin, a także „tyle samo wyjazdów, ile powrotów”. Poinformował o planowych kursach oraz zwrócił uwagę na temat badań lekarskich strażaków OSP. Podziękował strażakom ochotnikom za ich działalność oraz pomoc podczas współpracy ze strażakami PSP podczas zdarzeń.

Burmistrz Jerzy Kocój mówił o dobrze zorganizowanej pracy jednostki, o czym świadczy liczba wyjazdów w roku ubiegłym, a przede wszystkim obecność podczas każdego zdarzenia na terenie gminy. OSP Błażowa jest jednostką skupioną głównie na działalności bojowej oraz udziale w akcjach. Mówił o zakupie samochodu bojowego oraz dofinansowaniach tego celu z różnych źródeł. Jeszcze raz podziękował wszystkim druhnom i druhom za ich udział w uroczystościach oraz aktywność w niesieniu pomocy. Przekazał także na ręce prezesa kronikę jednostek OSP. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal. Podkreślał, że wyjazdy strażaków do akcji ratunkowych są niezbędne – ratujące życie i zdrowie ludzi, a także ich mienie. Mówił o organizacji dofinansowania, tak, aby jednostka mogła zrealizować swoje plany. Kończąc wypowiedzieć życzył przede wszystkim powodzenia w zamierzonych celach. Życzenia wszelkiej pomyślności złożyła także Elżbieta Pęcka, wręczając prezent druhom – wąż strażacki.

Kolejno został odczytany protokół komisji uchwał i wniosków, który zawierał plany jednostki na przyszły rok. Przyjęcie nowych członków, zakup nowego samochodu, podnośnika kolejowego, wymiana bram garażowych, drobne prace remontowe oraz szkolenia strażaków – to najważniejsze punkty. Następnie podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi, przyjęto plan działalności oraz plan finansowy na 2020 r. Zebranie sprawozdawcze podsumował dh Henryk Kruczek, dziękując wszystkim za przybycie, a Zarządowi życzył owocnej pracy na kolejny okres sprawozdawczy. Kończąc wypowiedź zaprosił wszystkich obecnych na ciepły poczęstunek, który zakończył obrady.

dh Ewa Drewniak

OSP Błażowa