21 lutego 2015 r. w Piątkowej odbyło się walne zebranie członków OSP.

Zebranie otworzył prezes OSP dh Lesław Pępek, który przywitał zaproszonych gości, a wśród nich burmistrza Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia oraz komendanta miejsko-gminengo OSP w Błażowej, członka Powiatowego Zarządu OSP w Rzeszowie dh Macieja Pałaca. W zebrniu uczestniczył też radny Rady Miejskiej dh Ryszard Wyskiel oraz sołtys Wojciech Mocha. Uczestnicy walnego zebrania na przewodniczącego zebrania wybrali dh Leszka Wilka, a na sekretarza dh Łukasza Szwetera.

Przewodniczący zebrania podziękował za wybór i przedstawił porządek obrad, który została przez zebranych przyjęty bez zmian. Następnie głos oddał prezesowi Leszkowi Pępkowi, który złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014 r.

Dh Leszek Pępek na wstępie swojego wystąpienia zarządził, aby minutą ciszy uczcić pamięć dh Mieczysława Kiszki, który przez dziesiątki lat służył w jednostce i pracował dla wspólnego dobra. W swoim sprawozdaniu prezes podkreślił, że jednostka strażacka działa w Piątkowej już 76 lat i należy do niej 61 druhów zwyczajnych. Przypomniał skład Zarządu, który tworzą:

prezes dh Leszek Pępek; naczelnik dh Adam Pępek; z-ca prezesa dh Leszek Wilk; z-ca naczelnika dh Bogdan Wielgos; skarbnik – dh Jan Sieńko; sekretarz dh Łukasz Szweter; gospodarz dh Gerard Wesołowski. Komisję rewizyjną tworzą: Ryszard Wyskiel, Janusz Groszek, Jacek Domin.Działalność jednostki w okresie sprawozdawczym skupiała się na działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej. W ubiegłym roku strażacy zamontowali rozsuwane drzwi do garażu oraz wykonali i zamontowali zbiornik na wodę na samochodzie strażackim. Zbiornik został wykonany sposobem gospodarczym, za co szczególne podziękowania należą się Bogusławowi Dziepakowi. Prezes skierował również podziękowania za pomoc do Leonard Wyskiela, Mieczysława Wyskiela i Jana Kruczka, właścicieli firm, które wsparły zadanie. Tradycyjnie już druhowie trzymali całonocną wartę przy Bożym Grobie, a po rezurekcji zjedli wspólne tradycyjne śniadania razem z ks. proboszczem Markiem Jurkiewiczem i muzykami prowadzącym adorację. Jest to piękna tradycja religijna i - co najważniejsze - chętnie kultywowana w Piątkowej, o czym świadczy wymownie fakt, że w ostatnim roku przy Chrystusowym Bożym Grobie adorowało na zmiany 23 muzyków. Sukcesem jednostki wartym podkreślenia było zwycięstwo w gminnych zawodach pożarniczych. Obecnie strażaków czekają zawody powiatowe. Piątkowscy strażacy byli organizatorami cyklicznej już imprezy - Pikniku Rodzinnego. W listopadzie 2014 r. OSP z Piątkowej wspólnie z sołtysem wsi Wojciechem Mochą i nauczycielami ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej zorganizowała koncert uczniów - muzyków, który cieszył dużym powodzeniem. Sala domu ludowego zapełniła się po brzegi. Impreza ta będzie kontynuowana w bieżącym roku.

Dh naczelnik Adam Pępek zaczął swoje sprawozdanie od informacji, że jednostka wzięła też udział w jednej akcji ratowniczej, a uzyskane pieniądze druhowie wpłacili na cele jednostki. Szczegółowo opisał sprzęt, który jednostka ma stanie i wskazał - podobnie jak dh prezes, że potrzebny jest zakup mundurów bojowych i ćwiczebnych. Także pompa szlamowa ma już ponad 20 lat i wymaga wymiany.

Dh Jan Sieńko złożył sprawozdanie finansowe, w którym przedstawił wpływy i wydatki jednostki stawierdzając na końcu, że na stanie jednostki jest ponad 3 tys zł.

Na zakończenie sprawozdanie złożył przedstawiciel komisji rewizyjnej dh Janusz Groszek. Stwierdził, że komisja odbyła dwa posiedzenia i po przeprowadzeniu kontroli działalności Zarządu, działalności statutowej, finansowej oraz gospodarki paliwowej komisja nie wnosi żadnych uwag w związku z powyższym postawił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Następnie dh przewodniczący zebrania oddał głos prezesowi Leszkowi Pępkowi, który przedstawił projekt planu działania na rok bieżący. Do najważniejszych zadań zaliczył doposażenie jednostki w sprzęt (głównie pompę) oraz zakup 4 mundurów bojowych i 10 ćwiczebnych. Duże potrzeby są też w zakresie szkoleń. Zaplanowano przeszkolić 4 osoby z w zakresie szkolenia podstawowegi i 4 w zakresie szkolenia technicznego. Ponadto 3 osoby wytypować na szkolenia specjalistyczne i 1 osobę na szkolenie z dowódcze i 1 na szkolenie naczelników.

