W dniu 19 stycznia 2019 r. w miejscowej  remizie zebrali się  strażacy futomskiej OSP, by tradycyjnie, jak co roku, podsumować całoroczną działalność za rok 2018. Obrady walnego zebrania sprawozdawczego  jednostki otworzył prezes  druh Roman Łach, witając licznie przybyłych gości: zastępcę komendanta miejskiego PSP w Rzeszowie bryg. Kazimierza Witka, burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej Sławomira Kowala, radnych Rady Powiatu Rzeszowskiego – Stanisława Najdę i Jurka Farasia, radną Rady Miejskiej i sołtysa Futomy Małgorzatę Drewniak, radną Rady Miejskiej – Elżbietę Kustrę, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Dynowie – Ryszarda Sieńkę, komendanta gminnego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Błażowej Macieja Pałaca, sekretarza ZOMG ZOSP w Błażowej i prezesa OSP w Błażowej Piotra Pałaca, dyrektora Szkoły Podstawowej Zdzisława Chlebka,przedstawicieli Posterunku Policji w Błażowej - Paulinę Lasotę i Pawła Łanika, przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej Wiesławę Rybkę, nauczyciela Szkoły Podstawowej i opiekuna MDP Grzegorza Kruczka, osoby wspierające jednostkę: Romana Mazura, Annę i Pawła Mazurów, Kazimierza Mazura i Andrzeja Wronę, przewodniczącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Futomie Annę Rząsę, poprzednią wieloletnią opiekunkę MDP  Joannę Pępek, członków Rady Sołeckiej Annę Karnas i Tadeusza Kustrę, uczestników eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, dziewczyny żeńskiej drużyny sportowo-pożarniczej, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, najstarszego druha jednostki, niespełna  92-letniego Czesława Śwista (68 lat w OSP Futoma) oraz wszystkie druhny i druhów ochotników.

Przewodniczący zebrania dh Wacław Karnas, przedstawił porządek obrad przyjęty jednogłośnie. Protokolantem został wybrany dh Marek Pępek, do Komisji Mandatowej wybrano: Macieja Mazura, Marka Raszowskiego i Andrzeja Dziepaka, natomiast do Komisji Uchwał i Wniosków: Małgorzatę Łach, Filipa Raszowskiego i Krzysztofa Mazura. Następnie wręczono akt nadania tytułu honorowego członka jednostki druhowi Zygmuntowi Drewniakowi.

Sprawozdanie z działalności organizacyjno-gospodarczej jednostki przedstawił prezes Roman Łach, który poinformował zebranych, że jednostka, utworzona w 1945 roku, za rok będzie świętować 75- lecie istnienia. Obok corocznych uroczystości wynikających z kalendarza uroczystości kościelnych, parafialnych, szkolnych, strażackich i wiejskich strażacy uświetnili Piknik rodzinny zorganizowany przez Akademię Rozwoju Społecznego, szkołę i Radę Rodziców na placu przedszkolnym w połowie lipca 2018 r., z początkiem sierpnia delegacja jednostki i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyły w Nabożeństwie Fatimskim w kościele parafialnym. W czasie Dnia Patrona św. Jana Kantego w szkole uroczyście  przyjęto 18 uczniów klas IV-VI do MDP. Ważnym wydarzeniem w historii jednostki było pozyskanie samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault-Carex od Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, który uroczyście przekazano w strażakom 3 czerwca 2018 r. Jednostka stanęła przed problemem rozbudowy garażu. W wyniku wielu rozmów  i uzgodnień z burmistrzem gminy i jego służbami, kosztorys opiewający na kwotę ponad 195,000 zł udało się obniżyć do 85.000 zł. Strażacy ze swej strony zadeklarowali nieodpłatne wykonanie wielu fachowych prac związanych z dociepleniem budynku i zakupem materiałów z własnych środków. Wewnątrz budynku wykonano zmianę układu pomieszczeń, wyburzenie schodów, wyłożenie płytkami i wykończenie przejścia zgodnie z wymogami Sanepidu. Pan prezes wyraził zadowolenie z przeniesienia niszczejącego pomnika Żołnierzy AK sprzed  remizy w bardziej godne miejsce dzięki inicjatywie pani sołtys M. Drewniak i marszałkowi St. Kruczkowi oraz pomocy rodziny ppłka J. Maciołka. Delegacja strażaków wzięła udział  w pogrzebach druha Konstantego Pępka z Piątkowej i Czesława Czai - ojca ks. proboszcza J. Czai w Zagórzu. Poczet sztandarowy, obok corocznych uroczystości parafialnych, kościelnych, wiejskich i ludowych uczestniczył w poświęceniu samochodu, powitaniu relikwii św. Rity w kościele parafialnym, odsłonięciu pomników z okazji 100- lecia niepodległości w Futomie i Błażowej.  Na zakończenie  wystąpienia złożył podziękowania władzom, darczyńcom oraz osobom i organizacjom, które współpracują z OSP w Futomie.

