17 stycznia 2015 roku w Mokłuczce odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki OSP. Za stołem prezydialnym zasiedli zaproszeni goście - burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, komendant miejsko-gminny OSP dh Maciej Pałac, prezes Zarządu Miejsko –Gminnego OSP RP dh Lesław Pępek, prowadzący zebranie sołtys wsi Jerzy Kmiotek oraz prezes jednostki dh Grzegorz Woźniak. Na zebranie przybył także radny Rady Miejskiej i sołtys Błażowej Dolnej Zbigniew Szala.

Założona w 1971 roku najmniejsza na terenie gminy jednostka straży, w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 45 –lecie istnienia oraz odbędą się wybory do nowego Zarządu, ponieważ kadencja obecnych władz statutowych za rok się skończy. Dh Grzegorz Woźniak kierujący jej pracami w obecnej kadencji podkreślił, iż w latach 2012-2014 przeprowadzono remont generalny budynku. Było to możliwe dzięki temu, że jednostka w 2008 roku stała się pełnym właścicielem budynku i placu wokół niego po przeprowadzonym uwłaszczeniu. Remont został wykonany dzięki środkom unijnym, pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 70.000 zł oraz dotacji  z Urzędu Miejskiego w Błażowej na kwotę 15.000 zł. W ramach tych środków w poprzednich latach wymieniono okna, odmalowano budynek, odnowiono posadzki, wykonano klimatyzację, wykonano elewację i docieplenie obiektu. W trakcie przebiegu inwestycji upadła firma M. Żyły ze Staszowa, która ją przeprowadzała. Powstałe usterki usuwała inna firma w ramach kaucji gwarancyjnej. W trakcie usuwania usterek udało się wykonać płyty odbojowe i uporządkować plac wokół budynku. Prezes podkreślił, iż warto sięgać po środki unijne, bez których nie udałoby się wykonać takiego zakresu robót, ale wiąże się to także z wieloma konsekwencjami, które trzeba ponieść, aby pieniędzy nie trzeba było oddać. W 2014 roku jednostka była zmuszona dokonać zmian w Zarządzie Komisji Rewizyjnej, zarejestrować nowy statut i uzupełnić Krajowy Rejestr Sądowy. Dokonanie tych czynności wynikało z zaleceń pokontrolnych Urzędu Skarbowego oraz wymogów i wytycznych Urzędu Marszałkowskiego oraz WFOŚiGW, które przekazały fundusze unijne. Gdyby nie udało się ich spełnić, dotacja w części lub w całości podlegałaby zwrotowi. Po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych przez najbliższe 5 lat trzeba nieodpłatnie udostępniać obiekty dla szeroko rozumianego środowiska i dbać o to, aby jak najwięcej się tutaj działo. Stąd apel prezesa do dorosłych i młodzieży, aby organizowali życie kulturalno-rozrywkowe i korzystali z obiektu.  Dla jednostki liczącej 24 członków, w tym 5 kobiet i 2 członków wspierających, ostatnie lata były poważnym wyzwaniem. W opinii prezesa i naczelnika Piotra Sobczyka jednostka jest stosunkowo dobrze wyposażona. Posiada duży samochód bojowy z wystarczającym sprzętem do udziału w akacjach gaśniczych i walki z klęskami żywiołowymi. W opinii prezesa i członków największym problemem jednostki jest brak nowych członków, szczególnie ludzi młodych, aktywnych i zaangażowanych. W związku z tym apelowano do sołtysa Zbigniewa Szali i innych osób o wstępowanie w szeregi OSP i zachęcanie innych mężczyzn i młodych chłopców do zapisania się w szeregi strażaków – ochotników. Na przestrzeni ostatniego roku jednostka wzięła udział w jednej akcji gaśniczej i jednym wyjeździe w celu usunięcia klęsk żywiołowych.

Naczelnik  jednostki dh Piotr Sobczyk szczegółowo przekazał w sprawozdaniu wszelkie informacje obrazujące stan jednostki na początku nowego roku kalendarzowego, a dh Bartek Pociask złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które zostały przyjęte w głosowaniu jawnym.

Dh komendant Maciej Pałac dziękując za zaproszenie na walne zebranie członków OSP zwrócił uwagę na problem braku podstawowych szkoleń, badań lekarskich oraz prosił o przekazanie wykazów osób przeszkolonych. Poparł również zdanie skarbnika jednostki dh Janusza Kusia, aby faktury i rozliczenia spływały terminowo. Prezes gminny dh Lesław Pępek składając życzenia noworoczne i gratulując udziału tej najmniejszej jednostki w zawodach strażackich prosił o przejrzystość i porządek w składanych sprawozdaniach do Zarządu Gminnego. Burmistrz Jerzy Kocój dziękując za udział strażaków – ochotników w zawodach, akcjach, uroczystościach z pocztem sztandarowym zadeklarował, że problemy, które przeżywają strażacy będą mu bardzo bliskie. Jednocześnie zaapelował do prezesa i Zarządu jednostki, aby wszelkie zakupy i inwestycje odpowiednio wcześniej uzgadniać z Zarządem Miejsko-Gminnym i Radą Miejską.

W trakcie poczęstunku prezes G. Woźniak zaprezentował plan na najbliższy rok, prosząc o dyskusję. Zaproponował wykonanie centralnego ogrzewania i doprowadzenie wody do budynku z nowego ujęcia, zakup sprzętu nagłaśniającego na dużą salę w celu przyciągnięcia młodzieży z sołectw w Mokłuczce i Błażowej Dolnej, doposażenie strażaków w mundury, dokończenie rozpoczętego porządkowania i zagospodarowania placu oraz zwiększenie liczebności jednostki o nowych, zwłaszcza młodych członków. Propozycje prezesa wywołały burzliwą dyskusję wśród członków. Zabierali głos Władysław Kuś, Irena Więcek, Janusz Kuś, Bartek Pociask, Zbigniew Hamerla, naczelnik Piotr Sobczyk, Zbigniew Słaby. Głosy były podzielone co do zasadności podejmowania tak licznych działań. Szczególne kontrowersje wzbudzały plany inwestycyjne odnośnie centralnego ogrzewania i doprowadzenia wody, a także sprawozdawczość i przepływ informacji między prezesem, naczelnikiem, zarządem jednostki i jego członkami. Przeważył pogląd, aby przyjąć ten szeroki i ambitny plan, a jego ewentualna weryfikacja będzie zachodzić w trakcie roku i będzie adekwatna do posiadanych możliwości i pozyskanych środków finansowych. Zaproszeni goście podziękowali za zaproszenie na zebranie, a gospodarze pozostali, aby w swoim gronie i w kuluarach przedyskutować szczegóły podjętych decyzji.

Zdzisław Chlebek