20 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00  w Domu Ludowym w Piątkowej odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2017. Jego celem było podsumowanie minionego roku, przedstawienie obecnej sytuacji jednostki oraz dyskusja nad jej przyszłością, ważąc na to, iż w bieżącym roku jednostka obchodzić będzie swoje 80-lecie.

Spotkanie rozpoczął prezes OSP Piątkowa Piotr Jurek, zaczynając od serdecznego podziękowania wszystkim zebranym za obecność, po czym przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się burmistrz Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej  Jurek Faraś, radny Ryszar Wyskiel, sołtys wsi Piątkowa Wojciech Mocha, dyrektor szkoły Elżbieta Wyskiel, ksiądz proboszcz Stanisław Śliwa, wiceprezes Maciej Trafidło oraz sponsorzy Jan Barański Józef Wilk.

Kolejnym punktem zebranie był wybór przewodniczącego – druh Leszek Wilk, protokolanta – Łukasz Szweter oraz komisji uchwał i wniosków w składzie – druh Michał Domin, Gerard Wesołowski oraz Wojciech Hamerla.  Kolejno przedstawiony został plan zebrania, który został jednogłośnie zatwierdzony  przez wszystkich zebranych.

Po ustaleniu porządku obrad głos zabrał prezes Piotr Jurek, przedstawiając sprawozdanie z działalności OSP Piątkowa za 2017 rok, w której skład na dzień 1 stycznia 2018 roku wchodzi 60 druhów. W ciągu minionego roku odbyło się 8 posiedzeń, a drużyna sportowo-pożarnicza odbyła 6 spotkań ćwiczebnych przed zawodami gminnymi OSP. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły także zmiany w składzie Zarządu. Prezes Jurek w swoim wystąpieniu wspomniał także o wyróżnionych członkach OSP, wśród których znaleźli się druh Lesław Pępek – prezes honorowy oraz druh Adam Pępek– naczelnik honorowy. Kolejnymi podpunktami przedstawianego sprawozdania było omówienie spraw prewencyjnych, podnoszenie kwalifikacji przez członków OSP w ubiegłym roku, przedstawienie stanu pojazdów w jednostce czy wykonane prace społeczne, w ramach których wykonano kufer na samochodzie na podręczny sprzęt, chodnik przed remizą. Inne prace to wycięcie świerków na parkingi oraz organizacja wycinki świerków przy kościele, wystawienie warty przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym, zabezpieczenie Drogi Krzyżowej, procesji Bożego Ciała, biegu nocnego w Błażowej, organizacja koncertu szkoły muzycznej w Błażowej. Gminne zawody OSP w tym roku przyniosły jednostce z Piątkowej 3. miejsce, za co prezes Piotr Jurek serdecznie podziękował drużynie pożarniczej, doceniając ich poświęcenie włożone w osiągnięcie tego wyniku.

Podążając za przyjętym planem zebrania sprawozdawczego kolejnymi punktami spotkania było omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego przez naczelnika Bogdana Wielgosa. W swoim wystąpieniu przystawił on między innymi bieżące wyposażenie jednostki oraz sprzęt, w który została doposażona, jak i akcje, w których brała udział. Druh Wielgos złożył także serdeczne podziękowania w kierunku pana burmistrza Jerzego Kocoja za zakupienie drabiny dla jednostki oraz podziękował wszystkim, którzy brali udział w pracach na rzecz OSP Piątkowa.

              W dalszej części spotkania głos zabrali skarbnik druh Jan Sieńko, przedstawiając sprawozdanie finansowe jednostki oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Lesław Pępek. W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym nie nastąpiły zmiany, odbyła ona 2 posiedzenia, a w dniu 10 stycznia 2018 roku dokonała ona kontroli kasy oraz dokumentacji finansowej, względem której komisja rewizyjna nie wnosi żadnych uwag. Podsumowując, komisja nie zauważała żadnych rażących odstępstw od norm, a jedyne, o co zaapelował w jej imieniu przewodniczący Wielgos, to aby Zarząd egzekwował od członków większe zaangażowanie w zebrania, uczestnictwo w uroczystościach okolicznościowych oraz pracach na rzecz jednostki.

Zebranie sprawozdawcze to nie tylko podsumowanie działalności OSP w mijającym roku. Prezes Piotr Jurek przedstawił zebranym gościom także plan działalności i plan finansowy na rok bieżący, w którym zaplanowano 8 posiedzeń Zarządu, 2 posiedzenia komisji rewizyjnej, działania w zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska oraz prace wynikające z działalności statutowej. Planowane są także zakupy sprzętu pożarniczego, doposażenie samochodu bojowego i remizy oraz zakup umundurowania środków ochrony osobistej, w tym 5 pasów do mundurów galowych. Poruszona została także kwestia szkoleń, w  których udział weźmie 8 członków, w tym 4 szeregowców, 1 dowódca, 1 naczelnik, 2 operatorów sprzętu. Odbędzie się 8 zbiórek szkoleniowych oraz 6 ćwiczeń na obiektach. Po przyjęciu planu działalności oraz planu finansowego, w ramach wolnych wniosków prezes OSP poparł dwa podania dotyczące przyjęcia w poczet dwóch nowych członków – Wiktorii Patrońskiej oraz Elżbiety Pępek.  Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, w którym to dwie nowe druhny złożyły uroczystą przysięgę przed sztandarem OSP Piątkowa.

Na zakończenie zebrania głos zabrał burmistrz Jerzy Kocój, który w swoim przemówieniu pogratulował świeżo zaprzysiężonym druhnom oraz podkreślił, że jako pierwsze kobiety przyjęte w poczet OSP Piątkowa, zachęcą swoją postawą swoje koleżanki do czynnego udziału w życiu straży pożarnej. Burmistrz podziękował całej jednostce za udział i pomoc w imprezach sportowych, jak i kościelnych, jednocześnie zaznaczając, iż w budżecie gminy jest zabezpieczona kwota na pewien etap przebudowy oraz termomodernizacji jednostki. W podobnym tonie odniósł się przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, również gratulując nowym członkiniom, dziękując całej jednostce za swoją działalność oraz zapraszając poczet sztandarowy OSP Piątkowa na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Serdeczne podziękowania dla jednostki złożył także ksiądz proboszcz Stanisław Śliwa, dziękując za udział w uroczystościach kościelnych, procesjach za wystawianie straży przy Grobie Pańskim.

Podsumowując zebranie, prezes Piotr Jurek podziękował wszystkim za udział w zebraniu, a szczególnie dla informatyków Wojciecha Hamerli oraz Łukasza Piecha prowadzących stronę jednostki. Koniec zebrania sprawozdawczego uświetnił koncert kolęd w wykonaniu dwóch nowych druhen przy akompaniamencie zespołu muzycznego, w którego trakcie ksiądz proboszcz rozdał zebranym gościom symboliczne obrazki.

Kamil Zagórski