ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W OSP KĄKOLÓWKA

30 stycznia 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kąkolówka. Wzięli w nim udział zaproszeni goście, tj. burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś wraz z radnymi Ewą Kucharską i Wiesławem Kruczkiem, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP dh Leszek Pępek, komendant miejsko-gminny OSP dh Maciej Pałac, sołtys Adam Sapa i przedstawicielka „Kuriera Błażowskiego”.

Zebranie otworzył prezes OSP Kąkolówka dh Józef Kustra, który przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności gości. Na przewodniczącego zebrania wybrany został dh Paweł Kruczek. Przewodniczący odczytał porządek zebrania, który przyjęto bez zmian, następnie podjęto wiele decyzji proceduralnych, m. in. co do kworum i ważności zebrania oraz innych spraw formalnych. Wybrano komisję uchwał i wniosków, w skład jej weszli druhowie: Mieczysław Sobkowicz, Bogdan Wilk i Wojciech Ząbek i złożono sprawozdania z działalności bojowej, prewencyjnej i pozastatutowej jednostki w 2015 r. oraz z działalności finansowej. Wynikało z nich, że jednostka nie prowadziła większej działalności statutowej. Jednostka liczy obecnie 26 członków, w tym jeden honorowy i jeden wspierający. W ubiegłym roku ubyło 5 członków, głównie wskutek zmiany miejsca zamieszkania. Z działalności pozastatutowej na uwagę zasługuje udział strażaków w obchodach Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Ciała, gdzie już tradycyjnie strażacy przygotowują jeden z ołtarzy i zabezpieczają ruch drogowy podczas uroczystej procesji. Mówcy przedstawili też plany działalności na 2016 r. Bolączką jednostki - poza małą liczbą młodych - jest brak umundurowania i butów, który to sprzęt osobisty jest niezbędny do podjęcia jakichkolwiek działań oraz przestarzały samochód. W trakcie wystąpień zgłoszono też potrzebę szkoleń podstawowych, specjalistycznych, dowódców drużyny i naczelnika. Kolejnym przedstawionym sprawozdaniem było sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej i przeprowadzonych przez nią kontroli. Wynikało z niego, że komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i wobec powyższego postawiono wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Po sprawozdaniach dyskusję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, który podziękował druhom za działalność, szczególnie pozastatutową. W dalszej części swego wystąpienia stwierdził, że jednostka jakby zatrzymała się w czasie i nie udało się jej ożywić swej działalności. Dla każdej organizacji najważniejsza jest wymiana kadr, wymiana pokoleniowa. Dawał przykład OSP Mokłuczki, która kiedyś przeżywała podobną sytuację, ale poradziła sobie z tym problemem. Życzył jednostce, aby i tu udało się odmienić niepokojącą tendencję. Burmistrz Jerzy Kocój podziękował Zarządowi za pracę w całej mijającej 5-letniej kadencji. Jednocześnie stwierdził, że przed jednostką wybory, a każde wybory to nowa perspektywa, nowe szanse. Nowy Zarząd ma bardzo ważne zadanie – musi podjąć się zmiany, musi pozyskać nowych, młodych ludzi. Kąkolówka to duża miejscowość i na pewno są tu rezerwy ludzi aktywnych. Trzeba tylko do nich dotrzeć i zmobilizować jednostkę do działania. I takiego nowego otwarcia życzył druhom, a wtedy samorząd wesprze OSP sprzętem. Komendant miejsko-gminny OSP dh Maciej Pałac stwierdził, że zna tę jednostkę od lat i pamięta, gdy kwitła tu działalność, dziś, niestety, jest okres marazmu. Dodatkowo zbiegło się to ze wzrostem wymagań formalnych w stosunku do członków, którzy muszą mieć przeszkolenia, aktualne badania i odpowiednie wyposażenie. Dziś, gdy jednostka przybywa do akcji, jej druhowie są od razu sprawdzani właśnie pod tym kątem i jeśli nie spełniają wymagań, nie mogą uczestniczyć w akcji.  Trzeba postawić na młodych. Aby ich pozyskać, trzeba iść do dzieci. On sam zaczynał kiedyś w zuchowej drużynie strażackiej. Te doświadczenia po latach się w nim odezwały i zadecydowały o wstąpieniu do OSP, bo w rodzinie nie było tradycji strażackiej. Mówił też o zmianach w przepisach dotyczących wypełniania dokumentacji i szkoleń. Zaczynając swoje wystąpienie prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP dh Leszek Pępek nawiązał do pięknej historii OSP w Kąkolówce, która to jednostka w tym roku będzie obchodzić 85-lecie istnienia i jest najstarszą po błażowskiej jednostką, starszą od OSP Piątkowa. Wspomniał, że kiedyś zazdrościł kąkolowianom możliwości działania, dziś widać przyszedł okres spadkowy, ale jeśli druhowie zrobią plan naprawy, to zapewne podtrzymają chlubną tradycję swoich ojców, dziadków, którzy działali w o wiele trudniejszych warunkach. Trzeba to robić małymi krokami. Zacząć od 4 -5 przeszkolonych i umundurowanych ochotników, którzy mogliby uczestniczyć w akcjach, a potem w miarę możliwości poszerzać ilość spełniających wymogi druhów. Na zakończenie podziękował ustępującemu Zarządowi i realizacji planów.

