28.02.2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Błażowa. To już ostatnie spotkanie strażaków całej gminy podsumowujące cały rok działalności. Zebranie rozpoczęto od wybrania władz posiedzenia: przewodniczącego dh Henryka Kruczka, protokolantkę dh Ewę Drewniak oraz komisję uchwał i wniosków, w której zasiadły dh Joanna Pałac, dh Jadwiga Drewniak oraz dh Katarzyna Zimny. Następnie coroczną tradycją uczczono pamięć zmarłych minutą ciszy.

Jako pierwszy głos zabrał prezes dh Piotr Pałac. Powitał zaproszonych gości : burmistrza Jerzego Kocója, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, przedstawicieli Rady Miejskiej: Annę Lorenz-Filip, Grażynę Sowę, Józefa Niemca oraz Józefa Chmiela, opiekunkę jednostek OSP z ramienia gminy Kingę Wielgos, zastępcę komendanta miejskiego PSP w Rzeszowie bryg. Stanisława Kuźniara, członka Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Zdzisława Bobra oraz wszystkich przybyłych. Przedstawił on sprawozdanie z działalności organizacyjnej.

W okresie działalności obecnego Zarządu nastąpiły zmiany w składzie jak i pełnionych funkcjach z powodu zmian miejsca zamieszkania i niemożliwości pełnieniu określonych funkcji przez druhów. Obecny skład Zarządu to : prezes –dh Piotr Pałac, zastępca prezesa dh Jadwiga Drewniak, naczelnik- dh Maciej Pałac, zastępca naczelnika dh Jan Pałac, sekretarz – dh Katarzyna Zimny, skarbnik – dh Kazimierz Sowa, gospodarz - dh Wojciech Bartyński. Dodatkowo Zarząd powierzył dh Barbarze Rybce i dh Ewie Drewniak funkcje gospodarowania obiektem i wyposażeniem gospodarczym. W swoim sprawozdaniu mówił o uczestnictwie w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców naszego miasta: druhowie pełnili wartę przy Grobie Pańskim, uświetniali wraz z orkiestrą dętą uroczystości rezurekcyjne. Jak co roku, czynnie uczestniczyli w pikniku rodzinnym ,,Mama, tata i ja”, a przy innych uroczystościach państwowych czy gminnych pojawiali się z pocztem sztandarowym i delegacją. Podziękował za przyjęcie i wsparcie wszystkich podczas odwiedzin mieszkańców z kalendarzami i życzeniami wszelkiej pomyślności. Niestety, nie zabrakło też smutnych zdarzeń – w tym okresie sprawozdawczym druhowie pożegnali śp. dh Kazimierza Jakubczyka, byłego prezesa i naczelnika jednostki, członka organizacji od 1948 r. „Był to człowiek służący zawsze swoją pomocą, ogromna skarbnica wiedzy pożarniczej oraz przede wszystkim żywe źródło wiedzy historycznej o naszej straży” – podkreślił dh Pałac.  Wspomniał także o wykonanych pracach gospodarczych : związanymi z termomodernizacją, z utrzymaniem remizy i placu wokół niej. Na zakończenie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej jednostki.

Sprawozdanie z działalności bojowej przedstawił dh Maciej Pałac. Mówił on o sprzęcie jednostki oraz o brakującym doposażeniu. Podkreślił uczestnictwo w 29 akcjach ratowniczych, przedstawiając różnorodność wyjazdów. Poruszył kwestie szkoleń, które mają na celu poszerzenie umiejętności strażaków ochotników. Kończąc podziękował wszystkim druhnom i druhom za udział i zaangażowanie w działalność bojową jednostki.

Dh Kazimierz Sowa odczytał sprawozdanie finansowe za rok 2014, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Grzegorz Rybka. Sporządzono plan finansowy i plan działalności na nowy rok:  naprawa ogrodzenia, remont budynków, ćwiczenia na obiektach oraz zakup sprzętu. Kolejnym mówcą był przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, który podziękował za udział w uroczystościach. Mówił także o sprawach gospodarczych oraz o działalności Rady Miejskiej. Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój rozpoczął swoje wystąpienie od gratulacji ze względu na działalność bojową jednostki. Poruszył sprawy gminne oraz tematy współpracy ze strażą pożarną. Również głos zabrał przedstawiciel PSP bryg. Stanisław Kuźniar. Przedstawił statystyki, wyjazdy oraz działalność operacyjną ochotniczych straży pożarnych. Nadmienił, że OSP Błażowa należy do jednych z najbardziej zorganizowanych jednostek powiatu. Dziękował za zaangażowanie OSP w imprezy powiatowe oraz za działalność prewencyjną. Mówił o planowanych ćwiczeniach, manewrach, inspekcjach i naradach w 2015 roku. Kolejnym punktem zebrania była dyskusja. Głównym jej tematem była sprawa budynku jako siedziby straży błażowskiej. Na zakończenie udzielono absolutorium zarządowi jednostki, a Komisja  Uchwał i Wniosków przyjęła plany i założenia na przyszły rok. Dh Piotr Pałac jeszcze raz podziękował wszystkim przybyłym, władzom samorządowym za chęć współpracy i zaangażowanie w sprawy OSP, zaś wszystkim druhom za współpracę. Dh Henryk Kruczek zakończył zebranie sprawozdawcze.

Ewa Drewniak