9 lutego 2019 r. odbyło się walne zebranie w jednostce OSP Kąkolówka. Zebranie otworzył wybrany na przewodniczącego zebrania dh Paweł Kruczek – prezes Zarządu. Przewodniczący zebrania przywitał wszystkich przybyłych na zebranie gości: burmistrza Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Kowala, radną Małgorzatę Sowę, komendanta Miejsko-Gminnego Zarządu OSP dha Macieja Pałaca, sołtysa Adama Sapę oraz druhów, a w szczególności 10. nowych kandydatów, którzy złożyli deklaracje wstąpienia do OSP Kąkolówka.

Następnie przedstawił program zebrania, który został przyjęty, wybrano także komisje uchwał i wniosków, w skład której weszli druhowie: Łukasz Ziemiński, Mariusz Ząbek i Bogdan Wilk. Prezes OSP dh Paweł Kruczek przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki.

Stan jednostki to 22 członków, w tym: honorowy - 1, wspierający – 1. Jednostka, jak co roku, angażowała się w uroczystości religijne. Tradycyjnie już strażacy trzymali straż przy Bożym Grobie, a po rezurekcji udali się na cmentarz, aby zapalić znicze na grobach zmarłych druhów, przygotowali jeden z ołtarzy na Boże Ciało. Dzień św. Floriana obchodzono wspólnie z orkiestrą dętą, co podniosło rangę uroczystości i uatrakcyjniło okolicznościowe spotkanie. W ramach działalności prewencyjno-edukacyjnej przeprowadzono pogadankę w szkole podstawowej oraz prowadzono akcje na portalu społecznościowym uświadamiające niebezpieczeństwo wypalania traw czy potrzebę sprawdzania instalacji grzewczych pod kątem zagrożenia czadem i montowania czujników czadu.

W ubiegłym roku jednostka nie uczestniczyła w akcjach ratowniczych. Za to druhowie pracowali w akcjach społecznych. Przy przecinaniu drzewa dla pogorzelców, tj. dla rodziny Kozdrasiów szczególnie wyróżnili się: Stanisław Sapa, Kazimierz Dziepak, Teofil Sowa, Łukasz Ziemiński, Paweł Kruczek, Bogdan Wilk, Mariusz Początek, Józef Kustra, Mieczysław Sobkowicz. Dbano też o estetykę otoczenia, współpracowano z sołtysem w utrzymaniu boiska sportowego. Łączna wartość wykonanych społecznie prac wyniosła ponad 4 tys. zł. W pracach remontowych i modernizacyjnych remizy i w przygotowaniu zawodów strażackich duży udział mieli: Stanisław Sapa, Łukasz Ziemiński, Jurek Słaby, Paweł Kruczek, Kazimierz Dziepak, Tadeusz Garduła, Antoni Sowa, Wiesław Sowa, Bogdan Wilk i Mieczysław Ząbek.

W minionym roku znacząco poprawił się stan wyposażenia jednostki m. in. o prądnicę TURBO, pilarkę spalinową, zestaw ratowniczy PSP 1R i inne.

Następnie swoje sprawozdanie złożył skarbnik jednostki dh Stanisław Sapa. W wymienianych przez niego dochodach, które wyniosły prawie 5900 zł, darowizny stanowiły ponad 2 tys. zł. Wydatki w zeszłym roku sięgnęły ponad 7 tys. zł. Na koniec roku sprawozdawczego w kasie pozostało blisko 2 tys. zł.

Wśród dochodów znalazły się dofinansowania z MSWiA oraz z Ministerstwa Sprawiedliwości do sprzętu ratowniczego.

Druhowie przyjęli oba sprawozdania jednogłośnie. Następne sprawozdanie z rocznej działalności złożył przewodniczący komisji rewizyjnej dh Józef Kustra, który stwierdził, że podczas kontroli komisja nie wykryła żadnych nieprawidłowości ani w dokumentacji, ani w prowadzonej pracy. Wobec powyższego na zakończenie swego wystąpienia postawił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Co też jednogłośnie przegłosowano.

