W dniu 23 marca 2015 r. w Donu Strażaka w miejscowości Białka odbyło się poszerzone zebranie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Błażowej.

Posiedzenie otworzył dh Lesław Pępek, który powitał przybyłych gości w osobach przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, opiekuna z Urzędu Miejskiego Jana grabczaka oraz przybyłych prezesów, naczelników, przewodniczących komisji rewizyjnych,  kierowców i wszystkich obecnych na zebraniu.

 Następnie dh prezes przedstawił pokrótce przebieg zebrań w poszczególnych jednostkach oraz dane gospodarcze-finansowe przedstawione w zestawieniach poszczególnych OSP. Nadmienił, że w zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, samorządowych, Zarządu Miejsko-Gminnego OSP.

Przypomniał, że nadchodzący rok będzie ostatni w tej kadencji zarządów jednostek i na przyszły rok zebrania będą odbywać się zebrania sprawozdawczo-wyborcze.

Prezes przedstawił również rozliczenie z zakupu i dystrybucji kalendarzy, które  jednostki roznoszą tradycyjnie pod koniec roku kalendarzowego na terenie swoich miejscowości.

W dalszej dyskusji głos zabrali dh Grzegorz Woźniak. Poruszył sprawy rozliczeń finansowych jednostek, które otrzymały dotacje, dh Roman Łach poruszył sprawy finansowania jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i Skarbu Państwa.

W dalszej części zebrania komendant gminny Maciej Pałac omówił problemy z wypełnianiem przez jednostki raportów, które dostaje po zebraniach sprawozdawczych.

Przypomniał naczelnikom i kierowcom o zbliżającym się sezonie wiosenno-letnim, w którym notujemy więcej wyjazdów. Poruszył sprawę nagrywania akcji i robienia zdjęć przez strażaków i publikowanie w Internecie oraz zasady udzielania informacji dla mediów

Przedstawił zebranym zagadnienia przedstawione na naradzie powiatowej, która odbyła się w miejscowości Racławówka. Następnie przypomniał o pilnowaniu przez naczelników  aktualizacji badań lekarskich strażaków biorących udział w akcjach oraz zachęcał do uczestniczenia druhów w kursach organizowanych przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie Poprosił również władze gminne o znalezienie funduszy na przeszkolenie strażaków z zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Zabierając głos burmistrz Jerzy Kocój zachęcał do organizacji, a w szczególności uczestnictwa w  naradach szkoleniach, ocenił również działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Poprosił strażaków o pomoc w rozprowadzeniu pomocy żywnościowej na terenie gminy.

Zabierając głos przedstawiciel gminy Pan Jan Rabczak przedstawił sprawę budżetu na 2016 dla OSP, mówił kryteria dla wniosków na dotację na sprzęt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Poprosił także, aby wszelkie pobrania wody z wodociągów przez straże pożarne były zgłaszane w Gospodarce Komunalnej w Błażowej.

Dh Cag Stanisław omówił sprawę odznaczeń oraz wypełniania wniosków.

Dh Adam Pępek poruszył sprawy nowelizacji karty drogowej na samochody oraz dotacji na umundurowanie.

Komendant gminny OSP

Maciej Pałac