Chwalą was, bo zasługujecie.

Takimi słowami burmistrz Błażowej Jerzy Kocój ocenił strażaków z Lecki na zebraniu, które odbyło się 14 lutego 2015 r. w tamtejszej remizie. Przybyło liczne grono znamienitych gości, których serdecznie powitał dh prezes Stanisław Cag. Zebranie zaszczycili: Józef Jodłowski – starosta rzeszowski, Jerzy Kocój – burmistrz Błażowej, Jurek Faraś – przewodniczący Rady Miejskiej, dh Leszek Pępek – prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Błażowej, radni Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda i Marek Ząbek,  Stanisław Kowal – proboszcz parafii Lecka, Danuta Heller – redaktor naczelna „Kuriera Błażowskiego”, Antoni Mazur – sołtys wsi Lecka, Jan Graboś – prezes Koła Pszczelarzy w Błażowej, Krzysztof Jamróz – druh OSP Białka. Dh. S. Cag serdecznie powitał kolegów i koleżanki z jednostki OSP Lecka.

Obradom przewodniczył dh Stanisław Cag, protokolantem była druhna Wioletta Rzeźnik.

Sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2015 złożył dh Stanisław Cag.

„Sprawozdanie z działalności OSP w Lecce za 2014 r.

Obecny stan naszej jednostki to 32 druhów i 8 druhen, łącznie 40 członków czynnych. W minionym okresie wystąpiła jedna druhna Ewa Bartoń, a 2 nowe druhny zostały przyjęte, Danuta Woźniak i Lucyna Ślęczka.

W minionym roku odbyło się 9 posiedzeń Zarządu i 2 Komisji Rewizyjnej.

Na stanie naszej jednostki posiadamy następujący sprzęt:

Samochód Magierus – IVECO,

1 motopompa,

9 kompletnych mundurów bojowych,  

1 pompa szlamowa,

5 par butów gumowych,

2 węże ssące,

10 hełmów,

1 latarka,

1 drabina rozsuwana,

220 m.b. węża W 52,

280 m.b. węża W 75,

agregat prądotwórczy,

pompa elektryczna,

32 mundury wyjściowe męskie ,

5 mundurów wyjściowych damskich,

9 mundurów koszarowych,

2 radiostacje nasobne”.

Stanisław Cag przedstawił też plany jednostki na 2015 r. w zakresie działalności i finansów.

„Planujemy przyjąć 2 nowych członków,

zrealizować założenie projektu unijnego „Budowa Centrum społeczno – kulturalnego w Lecce”,

wykonać przyłącz elektryczny do nowo wybudowanego budynku, gdyż obecny jest już za dużo obciążony i ciągle wybija zabezpieczenia,

po wybudowaniu grzybka posprzątać,  zniwelować i uporządkować teren wokół nowego obiektu,

zrobić wystrój i wyposażenie do nowego obiektu celem przystosowania do określonych potrzeb,

zakupić i zamontować 2 szt. Klimatyzacji,

zorganizować 2 zabawy taneczne,

salę wypożyczyć na 4 wesela oraz na inne imprezy okolicznościowe,

rozprowadzić kalendarze na terenie wsi Lecka,

utrzymywać porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku,

odbyć 10 posiedzeń Zarządu i 2 Komisje Rewizyjne.

                Plan budżetu na rok 2015:

składka członkowska 400 zł,

dochód z zabaw 4.000 zł,

za wypożyczenie obiektu 7.000 zł,

za wypożyczenie naczyń 2.000 zł,

datki za kalendarze 2.800 zł,

dotacja z gminy 160.000 zł,

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 3.000 zł,

inne dochody 3.000 zł.

Następnie wysłuchano sprawozdania naczelnika Andrzeja Bieszczada.

Sprawozdanie gospodarcze

W minionym roku wykonano następujące prace:

wymieniono instalacje elektryczną na północnej ścianie remizy,

zdemontowano starą i wykonano nową scenę przenośną,

dołożono płytki pod nową sceną i na ścianie od strony kuchni,

nad ubikacjami zrobiono magazynek na krzesła,

pomalowano całą salę remizy,

w korytarzu przed salą ułożono płytki na wysokość 2 m, a resztę pomalowano,

pomalowano 9 szt. drzwi,

wykonano remont piwnicy, obniżono o 0,5 m założono sączki odwadniające, wykonano wylewkę i przygotowano na podręczny magazyn,

wykonano wylewkę w garażu i pomalowano farbą do betonu,

zamontowano alarm przeciwwłamaniowy,

zrobiono drugą chłodnię, pomieszczenie wyłożono płytkami, zrobiono i zamontowano regały, agregat chłodniczy i instalację sterującą,

korytarzyk przed chłodniami wyłożono płytkami na wysokość 2 m, a resztę pomalowano,

nad chłodniami zrobiono magazyn na naczynia, pomalowano ściany, zrobiono i zamontowano regały,

we wszystkich tych pomieszczeniach wykonano instalację elektryczną,

przy grzybku rów wyłożono betonami, całość zasypano ziemią i łupkiem celem poszerzenia parkingu,

