Odbyło się 11 lutego 2017 r. w remizie OSP Białka. Wszystkich przybyłych powitał prezes jednostki dh Maciej Trafidło. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, sołtys wsi Mieczysław Jamioł, dyrektor szkoły Teresa Ptaszyńska, opiekun jednostek OSP Krzysztof Kulasa, dzielnicowy Dariusz Fornal, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda , Agata Nosal – przewodnicząca KGW. Przybyli członkowie jednostki, także honorowi. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego druha Tadeusza Groszka.

Poprzez głosowanie wybrano przewodniczącego zebrania, a został nim radny z Białki dh Stanisław Bator. Protokolantem był Krzysztof Jamróz. Komisję uchwał i wniosków utworzyli: Mateusz Samek, Mariusz Kruczek i Wojciech Lubas.

W głosowaniu przyjęto porządek obrad., który następnie bardzo sprawnie realizowano. Jako pierwszy wystąpił dh Maciej Trafidło przedstawiając pracę Zarządu jednostki. Zwracając się do zebranych powiedział:

„Szanowni druhowie strażacy i zaproszeni goście!

Na dzisiejszym zebraniu sprawozdawczym podsumujemy działalność organizacyjno-gospodarczą i bojową naszej jednostki oraz ustalimy plan działań na rok 2017.

Jednostka nasza liczy 41 druhów, w tym 9 druhów honorowych i 11 druhen, w tym 4 honorowe.

W ciągu roku 2016 odbyło się 8 posiedzeń Zarządu i 4 zebrania ogólne, na których omawiane były sprawy organizacyjne, gospodarcze i bojowe.

Z początkiem roku wynikła potrzeba zmodernizowania rozdzielni głównej w obiekcie. W garażu zamontowana została półka na hełmy i wieszaki na umundurowanie bojowe. 

Dwóch druhów weszło w szeregi naszej jednostki.

W lutym pomagaliśmy w akcji rozdysponowania jabłek mieszkańcom Białki.

Tradycją naszą jest udział druhów w adoracji Bożego Grobu przez całą noc i obsługa mszy rezurekcyjnej, w której licznie bierze udział młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz obsługa mszy Bożego Ciała i odpustu parafialnego w naszym kościele.

14 kwietnia braliśmy udział na prośbę komendanta głównego w ogólnopolskim „paleniu ognia" w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski.

Jednostka nasza na prośbę Rady Parafialnej z Białki podjęła inicjatywę wraz z mieszkańcami przy pracach remontowo- budowlanych przy naszym kościele.

W maju na św. Floriana jednostkę odwiedzają uczniowie klas od 0 do 3, z zainteresowaniem oglądają wóz strażacki oraz jego wyposażenie.

Delegacja i poczet sztandarowy brali udział w uroczystościach państwowych i kościelnych na terenie naszej gminy oraz w obchodach 70-lecia powstania OSP Lecka.

Do najważniejszych prac w ubiegłym roku należy zaliczyć zamontowanie przęseł ogrodzeniowych wzdłuż dwóch granic działki. Tu chcielibyśmy podziękować Panu Władysławowi Gibale za fachową rękę spawacza.

Pod koniec roku zostały zakupione rynny oraz cegła na kominy, lecz wymianę rynien i przebudowę kominów musieliśmy odłożyć na kolejny rok z powodu nadejścia zimy.

Uzupełniliśmy wyposażenie samochodu o cztery tłumice do gaszenia traw, sito kominowe do gaszenia sadzy w przewodzie kominowym oraz brakującą lampę typu „szperacz".

Dziewczyny z naszej jednostki zorganizowały sylwestra, a dochód przeznaczyły na odmalowanie sali.

Słowa podziękowania kierujemy w stronę Pani Marii Barłóg, Pana  sołtysa Mieczysława Jamioła i Pana Janusza Jamroza.  

Na podziękowanie również zasługują panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Białki, które poświęcają swój czas i angażują się w życie społeczne i strażackie.

Wszystkie prace porządkowe i remontowe zostały wykonane przez druhów z Białki społecznie w ilości 1452 godziny, za które serdecznie dziękuje Zarząd.

Na zakończenie dziękuję za uwagę i proszę o dyskusję nad pozostałymi sprawozdaniami”.

Sprawozdanie finansowe przedstawił dh skarbnik Mariusz Paściak. Ze sprawozdania wynika, że na dochody w kwocie 19781,00 zł składały się wpływy ze składek członkowskich, darowizn i zbiórek, dotacji od samorządu, ze Związku OSP RP i z działalności gospodarczej.

Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, składka na rzecz Oddziału Gminnego ZOSP RP, koszty imprez i uroczystości, administracyjne, inwestycje, remonty pochłonęły kwotę 19 104,58 zł.

Stan środków w kasie i na rachunku bankowym :

Na początku roku sprawozdawczego: w kasie 1094,38 zł,  na koncie 992,69 zł,

razem 2087,07 zł.

Na koniec roku sprawozdawczego: w kasie  1770,08 zł, na koncie 623,77 zł,

razem 2394,57 zł.

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał dh Wojciech Szczepan.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: przewodniczący   - dh Konrad Nosal, sekretarz Wojciech Szczepana, i Bogdan Gąska – członek.

 W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej nie nastąpiły zmiany.

