17 lutego 2018 r. strażacy z Lecki spotkali się na zebraniu sprawozdawczym, aby podsumować działalność w minionym roku. Zebranie otworzył prezes Zarządu OSP dh Stanisław Cag ,  który powitał wszystkich przybyłych gości oraz strażaków. 

Na zebranie przybyli m.in. starosta rzeszowski Józef  Jodłowski, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Stanisław Kruczek, burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Błażowej dh Roman Łach, gminny opiekun OSP Krzysztof Kulasa, sołtys wsi Lecka Antoni Mazur, proboszcz parafii Lecka Stanisław Kowal oraz fotograf Janusz Tłuczek.

Prowadzenie zebrania powierzono dh Andrzejowi Bieszczadowi, zastępcy naczelnika OSP, który przedstawił porządek obrad, przyjęty jednogłośnie przez zgromadzonych, a następnie oddał głos prezesowi jednostki, który przedstawił sprawozdanie z działalności gospodarczej jednostki.

Z informacji sprawozdawczych wynika, że OSP w Lecce liczy 33 druhów i 7 druhen,  łącznie 40 członków czynnych. W minionym roku odbyło się 13 posiedzeń Zarządu i 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Stan sprzętu jednostki powiększył się o 6 hełmów, 1 prądnicę, 4 węże i basen na wodę o pojemności 25 tys. litrów. Prezes OSP dh. Stanisław Cag wymienił prace, jakie druhowie wykonali w minionym roku, m.in. zrobiono szafki do garażu i szatni, wykonano gablotę w sali na zdjęcia i puchary, zrobiono nowy wystrój sali, zakupiono piec konwekcyjny do kuchni, zakupiono lampy do piwnicy i korytarza, nagrzewnicę 9 kW do garażu, kompletną apteczkę do kuchni, 3 mundury wyjściowe, zakupiono i zamontowano nowy alternator do samochodu, rozebrano i sprzedano materiał z grzybka obok budynku remizy, a na tym miejscu wykonano parking, wykopano nową studnię, z której wielokrotnie wypompowywano wodę w celu oczyszczenia jej, wykonano łańcuchy na koła samochodu strażackiego oraz naprawiono półośkę w przednim napędzie. Ponadto salę wypożyczono na: 3 zebrania wiejskie, 2 wesela, 2 razy na chrzciny, 1 raz na 18 urodziny, 1 raz na 60-lecie pożycia małżeńskiego, 1 raz na stypę, 2 razy na komunię, 4 razy na próby zespołowi muzycznemu, 4 razy dzieciom ze szkoły podstawowej, rozprowadzono kalendarze na terenie Lecki, utrzymywano porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku remizy i dolnego garażu, wycięto drzewa przy drodze na Betlejem, zorganizowano zabawę sylwestrową.

Prezes jednostki w imieniu całego Zarządu OSP podziękował wszystkim druhom za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz jednostki, a także mieszkańców wsi.

W czynie społecznym druhowie OSP w Lecce przepracowali 1258 godzin na kwotę około 13 tys. zł. W pracach tych wyróżnili się druhowie: Roman Rzeźnik - 227 godzin, Wioletta Rzeźnik - 125, Wiesław Ślęczka - 72, Maria Bieszczad - 76, Danuta Woźniak - 73, Alicja Ustrzycka - 66, Andrzej Bartoń - 65, Aleksander Ustrzycki - 60, Krystyna Rzeźnik - 56, Krzysztof Wójcik - 54, Andrzej Bieszczad - 49, Kazimierz Bieszczad - 48, Mariola Wójcik - 45, Jacek Bator - 35, Sebastian Rzeźnik - 31, Marcin Czarnik - 31.

Prezes jednostki podziękował sponsorom, a mianowicie: burmistrzowi Jerzemu Kocojowi oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej  Jukowi Farasiowi za zakup pieca konwekcyjnego, wykonanie parkingu przy remizie, za zakup basenu na wodę, 4 sztuk węży oraz drobne naprawy samochodu bojowego,  dzięki Urzędowi Miejskiemu i Urzędowi Marszałkowskiemu powstał plac zabaw dla dzieci, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda podarował kuchenkę mikrofalową do kuchni, Stanisław Bator i Jacek Bator wykonali 2 zapory na rzece,  Bogumił Rzeźnik własnym sprzętem wyrównał teren wokół placu zabaw, Aleksander Ustrzycki i Stanisław Cag kosili trawę koło remizy, Wioletta Rzeźnik, Alicja Ustrzycka, Maria Bieszczad, Krystyna Rzeźnik, Danuta Woźniak, Mariola Wójcik  przygotowywały dania i obsługiwały różne imprezy okolicznościowe, piekły ciasta, chleb (Jolanta Cag), dbały o wystrój i dekoracje sali.

Prezes Stanisław Cag podziękował bardzo serdecznie p. Danucie Heller – redaktor naczelnej „Kuriera Błażowskiego” oraz p. Januszowi Tłuczkowi za obecność z aparatem na ważnych dla jednostki uroczystościach.

