5 marca 2016 roku w OSP Błażowa odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. To ostatnie spotkanie druhów całej gminy, które podsumowuje cały rok działalności.

Zebranie rozpoczęto od wybrania władz walnego zebrania: przewodniczącą została dh Ewa Drewniak, protokolantem dh Joanna Pałac. Powołano komisję mandatową w składzie: dh Robert Drewniak, dh Marcin Pociask, dh Karol Pępek oraz komisję uchwał i wniosków, w której zasiedli: dh Barbara Rybka, dh Grzegorz Zabratowski oraz dh Przemysław Bocek. Przewodnicząca podziękowała za wybór, następnie przedstawiła porządek zebrania. Zgodnie z tradycją minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich zmarłych druhów.

Jako pierwszy głos zabrał prezes jednostki dh Piotr Pałac. Rozpoczynając swoje wystąpienie od przywitania zaproszonych gości: burmistrza Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, przedstawicieli Rady Miejskiej: Annę Lorenz-Filip, Grażynę Sowę, przewodniczącego Rady Miasta Błażowa Czesława Cyrana, opiekunkę jednostek OSP z ramienia gminy Kingę Wielgos, zastępcę dowódcy JRG 2 PSP w Rzeszowie mł. bryg. Artura Ciurę, prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP dh Lesława Pępka, redaktor „Kuriera Błażowskiego” dr Małgorzatę Kutrzebę oraz wszystkich przybyłych na zebranie. Następnie przedstawił  sprawozdanie z działalności Zarządu OSP Błażowa. Przypomniał dotychczasowy skład Zarządu: prezes dh Piotr Pałac, z-ca prezesa dh Jadwiga Drewniak, naczelnik dh Maciej Pałac, z-ca naczelnika dh Jan Pałac, sekretarz dh Katarzyna Zimny, skarbnik dh Kazimierz Sowa, gospodarz dh Wojciech Bartyński. W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana liczby członków organizacji, obecnie wynosi 43,  31 czynnych (w tym 6 kobiet i 12 honorowych). Zmiany te wynikają z różnych przyczyn: zmiany miejsca zamieszkania, dobrowolnego wystąpienia, bądź skreślenia z listy członków. Prezes mówił o dobrej współpracy z władzami nadrzędnymi, samorządem, innymi organizacjami oraz szkołami. Przejawiała się ona głównie w obsłudze i pomocy przy przygotowaniu organizowanych imprez, pogadankach czy pokazach. Podkreślał uczestnictwo druhów w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców miasta. Strażacy pełnili wartę przy Grobie Pańskim, uświetniali wraz z orkiestrą dętą uroczystości rezurekcyjne. Czynnie  uczestniczyli w pikniku rodzinnym „Mama, tata i ja”, w maju – miesiącu ochrony przeciwpożarowej –przedszkolaki odwiedziły remizę. Przy innych uroczystościach państwowych czy gminnych druhowie pojawiali się z pocztem sztandarowym i delegacją. Nie można również pominąć smutnych wydarzeń – strażacy brali udział w pogrzebach druhów z innych jednostek. Mówił on także o odwiedzinach mieszkańców z kalendarzami i życzeniami wszelkiej pomyślności, dziękując za okazane wsparcie.  Ważną rzeczą była pomoc w rozprowadzaniu warzyw i owoców na terenie miasta. W działaniach gospodarczych w minionym roku wykonywane były drobne naprawy, renowacje w budynku w środku, jak i na zewnątrz. Wykonano nową wyciągarkę do suszenia węży w wieży - spinalni, co z pewnością poprawi efektywność suszenia ich po akcjach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

W ubiegłym roku wyposażenie gospodarcze jednostki powiększyło się o kilka sprzętów dzięki darowiźnie: od Państwa druhów Drewniaków – chłodziarko-zamrażarki i kuchenki gazowo-elektrycznej oraz od MSM ,,Metalowiec”- chłodziarki. Również podczas budowy mostu kompozytowego jednostka najpierw użyczała sprzętu firmie WOLMOST, a następnie członkowie straży pożarnej uczestniczyli przy zabezpieczeniu w czasie uroczystego otwarcia obiektu. Kończąc swoje wystąpienie dh Pałac podziękował wszystkim druhnom i druhom, za wytrwałość oraz poświęcony czas dla swojej organizacji w działaniach bojowych i organizacyjnych. Na ręce Pana Burmistrza złożył podziękowania za współpracę i pomoc w minionym okresie.

Dh Maciej Pałac przedstawił sprawozdanie z działalności prewencyjnej. Przypomniał, iż OSP Błażowa jest jednostką terenową włączoną do KSRG w 1995 roku. Mówił o posiadanym sprzęcie oraz potrzebnym doposażeniu. W 2015 roku zakupiono: buty gumowe Strażak, buty skórzane Herkules, sztormiaki, rękawice, kominiarki, radiostację nasobną oraz profesjonalne latarki. Ważnym elementem wyposażenia jest sprzęt do ratownictwa powodziowego i nawodnego, jednostkę wyposażono w sanie lodowe i kompletny osprzęt. Strażacy uczestniczyli w 37 akcjach ratowniczych, w tym 18 pożarach. Podkreślił, iż jednostka w minionym okresie skupiła się bardziej na działalności bojowej. Znacznie podniosła swoją mobilność i sprawność w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych. Zostało to osiągnięte poprzez uczestnictwo druhen i druhów w szkoleniach przeprowadzanych w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie, kursach podstawowych ( 5 druhów), uzupełniających specjalistycznych ( KPP (recertyfikacje 2 druhny), ratownictwa wodnego (3 osoby), kierowców-operatorów sprzętu (2 osoby), dowódców sekcji (2 osoby). Również udział we wszelkiego rodzaju ćwiczeniach, manewrach i zawodach oraz kontrole z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej pomagają podnieść poziom przygotowania do działań. Przedstawił także plany na przyszły rok. Uzupełnianie szkoleń, wymiana szafek garażowych, montaż kabiny prysznicowej, pozyskanie samochodu lekkiego i przyczepy do sań lodowych oraz zacieśnienie współpracy ze szkołą podstawową to najważniejsze działania na rok 2016. Na koniec naczelnik podziękował druhnom i druhom za udział, zaangażowanie oraz pokazanie profesjonalizmu podczas akcji.

Kolejnym punktem było sprawozdanie finansowe, które w zastępstwie za skarbnika dh Kazimierza Sowę odczytał dh Piotr Pałac. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Grzegorz Rząsa. Mówił o przeprowadzonych kontrolach działalności jednostki oraz podsumowując swoją wypowiedź wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi.

Dyskusję rozpoczęła dh Jadwiga Drewniak, która przedstawiła potrzebę doposażenia zaplecza kuchennego. Następnie głos zabrał burmistrz Jerzy Kocój, potwierdził wcześniejsze słowa mówców, iż działalność błażowskich strażaków skupiona jest głównie na działalności bojowej i udziale w akcjach. Podkreślił, że jeśli chodzi o wyjazdy do akcji, OSP Błażowa jest najbardziej aktywną jednostką na terenie gminy.  Odniósł się także do potrzeby zakupu samochodu lekkiego, stwierdzając, że jest on z pewnością potrzebny i służyłby nie tylko jednostce błażowskiej.Kończąc podziękował wszystkim druhom za udział w uroczystościach gminnych oraz aktywność w niesieniu pomocy innym.

Więcej w 149 numerze Kuriera Błażowskiego.

Ewa Drewniak