ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W OSP BŁAŻOWA DOLNA – MOKŁUCZKA

Odbyło się 23 stycznia 2016 r. z udziałem burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, sołtysów Zbigniewa Szali i Jerzego Kmiotka i członków jednostki. Frekwencja była rekordowa. W remizie pojawiły się młode twarze.

Wszystkich przybyłych powitał prezes jednostki dh Grzegorz Woźniak.  Przedstawił porządek obrad, który jednogłośnie przyjęto przez głosowanie. Przewodniczenie obradom powierzono Jerzemu Kmiotkowi.

Dh Grzegorz Woźniak złożył sprawozdanie za okres 17 stycznia 2015 r. – 23 stycznia 2016 r.

Wysłuchaliśmy też sprawozdania naczelnika jednostki druha Piotra Sobczyka.  Poinformował zebranych, jakim sprzętem dysponuje jednostka i wskazał najpilniejsze potrzeby odnośnie jego uzupełnienia. Jednostka dysponuje samochodem z 1980 r.  W dwóch akcjach, w jakich jednostka brała udział, zaangażowanych było 12 strażaków. Dysponują oni podstawowym wyposażeniem strażackim. Należałoby jednak przeszkolić 8 druhów, a także po dwóch w zakresie ratownictwa technicznego i udzielania pierwszej pomocy. Zasadnym jest zakup pompy pływającej i nowych prądownic i jednej prądownicy pianowej.

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał dh Bartłomiej Pociask.  W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 3 posiedzenia i przeprowadziła 2 kontrole.  Kontrolowano kasę i dokumentację kasową, nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości. Wszystkie wymagane książki są prowadzone, materiały trwałe prawidłowo zabezpieczone przed zniszczeniem czy kradzieżą. W okresie sprawozdawczym przybyło 5 nowych członków.  Zastrzeżeń nie budzi też stan paliwa. Wobec dobrej pracy Zarządu komisja wnioskowała udzielenie absolutorium władzom jednostki.

Do jednostki przyjęto 5 nowych członków w głosowaniu jawnym.

Rozpoczęła się dyskusja.

Nie zaaprobowano pomysłu, aby usunąć z jednostki członków nieaktywnych.

Burmistrz Jerzy Kocój pozytywnie ocenił pięcioletnią kadencję Zarządu. Przyjemnie popatrzyć, jak jednostka podźwignęła się z marazmu i konsekwentnie idzie do przodu. Cieszą nowe twarze, bo to gwarancja trwania jednostki. Tak więc ostatnia kadencja jest dla OSP Mokłuczka udana pod każdym względem. Słowa uznania należą się Zarządowi za odnowiony budynek i za dobrą frekwencję na zebraniu.

Burmistrz odniósł się do kwestii szkoleń uznając je za sprawę pierwszorzędną, choć związana jest z kosztami. Mobilność jednostki zwiększa posiadanie dwóch kierowców. Uznał za zasadny zakup pompy pływającej, gdyż z prognoz wynika, że zapowiada się kolejny suchy rok i może być problem z wodą.

Dh Roman Łach pogratulował kolegom sukcesów w imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. Zwrócił uwagę na konieczność posiadania wymaganej dokumentacji przez strażaków biorących udział w akcjach. Dh Roman Łach cieszył się z pozytywnych wydarzeń w jednostce, a nowe twarze druhów uważa za przyszłość.

Jurek Faraś złożył podziękowanie za pięcioletnią kadencję, a za całokształt pracy – gratulacje. Jeszcze nie tak dawno straż mokłuczańska wygasała. Dzięki integracji sołectw Błażowa Dolna i Błażowa Dolna Mokłuczka jednostka powiększyła swoje szeregi. Budynek służy młodzieży jako miejsce spotkań integracyjnych, żyje, służy ludziom, coś się w nim dzieje.

Zarządowi udzielono absolutorium.

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru nowych władz.

Komisję Rewizyjną tworzą: dh Janusz Kuś – przewodniczący, dh Angelika Więcek i dh Marian Nawój – członkowie.

Wybrano Zarząd jednostki:

dh Grzegorz Woźniak – prezes,

dh Piotr Sobczyk – naczelnik,

dh Bartłomiej Pociask – sekretarz,

druhowie: Zbigniew Hamerla, Zbigniew Słaby, Józef Sobczyk, Janusz Szpala – członkowie.

Przyjęcie planu działalności i planu finansowego było ostatnim punktem zebrania.

Rozmowy kontynuowano przy smacznym posiłku.

Danuta Heller