2 marca 2019 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażowej odbyło się zebranie sprawozdawcze, podsumowujące poprzedni rok pracy i działalności druhów. Jak co roku, było to ostatnie z zebrań druhów całej gminy. Na wstępie prezes OSP dh Piotr Pałac przywitał wszystkich zgromadzonych. W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Jurek Faraś, radni gminy Błażowa – Elżbieta Pęcka oraz Wojciech Chochrek, członek Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP w Błażowej dh Piotr Jurek, kierownik Posterunku Policji w Błażowej asp. szt. Dariusz Fornal, dowódca JRG 2 w Rzeszowie mł. bryg. inż. Andrzej Skomra oraz opiekun OSP z ramienia gminy Krzysztof  Kulasa. Następnie wybrano władze walnego zebrania. Przewodniczącym został dh Henryk Kruczek, protokolantką dh Joanna Pałac. Do Komisji Uchwał i Wniosków powołano dha Przemysława Bocka, Roberta Szczygła oraz Aleksandra Bartmana, natomiast do Komisji Mandatowej dha Wojciecha Bartyńskiego, dha Roberta Drewniaka oraz dha Krzysztofa Wielgosa.

Przewodniczący zebrania podziękował za wybór oraz przedstawił porządek zebrania. Coroczną tradycją uczczono pamięć wszystkich zmarłych druhów minutą ciszy. Następnie sprawozdanie Zarządu OSP przedstawił dh Piotr Pałac. Sprawozdanie przybliżyło działalność i pracę druhów w roku 2018. Podkreślił, iż w szeregi jednostki wstąpiło 4 młodych druhów. Wspomniał o odwiedzinach mieszkańców z kalendarzami i życzeniami wszelkiej pomyślności, dziękując za okazane wsparcie. Coroczną tradycją druhowie w Wielką Sobotę trzymali wartę przy Grobie Pańskim, a w Wielką Niedzielę po uroczystej rezurekcji wraz z ks. dziekanem Jackiem Rawskim oraz orkiestrą dętą z Błażowej przemaszerowali ulicami Błażowej do remizy, gdzie podzielili się jajkiem. Druhowie uczestniczyli również w jubileuszu 80-lecia istnienia jednostki OSP Piątkowa oraz w pozostałych uroczystościach religijnych czy też państwowych, brali także udział w zabezpieczeniu uroczystości gminnych. Działania prewencyjne jednostki to przede wszystkim: pokaz sprzętu dla najmłodszych podczas pikniku Szkoły Muzycznej, wizyta przedszkolaków z przedszkola w remizie oraz wyjazd druhów do przedszkola przy Szkole Podstawowej w Błażowej. Strażacy wykonywali liczne prace przy budynku błażowskiej remizy. Do najważniejszych należą: kontynuacja remontu ogrodzenia przy ogródku i wejściu do remizy, naprawa chodnika wzdłuż ogródka, wykonanie „odbojówki” od strony północno-wschodniej, pomalowanie dyżurki, a także przycięcie lipy koło wieży oraz wyrównanie terenu wokół budynku. Takich godzin przepracowano ogółem 220,5. Kończąc swoją wypowiedź podziękował za pomoc i zaangażowanie wszystkim druhnom i druhom. Dziękował również władzom samorządowym za okazane wsparcie oraz współpracę.

Kolejnym sprawozdaniem było sprawozdanie z działalności bojowej dha Macieja Pałaca. Mówił o posiadanym sprzęcie oraz potrzebnym doposażeniu. W 2018 roku ze środków KSRG oraz własnych zakupiono dwa mundury typu Nomex oraz węże gaśnicze. Strażacy uczestniczyli w 45 akcjach ratowniczych, w tym 13 pożarach, na tę działalność ratunkową poświęcono ponad 400 godzin. Podkreślił, że do godzin spędzonych bezpośrednio przy akcji, należy doliczyć czas poświęcony na zabezpieczenie sprzętu po przeprowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Niezwykle ważną rzeczą jest utrzymywanie sprzętu w pełnej gotowości, którym strażacy posługują się, niosąc pomoc.  Naczelnik przypomniał o udziale jednostki w powiatowych manewrach, manewrach gminnych  w Nowym Borku oraz zawodach sportowo – pożarniczych w Kąkolówce, gdzie drużyna męska zajęła III miejsce. Podkreślał także fakt uczestnictwa druhów w szkoleniach:  troje druhów ukończyło kurs z zakresu KPP oraz dwie druhny przystąpiły do recertyfikacji  KPP.  Na koniec podsumował, iż ewentualne naprawy sprzętu wykonywano na bieżąco i znajduje się on w pełnej gotowości bojowej. W planach na przyszły rok druhowie mają: bieżące uzupełnianie szkoleń, zakup węży, pozyskanie nowych członków OSP oraz zacieśnienie współpracy ze szkołą podstawową poprzez założenie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dziękował także druhnom oraz druhom za udział i zaangażowanie podczas akcji oraz wszystkim za zrozumienie i przede wszystkim pomoc.

