14 stycznia 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątkowej. Obrady otworzył druh prezes Piotr Jurek, który powitał przybyłych gości, a wśród nich:

- burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja,

- przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia,

- prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Romana Łacha,

- radnego Rady Miejskiej Ryszarda Wyskiela,

- sołtysa wsi Piątkowa - Wojciecha Mochę,

-opiekuna OSP z ramienia gminy Krzysztofa Kulasę,

- proboszcza parafii Piątkowa ks. Stanisława Śliwę,

- sponsorów OSP Jana Kruczka, Jana Barańskiego, Józefa Wilka,

Prezes Jurek poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłych druhów.

Dokonano wyboru przewodniczącego zebrania druha     Lesława Wilka i sekretarza zebrania druha Łukasza Szwetera. Wybrano komisję skrutacyjną, uchwał i wniosków.

Przewodniczący zebrania podziękował za wybór i przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Realizując porządek obrad oddano głos prezesowi druhowi Piotrowi Jurkowi.

Do jednostki należy 60 druhów, OSP Piątkowa jest najliczniejszą jednostką na terenie gminy Błażowa. Ubiegły rok był rokiem spokojnym dla OSP Piątkowa. Druhowie brali udział w gaszeniu tylko jednego pożaru. W zdarzeniu tym uczestniczyły jednostki OSP Błażowa, Futoma, Mokłuczka oraz PSP z posterunku w Dynowie.

W swoim wystąpieniu prezes podkreślał udział druhów w działalności kulturowo-oświatowej, społecznej, edukacyjnej i rozrywkowej. w okresie Świąt wielkanocnych druhowie pełnili wartę przy Grobie Pańskim, uczestniczyli w grze na instrumentach pieśni wielkopostnych przed mszą rezurekcyjną. Zgodnie z przyjętym już zwyczajem roznieśli pamiątkowe kalendarze składając mieszkańcom życzenia świąteczne i noworoczne. Dużym przeżyciem dla najmłodszych dzieci ze szkoły podstawowej było zwiedzenie remizy i świetlicy OSP, udział w pokazie sprzętu pożarniczego, polanie wody sikawką itp. Usmażona kiełbaska i lody dodały wszystkim dużo uśmiechu, chłopcy zadeklarowali, że na pewno będą strażakami. Działalność rozrywkowa to piknik strażacki zorganizowany przy leśniczówce Hyżne oraz zabawa składkowa. Obie imprezy cieszyły się dużym uznaniem.

Naczelnik druh Bogdan Wielgos przedstawił sprawozdanie z działalności bojowej, sprawności i stanu sprzętu, zabezpieczenia w umundurowanie, odzież ochronną. Omówił ogólne zagrożenie p/poż. i ich zabezpieczenia na terenie działania jednostki.

Skarbnik druh Jan Sieńko złożył sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Przedstawił wpływy i wydatki na konto jednostki.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył druh Lesław Pępek. Komisja nie wnosiła żadnych uwag do działalności Zarządu, finansów, rozliczenia kierowcy, sprawności sprzętu, porządku w garażu i świetlicy. Wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium/

Następnym punktem zebraniem była dyskusja. Głos zabierali  burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, prezes Zarządu OSP Roman Łach, radny Rady Miejskiej Ryszard Wyskiel, proboszcz parafii Stanisław Śliwa. Wszyscy zaproszeni goście podziękowali za zaproszenie, złożyli wyrazy uznania za zaangażowanie i poświęcenie czasu na cele społeczne, prace dla innych ludzi w potrzebie.

Komisja skrutacyjna odczytała protokół stwierdzający ważność zebrania. Przegłosowano jednogłośnie absolutorium dla zarządu OSP.

Następnie prezes OSP Piotr Jurek przedstawił plan działalności na rok 2017, który został przyjęty.  Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania.

Na zakończenie podano tradycyjny bigos strażacki przygotowany prze sołtysa Wojciecha Mochę.

 OSP Piątkowa