Sprawozdanie z działalności operacyjno-szkoleniowej przedstawił naczelnik Mateusz Pocałuń,  z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Futomie i plan zamierzeń prezentował  dowódca tej drużyny Kamil Łach. Sprawozdanie finansowe obejmujące dochody, wydatki i saldo końcowe zaprezentował skarbnik Wacław Karnas. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił członek tej komisji Paweł Panek i wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy, które zostało udzielone przez druhów w głosowaniu. Projekt planu działalności na 2019 r. przedstawił sekretarz Marek Pępek.  Na funkcję gospodarza jednostki została wybrana druhna Agnieszka Łach, która zastąpiła  Bogdana Kruczka. Druhowie w głosowaniu przyjęli plan działalności na 2019 r. oraz podjęli do realizacji stosowne uchwały.  Ze złożonych sprawozdań wynika, że działalność jednostki to nie tylko kursy, szkolenia, wyjazdy do zdarzeń ( pożarów, wypadków, zagrożeń), ale także uczestnictwo w zbiórkach krwi, organizowanych przez Klub Nadzieja przy OSP Harta i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, udział w nocnym turnieju piłki plażowej w Błażowej, Gminnych Zawodach Pożarniczych w Nowym Borku i  Podkarpackich Zawodach w Ratownictwie Dzieci i Młodzieży w Harcie.  Na zakończenie obrad  przewodniczący zebrania podziękował wszystkim gościom, sponsorom, darczyńcom oraz druhom za przybycie i udział w zebraniu podsumowującym działalność OSP w Futomie za rok 2018.

 

Historia i  dzień dzisiejszy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Propozycja założenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej padła w 1960 roku. Złożyli ją dorośli członkowie OSP Antoni Kruczek, Daniel Rybka i Kazimierz Twardy, którzy widzieli potrzebę odmłodzenia szeregów. Powstała w miejscowej szkole podstawowej i liczyła 18 członków. Od 1967 roku młodzi druhowie rozpoczęli udział w zawodach powiatowych. Pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia zaczęli uczestniczyć w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizowanym pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Opiekę nad drużyną w szkole przejęła Joanna Pępek. Zaczęli odnosić coraz większe sukcesy. Na przełomie lat 80. i 90. oraz w I połowie lat 90. Elżbieta Rząsa i kilkakrotnie Tadeusz Rybka wygrywali eliminacje wojewódzkie i reprezentowali województwo na szczeblu ogólnopolskim. W roku 1989 E. Rząsa po zwycięstwie w zawodach wojewódzkich zajęła 23 miejsce na ogólnopolskim turnieju w Słupsku. W latach 1991, 1994 i 1995 wspomniany T. Rybka zdobywał w finałach ogólnopolskich w Łodzi 4 miejsce, w Piotrkowie Trybunalskim, 7 miejsce i w Radomiu – 17 miejsce.  W latach 2003- 2009 nasi uczniowie zajmowali czołowe miejsca od I do VI w zawodach powiatowych. Byli to Bartłomiej Dziepak, Małgorzata Jeż, Magdalena Kustra,  Paweł Dopart, Tomasz Dziepak, Katarzyna Dziepak, Małgorzata Łach. W pamiętnym roku 2005, gdy strażacy zakupili proporzec dla swej młodzieży wygrali eliminacje powiatowe we wszystkich kategoriach wiekowych i reprezentowali powiat w eliminacjach wojewódzkich.

