13 lutego 2016 r. w jednostce OSP Białka odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wszystkich przybyłych powitał dh prezes Maciej Trafidło.  Gośćmi strażaków byli: burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, sołtys wsi Mieczysław Jamioł, dh  Zdzisław Bober, przewodnicząca KGW Agata Nosal, pracownica Urzędu Miejskiego Kinga Wielgos, panie seniorki Teofila Samek, Maria Barłóg, Stanisława Mucha.

Prowadzenie zebrania powierzono  Stanisławowi  Batorowi, jednocześnie radnemu Rady Miejskiej, a protokołowanie Justynie Kałuckiej. Wybrano komisję uchwał i wniosków. Dh S. Bator przedstawił porządek obrad, który przyjęto w głosowaniu , a następnie bardzo sprawnie  realizowano.

Sprawozdanie z działalności  Zarządu za 2015 r. złożył dh Maciej Trafidło.

„Szanowni druhowie strażacy i zaproszeni goście. Na dzisiejszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym podsumujemy działalność organizacyjno-gospodarczą i bojową naszej jednostki oraz ustalimy plan działań na rok 2016.

Jednostka nasza liczy 40 druhów, w tym 10 druhów honorowych i 11 druhen, w tym 4 honorowe.

W ciągu roku 2015 odbyło się 9 posiedzeń Zarządu i 5 zebrań ogólnych, na których omawiane były sprawy organizacyjne, gospodarcze i bojowe.

Na początku roku jeden z druhów z naszej jednostki zakwalifikował się i zdał egzamin „Szeregowców ratowników OSP”, poszerzony o „Zasady prowadzenia łączności w sieciach UKF PSP”.

Po zebraniu sprawozdawczym na wniosek naszych druhów otrzymaliśmy zgodę od władz gminnych na przecinkę przydrożnych zakrzaczeń na drogach powiatowych i gminnych celem utrzymania ich w mobilności dla samochodów służb ratowniczych. Prace te zostały wykonane w trzech etapach, dwa pierwsze polegały na wycięciu gałęzi, a trzeci na uporządkowaniu gałęzi i przewiezieniu ich do kościoła z przeznaczeniem na opał.

Z nadejściem wiosny zostały zakupione i wymienione troje drzwi wejściowych do obiektu straży oraz zostały wykonane prace porządkowe wokół remizy.

W marcu przygotowaliśmy zebranie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Domu Strażaka w Białce.  

Tradycją naszą jest udział druhów w adoracji Bożego Grobu przez całą noc i obsługa mszy rezurekcyjnej oraz obsługa mszy Bożego Ciała i odpustu parafialnego w naszym kościele.

Na początku kwietnia z inicjatywy władz gminnych, na parkingu przy kościele pomagaliśmy przy rozdysponowaniu płodów rolnych mieszkańcom Białki.

11 kwietnia zostały wykonane prace przy czyszczeniu studni strażackich.

W maju na św. Floriana jednostkę odwiedzają uczniowie klas od 0 do 3, z zainteresowaniem oglądają wóz strażacki oraz jego wyposażenie.

Delegacja i poczet sztandarowy brały udział w uroczystościach państwowych i kościelnych na terenie naszej gminy.

Jednostka nasza na zaproszenie Rady Pedagogicznej szkoły w Białce na Dzień Dziecka zorganizowała pokaz reanimacji krążeniowo-oddechowej.

22 czerwca OSP w Białce przeprowadziła próbną ewakuację szkoły. W pozorowanym zadymieniu dokonaliśmy przeszukania pomieszczeń w budynku, a podczas zlokalizowania źródła zadymienia w jednym z pomieszczeń odnaleźliśmy symulującą złamanie nogi poszkodowaną osobę, która została ewakuowana na desce.

W roku ubiegłym zorganizowaliśmy zawody sportowo-pożarnicze, które odbyły się na terenie Białki.

Pod koniec roku w pracach gospodarczych wymienione zostały drzwi frontowe oraz wykonany został wieszak do garażu na ubrania bojowe. Zainstalowany został system monitoringu obiektu. Zakupione zostało ogrodzenie, które ze względu na porę roku nie zostało zamontowane.

