W sobotni wieczór 24 lutego 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków w Nowym Borku. Jednostka podsumowała poprzedni rok 2017. Zebranie otworzył druh Janusz Brzęk, który powitał zaproszonych gości: burmistrza Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, członka Zarządu Miejsko - Gminnego Związku OSP w Błażowej druha Stanisława Caga, panią sołtys Krystynę Synoś, radnego Sławomira Kowala, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich panią Krystynę Szczoczarz i wszystkich przybyłych druhów.

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Janusza Brzęka, który przedstawił szczegółowy plan obrad,  zaakceptowany jednogłośnie przez wszystkich strażaków. Po ukonstytuowaniu się prezydium, druh Marcin Sroka w zastępstwie nieobecnego prezesa podsumował miniony rok działalności, podkreślając najważniejsze wydarzenia z działalności prewencyjno - bojowej, gospodarczej i kulturalnej wynikającej z akcji ratowniczo-gaśniczych, szkoleń, uroczystości kościelnych i patriotycznych, będących rezultatem współpracy straży z parafią, szkołą oraz społecznością gminną i lokalną. Członkowie jednostki uczestniczyli w zabezpieczeniu Orszaku Trzech Króli, warcie przy Grobie Pańskim, procesji wielkanocnej, procesji Bożego Ciała, obchodach Święta Ludowego. W ubiegłym roku przypadł nam zaszczyt organizacji obchodów św. Floriana w naszej parafii, organizowaliśmy pokaz sprzętu z okazji Dnia Dziecka w szkole podstawowej w Nowym Borku, zabezpieczaliśmy Bieg Niezłomnych w miejscowości Błażowa. Poczet sztandarowy brał udział w obchodach uroczystości odzyskania niepodległości. W ramach prac społecznych druhowie -dzięki wsparciu burmistrza  Błażowej Jerzego Kocoja oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, zrealizowali plan przedłużenia i wymiany pokrycia dachowego na miejscowej remizie, wymienili również kocioł centralnego ogrzewania oraz podłączenie zbiornika ciepłej wody, na prośbę pani dyrektor Agnieszki Pietruchy druhowie uporządkowali strych w celu adaptacji na pomieszczenia użytkowe. Druhowie jednostki przepracowali 1465 godzin na rzecz jednostki OSP oraz społeczności wiejskiej.

Ze sprawozdania finansowego druha Zdzisława Bobra wynika, że dochody z subwencji, dotacji, kalendarzy, wynajmu remizy wyniosły 3285,32, po stronie rozchodów kwota wyniosła 38.081,32, saldo końcowe na koniec ubiegłego roku wyniosło 5966 zł 05 gr. Sprawozdanie z działalności operacyjno-szkoleniowej zaprezentował druh Janusz Brzęk. Poinformował, że udało się zrealizować remont auto- pompy, jednostka brała udział w manewrach pożarniczych w Piątkowej oraz gminnych zawodach sportowo- pożarniczych w miejscowości Błażowa, na polecenie komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie braliśmy udział w próbnej ewakuacji dzieci ze szkoły podstawowej w Nowym Borku, co było wyjątkiem w naszej gminie, usuwaliśmy także powalone drzewo blokujące drogę w przysiółku Nowy Borek-Poręby, na prośbę Urzędu Miejskigo  Błażowej udrażnialiśmy przepust w przysiółku Nowy Borek- Poręby, który został zatamowany przez bobry. Druhowie uczestniczyli w szkoleniach i kursach na strażaków, ratowników, naczelników OSP.

Po uzyskaniu absolutorium przez Zarząd od Komisji  Rewizyjnej i przyjęciu sprawozdań, druh Tomasz Bober przedstawił wstępny plan na nadchodzący rok, obok planu przyjęcia nowych członków, działalności prewencyjnych przyjęto plan docieplenia budynku remizy, wymiany drzwi garażowych i ogólny remont garażu. Ostatnim punktem programu były wypowiedzi zaproszonych gości. Wszyscy mówcy gratulowali jednostce osiągnięć ubiegłego roku, dziękowali za zaproszenie oraz deklarowali dalsze wsparcie dla strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej gospodarze zaprosili wszystkich na poczęstunek, przy którym zaproszeni goście w luźnej atmosferze wymieniali poglądy i snuli plany na rok 2018.

 

dh Janusz Brzęk

OSP Nowy Borek