W latach 2010- 2018, obok wspomnianych uczniów M. Łach i T. Dziepaka, największe sukcesy odnosili Damian Wielgos, Kamil Łach i Zuzanna Wielgos. Większość młodych ludzi zaangażowanych w działalność MDP spotykamy dziś wśród dorosłych strażaków, gdzie pełnią różne, odpowiedzialne  funkcje. Młodzi strażacy z Futomy zajmowali wielokrotnie I i II miejsca w zawodach sportowo- pożarniczych. Obecnie MDP liczy 40 członków – 18 dziewcząt i 22 chłopców. Składa się z czterech sekcji. Od dwóch lat przygotowują i prezentują bardzo interesujące jasełka, z którymi w tym roku wystąpili nie tylko w Futomie, ale także na scenie Gminnego Ośrodka w Błażowej. Reżyserem widowisk jest Mariola Raszowska - Wróbel. Obycie sceniczne wyniesione ze scen szkolnych bardzo się przydaje młodym artystom. Uczestniczyli w udanej wycieczce do Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku. Z pocztem sztandarowym biorą udział w uroczystościach kościelnych. Nadal biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej  i w Podkarpackich Zawodach w Ratownictwie Medycznym, gdzie zajmują wysokie lokaty. Funkcję opiekuna w szkole od ubiegłego roku przejął nauczyciel techniki i informatyki Grzegorz Kruczek, pieczę nad przygotowaniem młodzieży do zawodów i turniejów przejął zawodowy strażak – druh Maciej Wielgos. Młodzież założyła swoją kronikę i dokumentuje najważniejsze wydarzenia ze swej działalności. Pod koniec roku młodzi strażacy w ramach sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju zaniosła światło do kościoła, by trafiło do jak największej liczby domostw. Szkoła wspiera te działania i zaprasza strażaków na swe najważniejsze uroczystości. 

Końcowym akordem spotkania  były wypowiedzi zaproszonych gości. Z gratulacjami, życzeniami i podziękowaniami pośpieszyli brygadier Kazimierz Witek, burmistrz Jerzy Kocój, radni Stanisław Najda i Jurek Faraś, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal, druh Maciej Pałac, sołtys i radna Małgorzata Drewniak. Podkreślano wzorową organizację i współpracę z lokalnym środowiskiem, coroczne, śmiałe plany, które są konsekwentnie realizowane, mobilność, sprawność w działaniu i ofiarną pracę społeczną, gratulowano dobrze zorganizowanej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która stanowi wspaniałą wizytówkę i naturalne zaplecze dla dorosłych. Druh Maciej Pałac stwierdził, że „gdy się do Futomy przyjeżdża  to właściwie nie ma się do czego przyczepić”, radny Stanisław Najda odnosząc się do aktywności futomskich strażaków  zacytował prezydenta USA: „Czyń ile masz, ile możesz, tam gdzie jesteś”, burmistrz J. Kocój gratulował wspaniałych jasełek, radny J. Faraś wzorowej współpracy ze szkołą w kształtowaniu młodzieży, sołtys M. Drewniak podkreślała udział  w 100-leciu niepodległości połączonym z przeniesieniem pomnika AK i WiN-u.  Po części oficjalnej gościnni gospodarze zaprosili gości do wspólnego stołu i dalszych rozmów w kuluarach.

 

                                                              Marek Pępek

                                                            Zdzisław Chlebek