Sprawy prewencyjno-bojowe przedstawił naczelnik jednostki dh Aleksander Ustrzycki. Do akcji ratowniczej w minionym roku wyjeżdżano tylko raz. Poza tym jednostka pełniła funkcje porządkowe i reprezentacyjne. Tradycyjnie druhowie uczestniczyli w ważnych uroczystościach religijnych i państwowych. Trzymali straż przy Bożym Grobie, a po rezurekcji zgromadzili się w remizie na uroczystym śniadaniu wielkanocnym, gdzie wspólnie z ks. proboszczem Stanisławem Kowalem podzielili się święconym jajkiem i złożyli  sobie życzenia.

Druhowie czynnie uczestniczyli w uroczystościach wraz z pocztem sztandarowym w święcie 3 Maja, obchodach Dnia Strażaka, Święcie Ludowym. Poza tym brali udział w Drodze Krzyżowej zorganizowanej we wsi, w pikniku rodzinnym i Dniu Dziecka, podczas którego druhowie pokazali dzieciom sprzęt gaśniczy oraz wóz bojowy, brali udział w procesji Bożego Ciała, w manewrach i zawodach sportowo-pożarniczych oraz zabezpieczali porządek podczas gminnego rajdu rowerowego.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 przedstawił skarbnik jednostki dh Krzysztof Wójcik. Na koniec roku w kasie pozostaje 3972 zł.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Roman Bieszczad, natomiast prezes jednostki przedstawił plan działalności na rok 2018. Druhowie zaplanowali:  zakupić kosiarkę do trawy,  pompę do tankowania wody, karcher do mycia kostki i parkingów, wykonać przyłącz do nowej studni, zrobić nowe  drzwi garażowe, zamontować klimatyzację w nowej sali, dokupić nowe naczynia celem doposażenia kuchni, wykonać chodnik obok placu zabaw, a nowy parking pokryć asfaltem, zabezpieczając go od strony rzeki. Ponadto druhowie zamierzają  czynić dalsze starania o to, aby obok placu zabaw dla dzieci powstała siłownia.

W dyskusji poruszono wiele spraw dotyczących nie tylko samych strażaków, ale również miejscowości, w której działają.

Jako pierwszy głos zabrał członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Stanisław Kruczek. Zauważył on, że jest to jedyne zebranie, gdzie są reprezentowane trzy szczeble samorządu terytorialnego, gdyż jest obecna gmina, starostwo, i członek Zarządu  Województwa Podkarpackiego. Podziękował on strażakom za to, że służą mieszkańcom pełniąc bardzo ważną funkcję w swojej miejscowości i parafii. Stwierdził, że druhowie dają dobry przykład młodzieży. Stanisław Kruczek zauważył, że w tym roku kończy się kadencja samorządowcom, więc dziękuje wszystkim za wykonaną pracę, bo bardzo dużo zostało zrobione.

Starosta Józef Jodłowski podziękował druhom za zaproszenie, pochwalił prężność jednostki i stwierdził,  że jeżeli społeczność wykona coś sama, to i później z większym staraniem dba i szanuj to co zostało zrobione. Nawiązał też do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Chciałby, aby każda gmina uczciła to wydarzenie, bo trzeba pamiętać o tych, którzy nam tę wolność wywalczyli. Pogratulował wyników druhom chwaląc, że jednostka jest mobilna, sprawna, dba o wspólne dobro oraz pozyskuje środki aby zaplanowane rzeczy udało się zrealizować.

Burmistrz Jerzy Kocój zauważył, że co roku wszyscy chwalą druhów z Lecki i mają rację, bo wymienione godziny robocze w jednostce mówią same za siebie. Podziękował za działalność twierdząc, że zawsze można na nich liczyć .Zauważył, że plany, jakie przedstawił prezes, są wielkie, ale będzie starał się, aby wspólne cele zostały osiągnięte.

Przewodniczący Jurek Faraś podziękował druhom za działalność wynikającą ze statutu, ale także społeczną. Na szczęście wyjazdów do pożarów jest coraz mniej, dlatego druhowie przejmują funkcje społeczne.

Roman Łach stwierdził, że od dawna jednostka OSP w Lecce jest jednostką prężnie działającą, a to, co się zmieniło, to tylko na lepsze. Zauważył, że frekwencja na zebraniu jest bardzo wysoka i życzył druhom zrealizowania wszystkich planów.

Po wystąpieniach gości Zarządowi OSP w Lecce udzielono jednogłośnie absolutorium oraz przyjęto plan działalności na 2018 rok

Po części oficjalnej prezes jednostki podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na poczęstunek, przy którym kontynuowano rozmowy, swobodnie wymieniając poglądy

druhna Wioletta Rzeźnik

OSP Lecka

Druhowie OSP w Lecce serdecznie dziękują mieszkańcom za miłe przyjęcie podczas rozprowadzania kalendarzy oraz za wolne datki na rzecz jednostki.