Jedną z ważniejszych prac wykonanych w ubiegłym roku była wymiana więźby i pokrycia dachu wieży.

Dziewczyny z naszej jednostki zorganizowały sylwestra, a dochód przeznaczyły na wyposażenie do grzybka.        

Słowa podziękowania kierujemy w stronę pani Marii Barłóg, panów Mieczysława Jamioła – sołtysa i Janusza Jamroza.

Na podziękowanie również zasługują panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Białki, które poświęcają swój czas i angażują się w życie społeczne i strażackie.

Wszystkie prace porządkowe i remontowe zostały wykonane przez druhów z Białki społecznie w ilości 1529 godzin, za które Zarząd serdecznie dziękuje.

Na zakończenie dziękuję za uwagę i proszę o dyskusję nad pozostałymi sprawozdaniami”.

Finanse przedstawił dh Mariusz Paściak. Ze sprawozdania wynika, że dochody jednostki zamknęły się kwotą 22 473 zł, a wydatki wynosiły 22 803,66 zł. Wyjaśnił  źródło pochodzenia dochodów i na co wydano posiadane pieniądze.

Następnie sprawozdanie składał dh naczelnik Stanisław Trafidło.

„W ubiegłym roku na terenie naszej gminy miały miejsce następujące zdarzenia, w których uczestniczyliśmy:

·        w Nowym Roku braliśmy udział w akcji bojowej gaszenia pożaru budynku gospodarczego w naszej miejscowości,

·        zabezpieczaliśmy kolizję drogową w Białce,

·        dokonaliśmy próbnej ewakuacji szkoły w Białce,

·        przeprowadzono próbny alarm w lipcu przez komendanta gminnego wraz z opiekunem z UG,

·        wyjeżdżaliśmy do pożaru traw i lasu w miejscowości Błażowa Dolna Mokłuczka.

 

Po jednej z akcji awarii uległa autopompa w samochodzie strażackim. Naprawa została wykonana we własnym zakresie.

W ciągu roku samochód wyjeżdżał trzy razy na prośbę mieszkańców w celu odpompowania wody ze studni oraz podlewania w czasie suszy drzewek wokół kościoła.

Podczas panującej suszy na prośbę komendanta gminnego wykonaliśmy trzy punkty poboru wody z rzeki, aby nie obciążać wodociągu w razie akcji gaśniczej.

Jeden z druhów zdał egzamin „Szeregowców ratowników OSP” poszerzony o „Zasady prowadzenia łączności w sieciach UKF PSP.

Za otrzymane dofinansowanie z FSUSR i promesy z MSWiA zostały zakupione cztery ubrania NOMEX i siedem par butów bojowych”.

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał dh Wojciech Szczepan.

W roku sprawozdawczym Komisja odbyła 9 posiedzeń i przeprowadziła 3 kontrole. Kontrolowano działalność finansową OSP i działalność organizacyjno-gospodarczą.

W dniu 03. 01. 2016 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP, którą prowadzi Skarbnik dh Mariusz Paściak.

 Kontrola  kasy nie uwidoczniła żadnych nieprawidłowości. Skarbnik złożył oświadczenie o odpowiedzialności za finanse i powierzone mienie. Wszystkie wymagane książki (poza gospodarza) są prowadzone. Zużycie paliwa jest zgodne z kartą paliwową, za co jest odpowiedzialny dh Stanisław Trafidło. Działalność statutowa jednostki realizowana jest prawidłowo. Plan działalności zrealizowany został w stopniu dobrym.

-         Książka pracy OSP prowadzona jest na bieżąco.

-         Rejestr wnioskowanych i przyznanych odznaczeń, odznak i wyróżnień jest prowadzony na bieżąco .

-         W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w liczbie członków zwyczajnych (czynnych) OSP.

Komisja wnioskowała udzielenie Zarządowi absolutorium.

O planach jednostki na 2016 r. mówił dh Maciej Trafidło. Zawarte są w trzech punktach:

1. remont rozpadających się kominów,

2. wymiana skorodowanych rynien,

3. modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku.

Więcej w 149 numerze "Kuriera Błażowskiego".

Danuta Heller