W kolejnych punktach zebrania dh Stanisław Sapa przedstawił plan finansowy jednostki na 2019 r., a prezes Paweł Kruczek plan działalności. Jak wynika z wystąpień, do najpilniejszych potrzeb zaliczyć należy zakup umundurowania, butów koszarowych, szczególnie dla nowo przyjętych druhów. Jednostka potrzebuje też pilnie samochodu. W planie działań podkreślano kontynuację dobrych praktyk związanych z uczestnictwem w życiu religijnym i społecznym wsi, działalność porządkową i prewencyjną. Szansą dla ożywienia jednostki jest przyjście dużej grupy młodych kąkolowian, ale też wyzwaniem. Aby mogli w pełni uczestniczyć w działalności OSP potrzebują przeszkolenia. Muszą na to poświęcić sporo czasu i będzie się to odbywać sukcesywnie. Prezes podkreślał, że potrzeby jednostki w zakresie szkoleń są duże. Bolączką jednostki jest brak dobrego samochodu.

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał komendant MG Zarządu OSP dh Maciej Pałac, który na wstępie podziękował druhom i pogratulował zorganizowania zawodów strażackich. Gratulował też napływu nowych ochotników i życzył, aby w tym roku jednostka wystartowała w zawodach strażackich. Wyjaśnił też, kiedy i jakie szkolenia strażackie się odbędą w 2019 r. Radził, aby na razie skupiono się na kursach I stopnia, które trwają 128 godzin i są absolutnie niezbędne. Podkreślił też, że należy zabiegać o sprzęt, szukać sponsorów, ale ludzie są najważniejsi.

Burmistrz Jerzy Kocój pogratulował młodym odważnej decyzji wstąpienia do OSP i chęci działania dla innych. Podziękował strażakom za działalność na rzecz społeczności lokalnej i bardzo dobre zorganizowanie zawodów. Odnosząc się do zgłoszonego zapotrzebowania na samochód stwierdził, że szansą dla jednostki są plany zakupu nowego wozu dla jednostki OSP w Błażowej. Wówczas jeden z samochodów Błażowej mógłby zostać przekazany do Kąkolówki. Podkreślił, że optymizmem napawa go widok młodych ochotników i życzył, aby za rok wszyscy byli już w mundurach. Jest to duże wyzwanie, ale zadeklarował pomoc, bo nie może być tak, aby był np. mundur, a nie było butów. Zaapelował, aby druhowie postarali się zachęcić do wstąpienia w szeregi OSP młode dziewczyny, aby powstała także sekcja kobieca. Jeśli takowe się znajdą – samorząd zakupi dla nich mundury w pierwszej kolejności. Na zakończenie życzył wszystkim strażakom i ich rodzinom zdrowia i szczęścia w Nowym Roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal podziękował w imieniu własnym, jak i radnej Małgorzaty Sowy za zaproszenie oraz za całą działalność społeczną, która jest bardzo potrzebna. Jest wiele pracy takich jak wycinanie zarośli przy drogach gminnych, usuwanie połamanych przez wichury gałęzi, pełnienie funkcji reprezentacyjnych na uroczystościach państwowych czy religijnych, których czasami nie doceniamy, ale one są bardzo ważne. Rada Miejska je docenia i wspomoże w staraniach o doposażenie jednostki w mundury. Na zakończenie złożył podziękowanie za całą działalność na rzecz społeczności lokalnej, także tę integrującą ją i życzył druhom i ich rodzinom opieki patrona św. Floriana.

Sołtys Kąkolówki Adam Sapa zabierając głos podziękował burmistrzowi za sfinansowania drzwi bezpośrednio do strażnicy. Ułatwia to wszystkim komunikację i wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników całego obiektu służąc jako dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Oficjalną część zebrania zakończyło podjęcie uchwały walnego zebrania OSP Kąkolówka za rok 2018. 

Podziękowanie

Zarząd OSP w Kąkolówce składa podziękowanie Panu Adamowi Początkowi za bezinteresowną pomoc i sprawowanie nadzoru technicznego nad budową, tj. zamontowaniem drzwi do remizy.

Małgorzata Kutrzeba