Z innych dziedzin planuje się udział w Powiatowych Zawodach Pożarniczych oraz organizację Pikniku Rodzinnego – imprezy, która już wpisała się w kalendarz kulturalny miejscowości oraz zorganizować kolejny koncert uczniów szkoły muzycznej, chociażby z tego względu, że sporo uczniów z tej szkoły pochodzi z Piątkowej. Ponadto planuje się utrzymać wszystkie inne tradycyjne już działania jednostki jak prewencja, działalność społeczna i realizować inne zadania służące bezpieczeństwu czy integracji społeczności lokalnej.

Dyskujsę otworzył burmistrz Jerzy Kocój, który na wstępie podziękował wszystkim piątkowianom za udział w wyborach samorządowych i za poparcie jego kandydatury. Również i on zwrócił uwagę, że jednostka OSP w Piątkowej to jedna z najstarszych w gminie i najliczniejszych. Już sam ten fakt świadczy o aktywności mieszkańców, bo wystarczy tylko wziąć pod uwagę, że miejscowość jest stosunkowo mała. Udział w jednej akcji ratunkowej jest średnią dla jednostek spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na wysokim poziomie stały imprezy, których strażacy byli organizatorami lub współorganizatorami, jak Piknik Rodzinny i koncert. Były to bardzo udane wydarzenia kulturalne i przyciągnęły piątkowian i sporo uczestników spoza miejscowości. Pogratulował pomysłu i organizacji. Stwierdził, że docenia pracę, jaką ochotnicy wykonują. Zapewnił, że gmina na miarę swoich możliwości będzie wspierała finansowo jednostkę, aby umożliwić jej doposażenie i realizację zadań statutowych. Samorząd dostrzega też potrzebę termomodernizacji obiektu, w którym znajduje się remiza, bo od lat dobrze służy społeczeństwu i wpisuje go na listę spraw do zrealizowania w rozpoczynającej się kadencji. Aby jednak zrealizować tak duże zadania trzeba poszukać wsparcia funduszu unijnego. Na zakończenie swego wystąpienia życzył strażakom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności i dalszych dobrych pomysłów.

Kolejnym mówcą był przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, który w imieniu własnym i Rady Miejskiej pogratulował liczebności jednostki i wykonanej pracy społecznej. Również i on zapewnił obecnych, że dołoży wszelkich starań, aby budynek został poddany w obecnej kadencji samorządu dociepleniu i odnowie. Na zakończenie złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Radny Rady Miejskiej dh Ryszard Wyskiel podziękował wszystkim za poparcie, jakie uzyskał w wyborach samorządowych, dzięki czemu został reprezentantem miejscowości w Radzie Miejskiej. Zapewnił, że postara się nie zawieść tego zaufania i będzie działał jak najlepiej potrafi, aby związywać wspólnie z Rada Miejską problemy miejscowości i gminy.

Komendat Miejsko-Gminny OSP w Błażowej dh Maciej Pałac zwrócił uwagę, że w tym roku przed OSP w Piątkowej stoi zadanie zorganizowania gminnych manewrów. Wyjaśnił też, że przepisy dotyczące umundurowania jak i wymagań stawianych strażakom – ochotnikom z roku na rok ulegają zaostrzeniu. Przy zakupie mundurów bojowych należy dopilnować, aby mundury te były kompletne, łącznie z takimi elementami jak kominiarki czy hełmy. To bardzo ważne, chociażby ze względu na udział w zawodach strażackich, których uczestnicy muszą mieć kompletne umundurowanie i aktualne badania lekarskie. Przypomniał, że obecnie szkolenie techniczne traktowane jest tak samo jak szkolenie podstawowe i jest obowiązkowe.

Na zakończenie swojego wystąpienia złożył druhom życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Po zakończonej dyskujsji przewodniczący zebrania dh Leszek Wilk przeprowadził głosowanie i walne zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium, przyjęło sprawozdania za miniony rok. Uchwalono także plan pracy i plan finansowy na rok 2015. Na zakończenie zebrania prezes dh Lesław Pępek podziękował druhom za zaufanie, udzielone kolejny raz Zarządowi oraz wszystkim gościom za przybycie.

Warto zauważyć, że sala widowiskowa w ostatnim okresie została pięknie odnowiona. Złożyła się na to praca sołtysa, Rady Sołeckiej i druhów oraz pomoc samorządu gminnego. Dzięki zabiegom Rady Sołeckiej Castorama podarowała większość farby potrzebnej do odmalowania sali, samorząd opłacił robociznę fachowca, zaś ze środków wypracowanych sołeckich zakupiono 80 nowych wygodnych krzeseł, wymieniono blaty stołów i odnowiono parkiet. Wykonane wspólnymi siłami i środkami prace sprawiły, że sala nabrała nowoczesnego i eleganckiego wyglądu.

Małgorzata Kutrzeba