,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!’’

Z WIZYTĄ W JEDNOSTCE OSP LECKA

6 lutego 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce OSP Lecka. Gośćmi strażaków byli: burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, dyrektorka szkoły Bogusława Kośmider, komendant miejsko-gminny OSP Maciej Pałac. Redakcję „Kuriera Błażowskiego” reprezentowała Danuta Heller. Krótką wizytę złożył ks. proboszcz Lecki Stanisław Kowal.

Zaproszonych gości i członków jednostki powitał dh prezes Stanisław Cag. Przedstawił porządek zebrania, który zatwierdzono w głosowaniu. Przewodniczącym zebrania został Andrzej Bieszczad, a protokolantem Wioletta Rzeźnik. W skład wybranej komisji uchwał i wniosków weszli druhowie Tadeusz Hałoń, Marcin Bator i Michał Bator.

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2015 r. złożył dh Stanisław Cag. Jednostka liczy 31 druhów i 6 druhen, łącznie 37 członków czynnych. W okresie sprawozdawczym szeregi jednostki opuściły 2 druhny, a druh Edward Biśto zmarł. W jego intencji, jak również zmarłego przyjaciela jednostki Jana Grabosia obecni na sali odmówili modlitwę.

W 2015 roku odbyło się 9 posiedzeń Zarządu, a Komisja Rewizyjna zbierała się dwukrotnie.  Stan sprzętu nie uległ zmianie, natomiast przybył nowy obiekt – sala taneczna z toaletami.

Sprawozdanie gospodarcze przedłożył dh Roman Rzeźnik. Lista dokonań w jednostce jest imponująca.  Przycięto drzewa i zarośla koło dróg w Lecce, rozdano jabłka, pocięto świerki na opał do kominka, w garażu przerobiono instalację elektryczną do szybkiego powiadamiania, zatarto klejem ściany po przeróbce instalacji, wymieniono pion na 25 kw do licznika i od licznika na tablicy. Dokonano zakupów – lusterka, kosze na śmieci, pojemniki na mydło, uchwyty na papier toaletowy, karnisze i firanki do nowej sali. Przełożono instalację nagłaśniającą i wieżę ze starego grzybka do nowej sali tanecznej. Wyczyszczono zbiornik na wodę w samochodzie. Uprane zostały czarne ubrania, wykonano dekorację na sali. Przekazano herbatę i cukier dzieciom do szkoły, a także częściowo poprawiono motopompę.

Inne prace to: dowożenie wody do gospodarstw, którym jej brakowało z powodu suszy. Wynajmowano salę na wesela, osiemnastkę, stypę, Komunię św, jubileusz kapłaństwa ks. Stanisława Kowala, 50-lecie małżeństwa, zebranie komendantów i naczelników gminnych,  zorganizowano 2 zabawy taneczne. Rozprowadzono kalendarze pomiędzy mieszkańców wsi Lecka. Dbano o utrzymanie porządku wewnątrz budynku remizy i dolnego garażu.

Zarząd OSP w Lecce dziękuje wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz jednostki, a zarazem mieszkańców miejscowości. Członkowie jednostki przepracowali społecznie 1757 godzin na sumę około 17 000 zł.

W pracach tych brali udział i przepracowali wiele godzin:

Roman Rzeźnik – 224, Aleksander Ustrzycki – 172, Wioletta Rzeźnik – 171, Maria Bieszczad – 123,  Alicja Ustrzycka – 121, Stanisław Cag – 80, Krystyna Rzeźnik – 71, Danuta Woźniak – 70, Andrzej Bieszczad – 63, Jacek Bator – 54, Lucyna Ślęczka – 45, Mateusz Woźniak – 34, Wiesław Ślęczka – 31, Tadeusz Wolański 31, Krzysztof Wójcik – 27, Rafał Jakubczyk – 25, Kazimierz Bieszczad – 25, Michał Gruba – 25, Andrzej Bartoń – 24, Łukasz Rzeźnik – 20, Michał Bator – 19, Eugeniusz Jamioł 19, Tadeusz Hałoń – 18, Robert Ślęczka – 18,Tadeusz Bieszczad – 13, Roman Bieszczad – 9, Edward Biśto – 8, Damian Ustrzycki – 7, Marcin Czarnik – 7, Jan Wójcik – 4, Jarosław Ślęczka – 3.

