Protokół z zebrania sprawozdawczego w OSP Białka

2 lutego 2019 r. o godz.1700 odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Białka.

Zebranie otworzył dh prezes Maciej TRAFIDŁO, który powitał zaproszonych gości i minutą ciszy uczcił zmarłych druhów z jednostki. Na wstępie druhowie przyjęli w drodze głosowania wiele uchwał dotyczących spraw organizacyjnych i proceduralnych niniejszego zebrania, po czym w głosowaniu jawnym wybrany został przewodniczący zebrania dh Stanisław BATOR, do Komisji Uchwał i Wniosków: przewodniczący - dh Grzegorz JAMRÓZ, sekretarz - dh Dawid GROMEK, członek - dh Mateusz SAMEK, do Komisji Mandatowej: przewodniczący - dh Edyta GROSZEK, sekretarz - dh Agnieszka BEDNARZ, członek - dh Mariola BEDNARZ, wszystko protokołował - dh Krzysztof JAMRÓZ.

Na początek dh prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok.

„Szanowni druhowie strażacy i zaproszeni goście. Na dzisiejszym zebraniu sprawozdawczym podsumujemy działalność organizacyjno-gospodarczą i bojową naszej jednostki oraz ustalimy plan działań na rok 2019.

Jednostka nasza liczy 40 druhów, w tym 8 druhów honorowych i 11 druhen, w tym 4 honorowe.

W ciągu roku 2018 odbyło się 8 posiedzeń Zarządu i 3 zebrania ogólne, na których omawiane były sprawy organizacyjne, gospodarcze i bojowe.

Na początku roku wraz z nadejściem wiosny zorganizowaliśmy porządki wewnątrz i na zewnątrz remizy oraz wokół parkingów położonych przy przystanku i koło szkoły. Zostały artystycznie przystrzyżone parkany z tui, które rosną obok parkingów.

Na wieczną służbę do św. Floriana odszedł nasz kolega druh Antoni RZEŹNIK.

W roku sprawozdawczym trzech druhów wzięło udział w szkoleniu taktycznym strażaków ratowników OSP i zdobyło uprawnienia.

Tradycją naszą jest udział druhów w adoracji Bożego Grobu przez całą noc i obsługa mszy rezurekcyjnej, w której licznie biorą udział dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz obsługa mszy Bożego Ciała i odpustu parafialnego w naszym kościele.

W dniu święta św. Floriana jednostkę naszą odwiedzają uczniowie klas od 0 do 3, z zainteresowaniem oglądają wóz strażacki oraz jego wyposażenie.

Delegacja i poczet sztandarowy brały udział w uroczystościach państwowych i kościelnych na terenie naszej gminy oraz zabezpieczaliśmy imprezę plenerową w Błażowej.

W okresie przedwakacyjnym na zaproszenie ze Szkoły Podstawowej w Białce braliśmy udział w pikniku szkolnym, gdzie dzieci mogły zobaczyć wyposażenie wozu bojowego oraz poczuć moc strumienia wody wypływającego z tzw. „pyszczka" prądownicy strażackiej.

Delegacja wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w poświęceniu nowego sztandaru i 75-leciu powstania OSP Piątkowa oraz delegacja z naszej jednostki brała udział w poświęceniu wozu bojowego w OSP Futoma.

W ramach prac przy obiekcie w roku sprawozdawczym wykonaliśmy termoizalację na grzybku. Fundusz na ten cel pochodził częściowo z Urzędu Miejskiego i częściowo ze środków własnych. Z tego miejsca pragniemy złożyć podziękowanie dla pana burmistrza Jerzego KOCOJA oraz stolarza pana Janusza JAMROZA.

W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy na wyposażenie samochodu torbę medyczną sfinansowaną z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nasza jednostka brała udział w manewrach strażackich zorganizowanych w Nowmy Borku i w zawodach sportowo-pożarniczych w  Kąkolówce.

W ramach współpracy z Radą Parafialną druhowie z OSP pomagali przy porządkach podczas reorganizacji kotłowni z dotychczasowej węglowej na ekologiczną gazową w naszym kościele.

W ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego, na koniec roku przeprowadziliśmy wycinkę suchych drzew, które groziły bezpieczeństwu w ruchu ulicznym i pieszym, a w ramach wyjazdów gospodarczych porą letnią odpompowywaliśmy zalaną studnie z wodą pitną u mieszkańca Białki.

 

Do najważniejszych dokonań w ubiegłym roku należy zaliczyć zakup piły motorowej oraz dwóch pałek świetlnych i tarczy do kierowania ruchem podczas organizacji objazdów w przypadku miejscowych zagrożeń.

