ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP MOKŁUCZKA

3 lutego 2018 roku w siedzibie OSP Mokłuczka w Błażowej Dolnej odbyło się  doroczne zebranie sprawozdawcze. Warunki posiedzenia były dość nietypowe, można byłoby rzec, że nawet romantyczne, ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne w całej dzielnicy zabrakło prądu i zaradni uczestnicy zebrania wykorzystali do oświetlenia sali świece oraz halogeny zasilane agregatem prądotwórczym, będącym na wyposażeniu jednostki. Pomimo przeciwności losu zebranie odbyło się według zaplanowanego harmonogramu.

Jako pierwszy głos zabrał  prezes jednostki druh Grzegorz Woźniak. Po przywitaniu zaproszonych gości: burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, sołtysa Mokłuczki Jerzego Kmiotka oraz przedstawiciela Miejsko-Gminnego Zarządu OSP druha Zdzisława Bobra. Następnie wybrano przewodniczącego walnego zebrania – druha Janusza Szpalę oraz protokolanta – druhnę Angelikę Więcek. Przewodniczący w kilku zdaniach podziękował za wybór oraz przedstawił dalszy porządek posiedzenia. Przed rozpoczęciem kolejnej części minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w ubiegłym roku druhny, po czym prezes jednostki przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Mokłuczka. W okresie sprawozdawczym zmieniła się liczba członków, obecnie wynosi ona 30, w tym 6 kobiet. Prezes wspomniał o dobrej współpracy
 z samorządem, podkreślił uczestnictwo druhów w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców gminy. Strażacy  z OSP Mokłuczka pełnili wartę przy Grobie Pańskim, uświetniali wraz z jednostką z Błażowej i orkiestrą dętą uroczystości rezurekcyjne. Kolejną okazją do spotkania były wspólne obchody święta patronalnego strażaków - za zaproszenie dziękujemy druhom z OSP Błażowa. Podczas innych uroczystości państwowych oraz gminnych druhowie z naszej jednostki brali aktywny udział, godnie reprezentując poczet sztandarowy. Również strażacy zabezpieczali przebieg Biegu Niezłomnych we wrześniu ubiegłego roku. W minionym roku, niestety, druhowie pożegnali kilku strażaków z innych jednostek.  Kończąc swoją wypowiedź druh Woźniak podziękował druhom za poświęcony czas dla własnej jednostki, m.in. za odwiedziny mieszkańców wsi Błażowa Dolna z kalendarzami strażackimi, za  które darowizny są dużym wsparciem dla jednostki oraz przy zabezpieczaniu zerwanego dachu na remizie przez wichurę. Kolejne podziękowania druh skierował  w stronę burmistrza Błażowej za udaną współpracę i pomoc, szczególnie za wsparcie finansowe przy budowie wiaty rekreacyjnej
i ogrodzenia basenu przeciwpożarowego, które bez wsparcia samorządu byłyby niemożliwe. Również zostały złożone podziękowania na ręce prezesa Gospodarki Komunalnej w Błażowej Jerzego Kmiotka za pomoc w odnowieniu wnętrza remizy.  Następnie głos zabrał druh Piotr Sobczyk, który przedstawił sprawozdanie z działalności prewencyjnej. Druhowie z OSP Mokłuczka wyjeżdżali trzykrotnie do akcji ratunkowych, a także usuwali zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców drzewa. Druh wspomniał również o potrzebie wymiany sprzętu na nowszy i wprowadzenia powiadamiania selektywnego. W okresie sprawozdawczym czterech druhów ukończyło kurs pierwszego stopnia, a jeden - kurs dowództwa. Po krótkim wystąpieniu druha Sobczyka głos zabrał ponownie prezes, który przedstawił sprawozdanie finansowe. Następnie zostało zaprezentowane sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przez druha Janusza Kusia,
 w którym wspomniano o kontrolach działalności jednostki oraz wystąpiono z wnioskiem o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi. W dalszej kolejności został przedstawiony plan działalności oraz inwestycji na rok 2018. Nieodłącznym elementem każdego zebrania walnego jest dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał  burmistrz Jerzy Kocój, który podziękował strażakom za czynny udział w uroczystościach gminnych, państwowych. Podkreślił fakt, że nigdy nie brakuje pocztu sztandarowego OSP Mokłuczka, który zawsze jest prezentowany z dumą. Do tych słów przychylił się przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, który zwrócił uwagę na fakt, iż Komisja Rewizyjna działa rzetelnie, ponieważ zawsze zauważa nawet najdrobniejsze niedociągnięcia. Gorącym tematem dyskusji była sprawa powiadamiania selektywnego. Potrzebę wprowadzenia zmian dostrzegł zaproszony druh Bober podając za przykład jednostkę z Nowego Borku, że obecne zawiadamianie o potrzebie wyjazdu jest niewystarczające. Druhowie OSP Mokłuczka zwrócili uwagę na potrzebę dalszych szkoleń oraz pozyskanie nowych młodych druhów do jednostki. Jeśli ktoś jest chętny dołączyć do OSP Mokłuczka, to serdecznie zapraszamy.

 J. Szpala, A. Więcek