W pracach społecznych  brały także udział osoby spoza jednostki. Wiele godzin przepracowali: Dawid Ustrzycki – 66, Sebastian Rzeźnik – 21, Sylwia Rzeźnik 17, Klaudia Woźniak – 14, Marcin Bieszczad – 6, Witold Ślęczka – 5, Paweł Rak – 4.

Sponsorami jednostki byli:

- gmina Błażowa na czele z burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej. Środki z kasy gminy pozwoliły na dofinansowanie unijnego projektu „Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Lecce” oraz na położenie nowej nawierzchni asfaltowej koło obiektu, zakup akumulatora do samochodu, prostownika z rozruchem. Możliwy był zakup materiałów na przeróbkę instalacji elektrycznej w garażu. Druhowie otrzymali z gminy komputer.

Jednostkę wspierali także: Stanisław i Jacek Batorowie, Michał Bator, Krzysztof Bator, Krzysztof Jamróz, Aleksander Ustrzycki, Tadeusz Hałoń, Rafał Jakubczyk, Andrzej Bieszczad, druhny Maria Bieszczad, Krystyna Rzeźnik, Wioletta Rzeźnik, Alicja Ustrzycka. Usługi transportowe, roboty koparką, ciągnikiem, kosiarką, słowem – czym kto może, mają dla jednostki ogromne znaczenie. Doceniono pracę druhen, zaangażowanych zwłaszcza przy organizacji imprez, spotkań, jakie odbywały się w remizie. Panie pieką wspaniałe ciasta, gotują smaczne posiłki, a przy tym eleganckie i urodziwe sprawnie obsługują gości. Wioletta Rzeźnik nie tylko prowadzi kronikę jednostki. Jej zmysł artystyczny przekłada się na piękną dekorację stołów i aranżację sali.

Członkowie jednostki, sponsorzy, władze gminy odebrały stosowne podziękowania.

Sprawy prewencyjno-bojowe przedstawił dh Aleksander Ustrzycki. W 2015 r. strażacy z Lecki wyjeżdżali do 7 zdarzeń – 5 razy do pożarów, pomagali przygotować lądowisko dla helikoptera, pomagali policji w poszukiwaniach zaginionego mieszkańca wioski.

Strażacy byli bardzo aktywni w każdej dziedzinie życia. Brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czwarte miejsce. Uczestniczyli w imprezach ze sztandarem, a były to święto patronalne strażaków św. Floriana i impreza plenerowa „Starych potraw smak i urok”. Uczestniczyli w pięciu pogrzebach. Obsługiwali uroczystości świeckie i kościelne, np. pełnili wartę przy Grobie Pańskim, brali udział w procesjach rezurekcyjnej i Bożego Ciała, w odpuście parafialnym, pilnowali porządku na dożynkach gminnych, brali udział w uroczystości poświęcenia nowego budynku. Na 37 członków jednostki, 24 osoby mogą brać udział w akcjach. Są to druhowie z wymaganymi szkoleniami i ważnymi badaniami lekarskimi. Jednostka dysponuje 5 kierowcami z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Czas poświęcony przez druhów tylko na akcje ratownicze i udział w zawodach to wiele godzin pracy: Roman Rzeźnik – 25, Andrzej Bartoń – 19, Aleksander Ustrzycki – 17, Łukasz Rzeźnik, Jacek Bator, Rafał Jakubczyk – 16, Michał Gruba, Tadeusz Hałoń – 15, Jarosław Ślęczka – 14, Wiesław Ślęczka – 11, Bogumił Rzeźnik – 9, Andrzej Bieszczad, Roman Bieszczad, Robert Ślęczka – 8, Marcin Bator – 7, Damian Ustrzycki, Tadeusz Czarnik, Tadeusz Wolański – 4, Stanisław Cag, Tadeusz Bieszczad – 2.

Finanse jednostki przedstawił dh Krzysztof Wójcik. Przychód jednostki wynosił  3 368,45 zł, a rozchód 7936,20 zł. Omówił szczegółowo źródła dochodu i wydatki jednostki.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył dh Andrzej Bartoń. Zarząd jednostki zbierał się 9 razy celem omówienia spraw bieżących, a komisja dwukrotnie. Komisja kontrolowała finanse i całokształt  funkcjonowania jednostki. Pozytywnie oceniła pracę Zarządu jednostki, wnioskując o udzielenie mu absolutorium.

