4 lutego 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Kąkolówka. Strażacy spotkali się , aby podsumować działalność w 2016 r.

Zebranie otworzył prezes Zarządu OSP dh Paweł Kruczek, który powitał wszystkich przybyłych gości oraz strażaków. Na zebranie przybyli burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś oraz radni Ewa Kucharska i Wiesław Kruczek, przedstawiciel Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Błażowej dh Stanisław Cag, opiekun OSP z ramienia gminy Krzysztof Kulasa oraz sołtys Adam Sapa. Powołano przewodniczącego zebrania, którym został prezes OSP dh Paweł Kruczek oraz protokolanata, komisję uchwał i wniosków. Do komisji uchawał wybrani zostali druhowie Łukasz Ziemiński, Bogdan Wilk oraz Tadeusz Garduła

            Przewodniczący zebrania dh Paweł Kruczek przedstawił porządek obrad przyjęty jednogłośnie przez zgromadzonych, a następnie złożył sprawozdanie z działalności jednostki, zawierające wyczerpujące informacje także z działalności prewencyjno-bojowej.

Z informacji sprawozdawczych prezesa wynika, że jednostka OSP w Kąkolówce liczy 25 członków czynnych oraz 1 honorowego i 1 wspierającego. Czynny udział w działaniach jednostki bierze mniej więcej połowa jej stanu osobowego. W minionym roku druhowie tradycyjnie już uczestniczyli z pocztem sztandarowym w ważnych uroczystościach religijnych i państwowych. Trzymali straż przy Bożym Grobie, przygotowali ołtarz na uroczystość Bożego Ciała i zabiezpieczali drogę podczas procesji.  Ponadto uczestniczyli jako służba zabezpieczająca podczas gminnych uroczystości. W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono dwie pogadanki w szkole. Druhowie wsparli organizację szkolnego Festiwalu piosenki turystycznej, gdzie także przeprowadzili pokaz działań strażackich. Jednostkę odwiedziły również miejscowe przedszkolaki, dla których urządzono pogadankę. Przedszkolaki przyniosły konkursowe prace plastyczne na temat pracy strażaków, a strażacy wręczyli im nagrody. Ponadto na bieżąco prowadzono prace porządkowe w remizie i wokół budynku.

Jednostka brała udział w dwóch akacjach ratowniczych na terenie Kąkolówki. Jedna to gaszenie pożaru domu mieszkalnego, druga akcja polegała na pełnieniu funkcji pomocniczej dla pogotowia ratunkowego, które nie było w stanie dojechać z powodu zasp śnieżnych. Strażacy donieśli chorą do karetki. W akcjach szczególnym zaangażowaniem wykazali się druhowie: Mieczysław Ząbek, Teofil Sowa, Paweł Kruczek, Bogdan Wilk, a także Mariusz Ząbek, Tadeusz Garduła.

Jeśli chodzi o sprzęt i umundurowanie to jednostaka jest niedoinwestowana. W ostatnim roku zakupiono z własnych funduszy dwa mundury, pozyskano bezpłatnie 3 hełmy, 3 kominiarki i 1 parę rękawic. Potrzebne są mundury koszarowe, buty i przede wszystkim nowy samochód. Obecny ma 51 lat.

Następnie przewodniczący zebrania oddał głos skarbnikowi dh Stanisławowi Sapie, który  złożył sprawozdania finansowe. Najpoważniejszym wydatkiem w ostatnim roku był zakup dwóch mundurów oraz koszty administracyjne. Łącznie w 2016 r. wydano ponad 2 tys, zł. Z darowizn za kalendarze zebrano 1837 zł. Podobny plan finansowy przewidziano na rok 2017. Dh Paweł Kruczek przedstawił szczegóły finansowania jednostki przez gminę w 2017 r.

Kolejne sprawozdanie przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej dh Józef Kustra. Kontrole dokumentacji działalności jednostki i finansów wykazały, że prowadzona dzialalności była zgodna ze statutem, plan działalnosci został zrealizowany w stopniu dobrym, a gospodarka finansami i paliwem była prawidłowa. Na koniec sewgo wystąpienia postawił wniosek o udzielenie zarządowi OSP absolutorium.

Zebrani przegłosowali je jednogłośnie.

