3 marca 2018 roku w jednostce OSP w Błażowej odbyło się zebranie sprawozdawcze, podsumowujące poprzedni rok działalności druhów. Spotkanie rozpoczął prezes OSP dh Piotr Pałac witając wszystkich przybyłych. W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, radni - Grażyna Sowa, Kinga Fabińska, Anna Lorenz – Filip, prezes Miejsko – Gminnego Zarządu OSP w Błażowej dh Roman Łach, zastępca komendanta miejskiego PSP w Rzeszowie bryg. mgr inż. Krzysztof Filip oraz opiekun OSP z ramienia gminy Krzysztof Kulasa. Następnie wybrano władze walnego zebrania. Przewodniczącym został dh Henryk Kruczek, protokolantką dh Katarzyna Zimny, natomiast do Komisji Uchwał i Wniosków powołano dh Wiesława Siwca, Roberta Szczygła oraz Przemysława Bocka.

Przewodniczący zebrania podziękował za wybór oraz przedstawił porządek zebrania. Zgodnie z coroczną tradycją uczczono pamięć wszystkich zmarłych druhów minutą ciszy. Następnie sprawozdanie Zarządu OSP przedstawił dh Piotr Pałac. Sprawozdanie to mówiło o działalności i pracy druhów w roku 2017. W swoim przemówieniu wspomniał o obecności delegatów jednostki na uroczystościach pogrzebowych strażaków z innych jednostek na terenie gminy oraz o zmarłej w ubiegłym roku śp. dh Joannie Bylickiej, która wstąpiła w szeregi OSP w Błażowej w 1964 roku. Mówił o odwiedzinach mieszkańców z kalendarzami i życzeniami wszelkiej pomyślności, dziękując za okazane wsparcie. Jak co roku, druhowie w Wielką Sobotę trzymali wartę przy Grobie Pańskim, a w Wielką Niedzielę po uroczystej rezurekcji wraz z ks. dziekanem Jackiem Rawskim oraz orkiestrą dętą z Błażowej przemaszerowali ulicami Błażowej do remizy, gdzie podzielili się jajkiem. Druhowie uczestniczyli również w pozostałych uroczystościach religijnych, państwowych oraz brali udział w zabezpieczeniu uroczystości gminnych. Działania prewencyjne jednostki to: pokaz sprzętu dla najmłodszych podczas pikniku Szkoły Muzycznej, wizyta wychowanków  przedszkola w remizie, ćwiczenia ewakuacyjne błażowskiego przedszkola oraz wyjazd druhów do przedszkola przy Szkole Podstawowej w Błażowej. Strażacy wykonywali również liczne prace przy budynku remizy. Malowanie dachu oraz wykonanie ogrodzenia to jedne z zadań zrealizowanych w ubiegłym roku. Malowanie dachu remizy zrealizowane zostało zgodnie z umową przez Urząd Miejski, za co prezes złożył serdecznie podziękowania na ręce burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z radnymi. Praca druhów polegała na przygotowaniu ofert, zebraniu ich oraz nadzór nad wykonywanymi pracami. Kolejnym zadaniem był remont ogrodzenia od ulicy Partyzantów, podjęto decyzję o wykonaniu tych prac we własnym zakresie. Druhowie zakupili materiały, a we wszystkie pozostałe zadania (nawiezienie ziemi, poprawa chodnika do budynku) zaangażowało się większość druhów. Należy tutaj podkreślić, że strażacy niejednokrotnie pracowali w soboty, dni wolne od pracy czy też biorąc urlopy. Takich godzin powyżej 7,5 h dziennie przepracowali ogółem 268.  Niezbędną pomocą okazało się nieodpłatne wsparcie sprzętowe osób z zewnątrz, za co dh Piotr Pałac w imieniu wszystkich druhów podziękował zwłaszcza Panu Władysławowi Wielgosowi za pomoc przy transporcie materiałów oraz wywożeniu gruzu, jak i Panu Zbigniewowi Siwcowi za użyczenie wiertnicy spalinowej do słupków. Ważnym elementem było również wycięcie drzewa rosnącego przed remizą, którego korzenie wrosły w stare ogrodzenie oraz chodnik. Stwarzało ono również zagrożenie dla pobliskich domostw.  Drobne naprawy, konserwacje oraz prace porządkowe zostały wykonywane na bieżąco przez druhny i druhów organizacji, co polepszyło funkcjonowanie oraz estetykę remizy. Strażacy błażowskiej jednostki dowozili także wodę podczas prac remontowych przy kościele parafialnym oraz pomagali członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej w czasie remontu Domu Parafialnego w Błażowej. Kończąc wystąpienie podziękował wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie w pracę jednostki i poświęcony czas. Serdeczne podziękowania złożył też na ręce burmistrza Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, całego samorządu, wszystkich pracowników za wsparcie, pomoc oraz rozumienie potrzeb jednostki.