Na zajeździe koło remizy oraz parkingu koło grzybka została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa,

w kuchni zamontowano drugi bojler i szafkę ścienną na przybory kuchenne,

zakupiono szafę chłodniczą,

dokupiono zastawy stołowej celem uzupełnienia na 250 osób,

Wykonano daszek nad agregatem chłodniczym,

Zakupiono 2 radiostacje nasobne.

 

Ponadto:

dowożono wodę do gospodarstw, którym jej brakowało podczas jesiennej suszy,

salę wypożyczono na 3 wesela,

3 osiemnastki,

1 stypę,

spotkanie opłatkowe PSL,

1 Komunię,

1 chrzciny,

2 zebrania wiejskie,

1 szkolenie zdrowa żywność,

1 szkolenie dla rolników z Agencji Rolnej,

1 zebranie przedwyborcze kandydatów na burmistrza,

4 spotkania szkoleniowe celem krzewienia kultury,

zorganizowano 3 zabawy taneczne,

rozprowadzono kalendarze na terenie wsi Lecka,

utrzymywano porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku remizy i dolnego garażu.

 

Zarząd OSP w Lecce serdecznie dziękuje wszystkim druhom i druhnom za zaangażowanie i prace społeczną na rzecz naszej jednostki a zarazem i mieszkańców naszej miejscowości.

W czynie społecznym druhowie i druhny przepracowali 2431 godzin na sumę około 19.000 zł.

W pracach tych brali udział:

Roman Rzeźnik 446, Aleksander Ustrzycki 181, Wioletta Rzeźnik 159, Maria Bieszczad 132, Wiesław Ślęczka 128, Alicja Ustrzycka 118, Andrzej Bieszczad 106, Stanisław Cag 105, Tadeusz Wolański 104, Rafał Jakubczyk 94, Tadeusz Czarnik 90, Tadeusz Bieszczad 88, Robert Ślęczka 87, Kazimierz Bieszczad 68, Krzysztof Wójcik 51, Bogumił Rzeźnik 51, Andrzej Bartoń 42, Michał Gruba 39, Damian Ustrzycki 36, Mateusz Woźniak 34, Roman Bieszczad 32, Marcin Czarnik 32, Jacek Bator 31, Michał Bator 26, Danuta Woźniak 25, Łukasz Rzeźnik 24, Ewa Rozums 23, Jarosław Ślęczka 20, Lucyna Ślęczka 12, Edward Biśto 10, Agnieszka Gąska 7, Marcin Bator 7.

W pracach społecznych brali również udział osoby nie należące do jednostki:

Dawid Ustrzycki 50, Sebastian Rzeźnik 30, Daniel Rzeźnik 13, Tadeusz Rzeźnik 3, Kamil Rzeźnik 3, Łukasz Bieszczad 3, Stanisław Wójcik 2, Przemysław Bartoń 1, Sylwia Rzeźnik 1.

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył dh Andrzej Bartoń. Komisja przeprowadziła kontrolę pracy jednostki i nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości. W związku z tym wnioskowano o absolutorium dla Zarządu.

Po wysłuchaniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy glos zabierał starosta rzeszowski Józef Jodłowski. Stwierdził, że z przyjemnością przyjął zaproszenie do Lecki. Ze sprawozdań zasobnych w treść wynika, że OSP ma duże znaczenie dla Lecki. Wiele godzin przepracowanych przy remontach daje pozytywne efekty i służy wszystkim mieszkańcom. Cieszy wyposażenie w sprzęt pozwalające na podejmowanie działań ratujących mienie i życie. Strażacy też muszą być bezpieczni jadąc do zdarzenia. Życzył strażakom realizacji planów. – Cieszy obecność młodych w jednostce – stwierdził starosta, a zwłaszcza zaangażowanie druhen w życie jednostki.

Dh Stanisław Cag podziękował staroście za wyasfaltowanie placu przy remizie.