Komisja odbyła: 4 posiedzenia, 2 kontrole. Kontrolami objęto następujące zagadnienia:

  • działalność finansową OSP,
  • działalność organizacyjno-gospodarczą.

21 stycznia 2017 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP, którą prowadzi skarbnik dh Mariusz Paściak.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje:

-        książka kasowa OSP została zamknięta na poz. nr 30,

-        stan środków finansowych w dniu kontroli wynosił 2394,57 zł, w tym:

w kasie 1770,08 zł, w banku 623,77 zł.

Skarbnik OSP złożył oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i pieniądze.

Do zapisów w książce kasowej OSP Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.

Komisja Rewizyjna badała także działalność statutową OSP za okres sprawozdawczy i stwierdziła:

-        plan działalności zrealizowany został w stopniu dobrym,

-        książka pracy OSP prowadzona jest na bieżąco,

-        rejestr wnioskowanych i przyznanych odznaczeń, odznak i wyróżnień jest prowadzony na bieżąco,

-        w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w liczbie członków zwyczajnych (czynnych) OSP:

a)     przybyło 2 nowych członków,

b)     ubył 1 z powodu śmierci,

c) nikt nie wystąpił z szeregów jednostki,

-        z posiedzeń Zarządu OSP sporządzono 8 protokołów,

-        naczelnik OSP prowadzi książkę naczelnika OSP. Do dokonanych w niej zapisów Komisja nie wnosi uwag.

-        gospodarz OSP nie prowadzi książkę gospodarza OSP.

W czasie kontroli stwierdzono, że materiały, przedmioty nietrwałe, środki trwałe i przedmioty wyposażenia osobistego składowane i utrzymywane są prawidłowo.

Zabezpieczenie majątku przed włamaniem, kradzieżą i zniszczeniem jest właściwe.

Za gospodarkę paliwem dla potrzeb OSP odpowiedzialny jest dh Stanisław Trafidło, który z pobranego paliwa rozlicza się w okresie rocznym. W dniu kontroli stan paliwa (według karty paliwowej) wynosił 101 litrów. Faktyczny stan paliwa jest zgodny z kartą paliwową.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna OSP w Białce postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Dh naczelnik Stanisław Trafidło przedstawił sprawozdanie naczelnika.

„W ubiegłym roku na terenie naszej gminy miały miejsce następujące zdarzenia:

·       wyjazd do fałszywego alarmu w Błażowej Dolnej Mokłuczce,

·       wyjazd do pożaru domu w Błażowej Górnej Wilczak,

·       obstawa wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w Straszydlu,

·       wyjazd do pożaru altany w Białce.

Jeden z naszych druhów recertyfikował uprawnienia Przedmedycznej Pierwszej Pomocy.

W ciągu roku samochód wyjeżdżał w celach gospodarczych na prośby mieszkańców do odpompowania wody ze studni”.   

Dh Maciej Trafidło przedstawił plany jednostki na 2017 rok. Do najważniejszych zadań należą:

- przebudowa kominów,

- odmalowanie Sali,

- wymiana rynien,

- termoizolacja grzybka,

- ocieplenie sufitu w toaletach.

 Po wysłuchaniu sprawozdań nastąpiła dyskusja. Rozpoczął ją zwyczajowo burmistrz Jerzy Kocój, stwierdzając, że bardzo lubi gościć wśród strażaków z Białki. Białka mała, jednostka duża, a w Kąkolówce na odwrót… Efekt wizualny pozytywny – młodzi mężczyźni w galowych mundurach to widok miły dla oka. Rzadziej wyjeżdżają do pożarów, bo nie należą do KSRG. Podziękował druhom za współpracę ze środowiskiem. Złożył życzenia wszelkiej pomyślności w 2017 roku.

Jako drugi głos zabrał przewodniczący Jurek Faraś. Pochwalił druhny za urodę. Podziękował za wiele cennych inicjatyw podejmowanych na rzecz środowiska. Za zasadne uważa powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Sugerował także założenie i prowadzenie strony internetowej jednostki w Białce. Życzył druhom wszystkiego najlepszego w 2017 r.

Stanisław Najda mile wspomina kontakty ze strażakami z Białki. W jego gabinecie burmistrza często gościł radny i strażak Stanisław Bator i wspólnie zastanawiali się nad rozwiązaniem ważnych spraw jak np. zakup wozu bojowego. Samochód dobrze służy jednostce. Współpracowali przy zakupie przez starostwo obiekt ośrodka zdrowia, teraz zabiegają o nabycie działki. W sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej dla mieszkańców jest postęp, a to cieszy. Podobnie jak pozytywne zmiany w jednostce.

Podobnie ciepło o druhach z Białki wyrażali się Dariusz Fornal i Mieczysław Jamioł.

Bardzo dumny ze swej jednostki jest dh Stanisław Bator. Ceni kolegów za solidarną współpracę z innymi organizacjami, np. z KGW. Liczy na pomoc strażaków przy malowaniu kościoła. Jest pewny, że nie zawiedzie się.

Zarządowi udzielono absolutorium.

Miłym akcentem było wręczenie naczelnej „Kuriera” imieninowej wiązanki kwiatów, a paniom obecnym na sali okazałych czekolad z okazji walentynek.

Smaczny obiad rozpoczął nieoficjalną część zebrania.

Danuta Heller