Dh Maciej Pałac przedstawił sprawozdanie z działalności bojowej. Przypomniał, iż OSP Błażowa jest jednostką terenową włączoną do KSR-G. Mówił o posiadanym sprzęcie oraz potrzebnym doposażeniu. W 2017 roku ze środków KSR-G oraz własnych zakupiono rękawice oraz kominiarki. Strażacy uczestniczyli w 34 akcjach ratowniczych, w tym 12 pożarach, na tę działalność ratunkową poświęcono 249 godzin. Podkreślił, że do tych godzin spędzonych bezpośrednio przy akcji należy doliczyć czas poświęcony na zabezpieczenie sprzętu po działaniach ratowniczo-gaśniczych. Niezwykle ważną rzeczą jest utrzymywanie sprzętu, którym strażacy posługują się niosąc pomoc, w pełnej gotowości. Naczelnik przypomniał o udziale jednostki w powiatowych manewrach, manewrach gminnych oraz zawodach sportowo – pożarniczych. Na koniec podsumował, iż ewentualne naprawy sprzętu wykonywano na bieżąco i znajduje się on w pełnej gotowości bojowej. Dziękował także druhnom oraz druhom za udział i zaangażowanie podczas akcji.

Kolejnym punktem było sprawozdanie finansowe, które w zastępstwie za skarbnika dh Kazimierza Sowę odczytał dh Piotr Pałac. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Grzegorz Rząsa. Mówił o przeprowadzonych kontrolach działalności jednostki. Komisja nie wniosła żadnych uwag, w związku z czym podsumował swoją wypowiedź wnioskiem o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi za rok 2017.

Przewodniczący zebrania dh Henryk Kruczek poinformował, że kolejnym punktem jest dyskusja. Rozpoczął ją dh Jan Pałac, który zaproponował złożenie wniosku do Komendy PSP na dotację o wymianę drzwi garażowych. Komendant dh Maciej Pałac mówił o zasadach  pozyskiwania funduszy na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, czy też umundurowania oraz terminach z tym związanych. Głos zabrała również dh Jadwiga Drewniak, która zwróciła uwagę na problemy gospodarcze budynku. Mówiła o braku ogrzewania w toaletach oraz na holu przed wejściem do sali. Powstaje tam grzyb, który jest dużym problemem.  Kolejno głos zabrała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Lorenz – Filip, która zwróciła uwagę na ogromne poświęcenie i aktywność wszystkich strażaków podczas niesienia pomocy innym. Jako przedstawicielka Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Społecznego podziękowała także za obecność druhów i druhen podczas pikniku bezalkoholowego, w którym jednostka brała czynny udział pokazując swój sprzęt dzieciom i młodzieży. Podsumowując podziękowała wszystkim strażakom za działalność oraz życzyła wszelkiej pomyślności. Przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś w imieniu swoim, całego samorządu oraz radnych podziękował za dobro i pomoc, które strażacy niosą w swojej działalności, za aktywny udział w uroczystościach gminnych oraz współpracę z innymi organizacjami na terenie gminy. Zauważył również potrzebę wymiany drzwi garażowych w jednostce, co w znaczny sposób usprawniłoby wyjazd do akcji. Prezes Miejsko – Gminnego Zarządu OSP w Błażowej dh Roman Łach mówił o działalności prewencyjnej oraz bojowej, ale także o wykonywanych pracach remontowych przy remizie. Nadmienił także, że jednostka OSP w Błażowej przoduje w liczbie przeszkolonych druhen i druhów. Zwrócił uwagę na konieczność poświęcenia dużej liczby godzin na ten cel – za co dziękował. W imieniu całego Zarządu podziękował wszystkim  strażakom za zaangażowanie i niesioną pomoc.  Zabierając głos zastępca komendanta miejskiego PSP w Rzeszowie bryg. mgr inż. Krzysztof Filip odniósł się do informacji odnośnie dotacji z komendy PSP na prace remontowe remiz OSP. Informował o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie i możliwości pozyskania środków. Przedstawił także sposób rozdzielanie funduszy na wyposażenie sprzętowe poszczególnych jednostek. Podziękował strażakom ochotnikom za ich działalność oraz pomoc podczas współpracy ze strażakami PSP podczas zdarzeń. Następnie głos zabrała radna Rady Miejskiej Kinga Fabińska, która mówiła o pracy strażaków, wielokrotnym narażaniu własnego życia w imię niesienia  pomocy innym, ratowaniu ich życia i zdrowia. Podziękowała druhnom i druhom za ich zaangażowanie i poświęcenie. Burmistrz Jerzy Kocój mówił o dobrze zorganizowanej pracy jednostki, o czym świadczy m.in.: obecność podczas każdego zdarzenia na terenie gminy. OSP Błażowa jest najbardziej aktywną jednostką na terenie gminy, skupioną głównie na działalności bojowej oraz udziale w akcjach. Podkreślał, że niesiona bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi wiąże się z poświęceniem i ogromnym zaangażowaniem. Potwierdził potrzebę wymiany drzwi garażowych w błażowskiej remizie i przeznaczeniu środków na ten cel, poruszył także temat dofinansowania na zakupy niezbędnego sprzętu dla jednostek. Na koniec jeszcze raz podziękował wszystkim druhnom i druhom za ich udział w uroczystościach oraz aktywność w niesieniu pomocy.            

Na tym dyskusję zakończono, został odczytany protokół komisji wnioskowej. Podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2017 oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2018 r. Zebranie sprawozdawcze podsumował i zakończył dh Henryk Kruczek, dziękując wszystkim za przybycie.

dh Ewa Drewniak

OSP Błażowa