Kolejnym punktem było sprawozdanie finansowe skarbnika. Dh Kazimierz Sowa szczegółowo omówił wydatki poniesione w bieżącym roku rozliczeniowym, a także podsumował stan finansowy na koniec roku 2018. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Grzegorz Rząsa. Mówił o przeprowadzonych zebraniach oraz kontrolach działalności jednostki. Komisja nie wniosła żadnych uwag, w związku z czym podsumował swoją wypowiedź wnioskiem o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi za rok 2018.

Kolejnym punktem było odczytanie przez dha Piotra Pałaca planu działalności na rok 2019, który obejmuje m.in.: wymianę drzwi garażowych, wykonanie prac remontowych na zewnątrz budynku, a także wymianę instalacji elektrycznej oraz poprawę ogrzewania wewnątrz budynku. W planach strażacy mają także uzupełnienie sprzętu bojowego – zakup węży oraz samochodu.

Następnie przewodniczący zebrania rozpoczął dyskusję, Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Błażowej Jerzy Kocój. Podkreślił, że OSP Błażowa jest prężną oraz dobrze działającą jednostką. Podziękował za zaangażowanie w pracę nad poprawą wizerunku budynku oraz udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Dodał, iż zakup samochodu oraz wymiana drzwi garażowych ujęty jest także w planach samorządu gminnego. Podsumowując wyraził nadzieję, że plan ten uda się zrealizować. Kończąc swoją wypowiedź podziękował za współpracę oraz życzył wszelkiej pomyślności. Głos zabrał również dowódca JRG-2 w Rzeszowie Andrzej Skomra odniósł się do informacji odnośnie przekazywanych środków na fundusze sprzętowe jednostek OSP włączonych do KSRG, jak i tych poza systemem. Informował, iż w roku 2018 w woj. podkarpackim zakupiono 53 samochody, w tym na powiat rzeszowski 4. Wspomniał także o certyfikacji samochodów bojowych pochodzących z zagranicy, dopuszczonych do użytku w Polsce. Podziękował strażakom ochotnikom za ich działalność oraz pomoc niesioną podczas działań ratowniczych. Kolejno Kierownik Posterunku w Błażowej Dariusz Fornal mówił, jak ważna jest współpraca służb podczas działań ratowniczych. Przypomniał również o Krajowej Mapie Zagrożeń. Jest to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, może podjąć odpowiednie działania. Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Jurek Faraś podziękował za dobro i pomoc oraz współpracę, zwłaszcza w okresie, gdy był przewodniczącym Rady Miejskiej. Zauważył, również potrzebę wymiany drzwi garażowych w jednostce oraz zakup samochodu. Wyraził radość z powodu wstąpienia do jednostki nowych członków, a także ofiarował pomoc przy powstaniu młodzieżowej drużyny pożarniczej. Przedstawił chęć zaopiekowania się uczniami oraz prowadzenia jej przy wsparciu i współpracy ze strażakami. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal - podkreślał, że wyjazdy strażaków do akcji ratunkowych  są niezbędne – ratujące życie i zdrowie ludzi, a także ich mienie. Mówił o organizacji dofinansowania, tak, aby jednostka mogła zrealizować swoje plany. Kończąc wypowiedź życzył przede wszystkim powodzenia w zamierzonych celach. Głos zabrał również dh Jan Pałac - w swojej wypowiedzi zgłosił punkt do planu mówiący o poprawie instalacji elektrycznej również w garażach. Dalsza dyskusja w głównej mierze dotyczyła certyfikacji samochodów bojowych, środków przeznaczanych na doposażenie jednostek OSP oraz wysokości dotacji na jednostki, a także sposobu podzielenia tych dofinansowań. Dh Maciej Pałac zwrócił się z prośbą do asp. Dariusza Fornala o przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego dla strażaków z całej gminy z zakresu kierowania ruchem podczas zdarzeń drogowych czy też przy utrudnieniach komunikacyjnych wynikających z przeprowadzania akcji. Przedstawiciel Policji odniósł się pozytywnie do wniesionej propozycji.

Na tym dyskusję zakończono, został odczytany protokół komisji mandatowej oraz wnioskowej. Podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2018 oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2019 r. Zebranie sprawozdawcze podsumował i zakończył dh Henryk Kruczek, dziękując wszystkim za przybycie.

 

druhna Ewa Drewniak

OSP Błażowa