Głos zabrał burmistrz Jerzy Kocój. Skład jednostki 40 mężczyzn, w tym 8 kobiet to mocna ekipa – zauważył. Prężna działalność, pilnują szkoleń, przepisowo umundurowani – za to można ich pochwalić. Podziękował ochotnikom za pracę dla środowiska. Wielkie znaczenie przykłada do mającego powstać Centrum Społeczno-Kulturalnego  jako ważnej inwestycji gminnej. Najwięcej inwestycji prowadzonych jest w Lecce.

Dh Stanisław Cag zwrócił uwagę, że druhowie nie sięgają zanadto do kasy miejskiej, bo sobie sami radzą.

W swym wystąpieniu przewodniczący Jurek Faraś pogratulował strażakom sprawnego działania. Podziękował za ponad 4 tys. godzin społecznej pracy na rzecz środowiska. Podziwiał kroniki dokumentujące życie jednostki OSP w Lecce. Zasugerował druhom założenie i prowadzenie strony internetowej.

Radny Marek Ząbek jest dumny z dokonujących się w Lecce zmian. Życzy pomyślnego zakończenia inwestycji, gdyż kończą się fundusze unijne. Jest zadowolony, że uda się ułożyć koło kościoła kostkę brukową. Życzył druhom szczęśliwego powrotu z akcji. Podziękował za udział w wyborach. Przypomniał, że WORD w Rzeszowie wsparł sprzętem trzy jednostki.

Marek Ząbek otrzymał stosowne podziękowania od Stanisława Caga za wspieranie Lecki.

Głos zabierał też radny Stanisław Najda. Dzięki glosom m. in. mieszkańców Lecki wszedł do Rady Powiatu Rzeszowskiego, za co podziękował. Jest rad, że na zebraniu dominują sprawy gospodarcze, a nie potrzeby dotyczące zakupu sprzętu, który strażacy posiadają. Pogratulował aktywności prezesowi, druhowi Romanowi Rzeźnikowi i kolegom. Dobre wrażenie sprawia też umundurowana jednostka. Przypomniał 3. przykazanie strażaka:

„Bądź czujny jak kogut w nocy. Jak żuraw w dzień. Zawsze gotów śpieszyć na ratunek, kędy trąbka zawoła. Śpij - jak zając, a bądź mężny jak lew”. Cechy te posiadają druhowie z Lecki. Był również zadowolony z prowadzonej kroniki. To praca dla przyszłych pokoleń. Życzył  druhom spełnienia wszystkich planów.

Dh prezes Lesław Pępek podziękował w imieniu Zarządu Związku ODP kolegom z Lecki za pracę dla wsi i środowiska. – Życie wymusza konieczność szkoleń strażaków – zauważył, więc druhowie się szkolą. Porządek zebrań sprawozdawczych jest podobny w każdej jednostce, ale zachęcał druhów do udziału w dyskusji, a nie tylko zaproszonych gości. Apelował o przestrzeganie statutu jednostki przy przygotowaniach do wyborów. Jednostkę OSP Lecka uważa za jedną z lepszych w gminie. Podziękował ochotnikom za udział w zawodach, pogratulował osiągniętych wyników.

Za pracę na rzecz kościoła dziękował strażakom ks. proboszcz Stanisław Kowal. Liczy na równie dobrą współpracę w roku bieżącym.

Problemy związane z pszczelarstwem przybliżył zebranym Jan Graboś, rodak Lecki, prezes Błażowskiego Koła Pszczelarzy. Liczy na to, że centrum kultury pozwoli ożywić życie wsi, zorganizować kursy, np. kroju i szycia, kulinarne itp.

Wiesław Wania przybliżył prawny aspekt funkcjonowania stowarzyszeń, a takimi są OSP. Zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania statutu. Sekretarz Wiesław Wania odebrał podziękowania za pomoc w trakcie pisania projektów.

Dh Krzysztof Jamróz z OSP Białka wyjaśnił kolegom na czym polega system selektywnego powiadamiania.

Burmistrz Jerzy Kocój apelował o usunięcie gałęzi z drzew, które utrudniają przejazd większym pojazdom. Takie działania powodowane są względami bezpieczeństwa.

W trakcie zebrania Jerzy Kocój otrzymał list gratulacyjny z okazji objęcia funkcji burmistrza Błażowej, a Danuta Heller – wiązankę imieninowych kwiatów.

Zarządowi udzielono absolutorium.

Smaczny obiad zakończył obrady.

Danuta Heller