Słowa podziękowania kierujemy w stronę pani Marii BARŁÓG i pana Mieczysława JAMIOŁA, który współpracuje z OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Białki.

Na szczególne podziękowanie zasługuje odchodzący w stan spoczynku Zarząd Rady Parafialnej, który można powiedzieć, że od początku budowy kościoła w taki czy inny sposób współpracował z Zarządem OSP oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Białki, które poświęcają swój czas i angażują się w życie społeczne i strażackie oraz parafialne.

Wszystkie prace porządkowe i remontowe zostały wykonane przez druhów z Białki społecznie w ilości 866 godzin, za które serdecznie dziękuje Zarząd.

Na zakończenie dziękuje za uwagę i proszę o dyskusję nad pozostałymi sprawozdaniami."

Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik dh Mariusz PAŚCIAK.

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie bojowe naczelnika, które przedstawił dh Stanisław TRAFIDŁO.

„W ubiegłym roku na terenie naszej gminy miały miejsce następujące zdarzenia:

pożar budynku gospodarczego w miejscowości Kąkolówka,

udrożnienie kry na styku dwóch rzek Ryjaka z Białki i Izwora z Kąkolówki,

pożar budynku mieszkalnego w  Kąkolówce,

pożar zgromadzonej słomy pod lasem w Białce,

akcja poszukiwawcza zaginionej osoby w Błażowej Dolnej Mokłuczka,

pożar budynku gospodarczego i mieszkalnego w Błażowej Górnej Wilczak,

zabezpieczenie wypadku zderzenia czołowego w Białce, 

 

Nasza jednostka brała udział w manewrach gminnych w Nowym Borku oraz w zawodach sportowo-pożarniczych w Kąkolówce.

Trzech druhów z naszej jednostki brało udział w szkoleniu strażaków ratowników OSP i zdobyło uprawnienia."

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący komisji dh Konrad NOSAL. Komisja kontrolowała kasę oraz działalność statutową, w której nie dopatrzyła się uchybień, wobec tego Komisja Rewizyjna OSP w Białce stawia wniosek o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy.

Projekt planu działalności na rok 2019 przedstawił dh prezes.

- instalacja zdalnego powiadamiania i uruchamiania syreny,

- zakup materiału (granitu na schody wejściowe do obiektu),

- wykonanie wieszaków do garażu na mundury koszarowe,

- modernizacja wyciągu spalin w garażu,

- poprawa bezpieczeństwa publicznego wzdłuż dróg powiatowych i gminnych na terenie działania OSP,

    - współpraca z KGW Białka, sołectwem, Radą Parafialną, szkołą. 

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał prezes ZG OSP RP w Błażowej dh Roman ŁACH, który podziękował za zaproszenie oraz za udział druhów w zebraniu. Zwrócił szczególną uwagę na fakt, że wszyscy druhowie i druhny przyszli w pełnym umundurowaniu, co świadczy o tym, że nie wstydzą się munduru i noszą go z szacunkiem i poszanowaniem.        

Pan burmistrz Jerzy KOCÓJ podziękował za 70-procentową frekwencję w zebraniu i za współprace z KGW w Białce i Radą Parafialną.

Głos zabierali kolejno przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir KOWAL, przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu w Powiecie Rzeszowskim Jurek FARAŚ, Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław NAJDA, radny wsi Białka Józef BOROWIEC, sołtys wsi Białka Mieczysław JAMIOŁ, przewodniczący Rady Parafialnej w stanie spoczynku dh Stanisław BATOR oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Białce Teresa PTASZYŃSKA. Wszyscy zabierający głos podziękowali za zaproszenie i pogratulowali za ogrom prac na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślali udział druhów angażujących się w sektorze bezpieczeństwa publicznego na rzecz mieszkańców i współpracę z KGW Białka, sołectwem, Radą Parafialną, szkołą podstawową. Na koniec złożyli życzenia dla druhów, aby plany na rok 2019 się ziściły.

W punkcie kolejnym przewodniczący Komisji Mandatowej dh Edyta GROSZEK odczytała protokół komisji, a przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków dh Grzegorz JAMRÓZ odczytał Uchwałę nr 1 walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP. Po przedstawieniu uchwał zostało wszystko przegłosowane w głosowaniu jawnym i przewodniczący dh Stanisław BATOR zamknął zebranie.

Na koniec dh prezes ze względu na zbliżające się święto św. Walentego z życzeniami wręczył wszystkim paniom słodkie upominki. Po zakończeniu zebrania dh prezes zaprosił na tradycyjny poczęstunek, przy którym dyskusje trwały do późnych godzin.

 

protokulant

dh Krzysztof JAMRÓZ

redaktor

dh Mariola BEDNARZ