Plan na 2016 rok nakreślił dh Stanisław Cag. Przewidziano w nim przyjęcie dwóch nowych członków, wykonanie nowej studni, najlepiej głębinowej, zainstalowanie Internetu. Należy także poczynić niezbędne zakupy odnośnie umeblowania, uzupełnienia naczyń kuchennych, zorganizować  obchody 75. rocznicy jednostki. Strażacy planują rozprowadzanie kalendarzy, wypożyczanie sali na imprezy. Będą odbywać posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Chcieliby  urządzić plac zabaw dla dzieci obok swych obiektów. Stanisław Cag omówił też planowane finanse jednostki. Jest jej prezesem 20 lat, toteż koleżanki i koledzy uhonorowali go okolicznościową statuetką.

W dyskusji głos zabrał burmistrz Jerzy Kocój. Bardzo wysoko ceni pracę strażaków z Lecki. Zebrania są dobrze przygotowane, w miłej atmosferze można posłuchać co się wydarzyło. Podkreślił znaczenie nowo oddanego obiektu dla wsi. Docenił godziny pracy dla środowiska, mające wymierną wartość. Podziękował za obcięcie gałęzi przydrożnych drzew, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg. Strażacy są widoczni na uroczystościach, ale tak samo ważna jest ich codzienna praca na rzecz środowiska. Jak zawsze, mogą liczyć na dofinansowanie przez samorząd  bieżącej działalności. Sugerował założenie strony internetowej OSP, choćby po to, aby  móc się pochwalić użytkownikom Internetu swoimi sukcesami.

Do życzeń i podziękowań dołączył się przewodniczący Jurek Faraś. Podziękował Zarządowi za pięcioletnią pracę. Pochwalił strażaków za ambitne cele, jakie sobie stawiają. Cieszą młode twarze w jednostce. Starsi przekazują młodszym kolegom swą wiedzę i doświadczenie, co jest zjawiskiem pozytywnym.

Za dobrą współpracę dziękowała dyrektorka szkoły Bogusława Kosmider.

Głos zabrał dh Maciej Pałac. Pochwalił kolegów za pięcioletnią pracę. Nigdy nie zawodzą i można na nich polegać. Pogratulował udziału w licznych szkoleniach. Wyjaśnił kilka kwestii dotyczących finansów jednostki.

Dh Stanisław Cag poinformował o planowanych obchodach 75. rocznicy założenia jednostki.

Na zebraniu dokonano wyboru nowych władz jednostki. Zarząd tworzą druhowie: Stanisław Cag – prezes, Andrzej Bieszczad – zastępca prezesa, Aleksander Ustrzycki – naczelnik, Rafał Jakubczyk – zastępca naczelnika, Wioletta Rzeźnik – sekretarz i kronikarz, Krzysztof   Wójcik – skarbnik, Roman Rzeźnik – gospodarz.

Komisja Rewizyjna, druhowie: Wiesław Ślęczka, Roman Bieszczad, Jacek Bator.

Przedstawiciele do Zarządu Miejsko-Gminnego: druhowie Stanisław Cag, Aleksander Ustrzycki.

Przedstawiciele na zjazd gminny: druhowie Stanisław Cag, Aleksander Ustrzycki, Rafał Jakubczyk.

Po części oficjalnej kontynuowano rozmowy przy smacznych daniach. Cieszy fakt, że remizy strażackie są ciepłe i estetyczne, a czasy, kiedy w remizie marzło się nawet w kożuchu, to już przeszłość. Zasługa to samych strażaków, dlatego informujemy szeroko o ich dokonaniach.

Bowiem Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i sprzęt, to także grupa ochotników (kobiet i mężczyzn), która coraz częściej swym poziomem wyszkolenia, wiedzy i umiejętności ratowniczych dorównuje kolegom z PSP.

Strażak nie zapomina o tym, że należy do grona osób darzonego przez społeczeństwo największym zaufaniem .

A to zobowiązuje.

Danuta Heller