Głos zabierali również radni Wiesław Kruczek i Ewa Kucharska, która stwierdziła, że w jej przekonaniu kiedyś było łatwiej działać społecznie, także w straży, bo nie było tylu formalności. Dziś  wielogodzinne szkolenia i wymagania formalne zniechęcają do wstępowania do straży młodych mężczyzn, którzy albo się uczą, albo pracują. Obydwoje życzyli druhom wszelkiej pomyślności.

Po zakończeniu dyskusji przegłosowano przyjęcie sprawozdań oraz zgodnie z wnioskiem komisji rewizyjnej udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium. Następnie zebrani  podjęli decyzję, że wybory będą jawne, a Zarząd liczyć będzie 5 osób.  Wybrano też komisję wyborczą. W skład jej weszli druhowie: Stanisław Sapa, Mariusz Ząbek i Tadeusz Garduła.

Do Zarządu zgłoszono następujących kandydatów: dh Mieczysława Ząbka i dh Tadeusza Gardułę, którzy nie wyrazili zgody na udział oraz druhów Teofila Sowę, Stanisława Sapę, Bogdana Wilka, Pawła Kruczka, Kazimierza Dziepaka. Kandydaci ci wyrazili zgodę i zostali wybrani jednogłośnie do Zarządu. Do komisji rewizyjnej weszli następujący druhowie: Józef Kustra, Wojciech Ząbek, Łukasz Ziemiński. Zarząd i komisja rewizyjna ukonstytuowały się w następujący sposób. Skład Zarządu: prezes -  dh Paweł Kruczek, naczelnik -  dh Teofil Sowa, gospodarz - dh Kazimierz Dziepak, skarbnik - dh Stanisław Sapa, sekretarz - dh Bogdan Wilk. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został dh Józef Kustra, członkowie to dh Łukasz Ziemiński i dh Wojciech Ząbek. Wybrano też 3 delegatów na Zjazd Miejsko-Gminny OSP i zostali nimi druhowie: Paweł Kruczek, Teofil Sowa i Stanisław Sapa.

Prezes dh Paweł Kruczek podziękował w imieniu Zarządu za wybór i zaufanie i otworzył dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał dh Mieczysław Ząbek, który zwrócił uwagę na fakt, że jednostka OSP w Kąkolówce jest jedyną w gminie, która ma samochód zakupiony za własne pieniądze zarobione na organizacji imprez i choć dziś ten  51-letni wóz na pewno nie spełnia standardów pożarniczych, to jest powodem do dumy i wspomnieniem lepszych czasów, gdy jednostka działała prężnie i była wyróżniającą się. Jeśli mamy działać, musimy zakupić na przetargu inny samochód, lżejszy dostosowany do potrzeb. 85 lat istnienia jest też powodem do dumy i zobowiązuje do podjęcia trudu dalszego działania. Na zakończenie zadał pytanie władzom samorządowym, co z budynkiem ludowym, którego jednym z użytkowników jest też OSP.

Burmistrz Jerzy Kocój odpowiadając na pytanie stwierdził, że zgodnie z obietnicą budynek będzie w tym roku otwarty, dopełniane są ostanie formalności. Podtrzymał zapewnienie, że jeśli praca jednostki się ożywi, otrzyma ona wsparcie od samorządu. Kąkolówka to duża wieś i nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony samorządu. Obecnie wykonywane jest wzmocnienie i ocieplenie stropów budynku  szkoły podstawowej i złożony jest wniosek na doasfaltowanie jednej z dróg. Przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś poparł wniosek dha Mieczysława Ząbka i stwierdził, że pomysł kupna innego samochodu jest lepszy niż inwestowanie w remont przeszło półwiecznego wozu. Na tym porządek się wyczerpał i zebranie zakończono.

Małgorzata Kutrzeba