25 lutego 2017 r. w budynku miejscowej remizy odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Borku.

 Na wstępie prezes jednostki Jarosław Trojanowski otwierając zebranie powitał przybyłych gości w osobach: burmistrza Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, radną i sołtys Krystynę Synoś, radnego Sławomira Kowala, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Krystynę Szczoczarz, przedstawiciela Zarządu Gminnego ZOSP RP w Błażowej komendanta gminnego Macieja Pałaca oraz wszystkich przybyłych na zebranie.

 Następnie wybrano przewodniczącego zebrania w osobie dha Zdzisława Bobera oraz komisje zebrania. Druh przewodniczący podziękował za wybór i po zatwierdzeniu porządku zebrania oddał głos prezesowi jednostki, który przedstawił działalność jednostki za okres sprawozdawczy, w którym najważniejszą sprawą było zarejestrowanie jednostki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie głos zabrał naczelnik Janusz Brzęk, który pokrótce złożył sprawozdanie z działalności bojowej za okres 2016 r.

Po nim sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik jednostki Zdzisław Bober, a następnie sekretarz Komisji Rewizyjnej Jan Brzęk, który przedstawił protokół pokontrolny oraz zawnioskował w imieniu Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony okres.

W dyskusji głos zabrał przedstawiciel Zarządu Gminnego dh Maciej Pałac, który podziękował za udział w akcjach oraz szkoleniach, prosił o liczebniejszy udział z Zarządach Gminnych

Następnie burmistrz Jerzy Kocój podziękował za działalności jednostki w minionym okresie oraz zaakceptował zakup czterech mundurów bojowych, Przewodniczący Jurek Faraś pochwalił Zarząd za ambitne plany przedłużenia dachu na remizie oraz ocieplenia budynku.

Po przedstawieniu planów przez Zarząd jednostki oraz przegłosowanie przez zebranych,  przewodniczący zakończył zebranie.

Maciej Pałac