Plan działaności na 2017 r., który przedstawił dh Paweł Kruczek zakłada przyjęcie nowych członków. Brak młodych i aktywnie działających strażaków jest główną bolączką drużyny. Postanowiono zinesyfikowac starania o pozyskanie nowych członków. Ponadto druhowie planują ocieplić jedną dobudowaną ścianę i uzupełnić w miarę możliwosci finansowych braki w umundurowaniu i sprzęcie. Zaplanowano również szkolenia podstawowe i w zakresie specjalistycznym. Ponadto jednostka zamierza kontynuować swoją działalność prewencyjną wśród dzieci i dorosłych oraz społeczną. Druhowie zamierzają zacieśnić współpracę z innymi organizacjami działającymi we wsi.

Dyskuję otworzył burmistrz Jerzy Kocój, który stwierdził, że jednostka OSP w Kąkolówce należy do mniejszych na terenie gminy, ale na miarę swoich możliwości dobrze wypełnia swoją rolę w środowisku. Strażacy są widoczni przy okazji świąt i uroczystości. Prowadzą działaność prewencyjną a wrazie potrzeby śpieszą na ratunek. I właśnie na takich działaniach integrujących społeczeństwo powinni się skupić i służyć środowisku pomocą. Na zakończenie podziękował strażakom za ich pracę i pomoc przy okazji organizacji gminnych imprez. Poinformował zebranych o zaawansowaniu procedur mających na celu dopełnienie wszystkich formalności związanych z nadzorem budowlanym i odebraniem techniczym wielofunkcyjnego budynku oraz o finalizacji prac związanych z rozbudową oświetlenia drogowego w Kąkolówce.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Faraś podziękował strażakom za ich działaność społeczną i akcje ratunkowe, w których wzięli udział. Wszystko co strażacy robią jest potrzebne. Stwierdził, że w Kąkolówce bardziej niż w innych jednostkach widoczny jest brak młodych strażaków ochotników. Zastanawiał się głośno czy nie udałoby się w Kąkolówce utworzyć Młdzieżowej Drużyny Strażackiej, która w naturalny sposób przygotowywałaby kadry dorosłe. 

Radny Wiesław Kruczek zabierając głos podkreślił, że obecność strażaków w szkole i przedszkolu jest bardzo ważna. Sam obserwował z jakim zainteresowaniem dzieci uczestniczyły w pokazie. A ostatnie wypadki (pożar) udowodniły, że straż jest miejscowości niezwykle potrzebna i byłoby wstydem, gdyby w miejscowości takiej jak Kąkolówka, licząca ponad 1400 mieszkańców nie znalazło się kilkunastu czy kilkudziesięciu ochotników tworzących jednostkę OSP.

Radna Ewa Kucharska pogratulowała Zarządowi uzyskania absolutorium i życzyła jak najmniej wyjazdów, a dużo owocnej współpracy dla dobra całej społeczności.

Przedstawiciel Zarządu Miejsko-Gminnego OSP dh Stanisław Cag wyraził nadzieję, że przywrócenie 8-letnich szkół podstawowych ułatwi nabór młodziezy do jednostek. Ponadto radził, aby przy każdej okazji druhowie pokazywali się w mundurach i barli udział we wszystkich uroczystościach a także zawodach, bo to może przyciągnąć następców. Na koniec swego wystąpienia życzył wszystkim starżakom zdrowia i wszytskiego najlepszego.

Dh Stanisław Sapa wyraził uznanie dla dh Bogdana Wilka za zaangażowanie, szczególnie w ostatniej akcji gaśniczej. Dh Józef Kustra zwócił się do przedstawicieli władz samorządowych o finansowe wsparcie jednostki w uzupełnieniu umundurowania koszarowego, butów bojowych itp.

 Zebrani dyskutowali jeszcze o organizacji obchodów 85 rocznicy istnienia jednostki. Rozważano różne propozycje w kontekście możliwości organizacyjnych jednostki, ale wiążących decyzji nie podjęto.

            Po zakończeniu dyskusji głos zabrał przewodniczący zebrania dh Paweł Kruczek i przystąpiono do spraw proceduralnych. Przyjęto uchwałami sprawozdania, plan pracy i plan finansowy na rok 2017 r. oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Na tym zakończono oficjalną część zebrania.

Małgorzata Kutrzeba