7 lutego 2015 r. miało miejsce zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Białka. Zostali na nie zaproszeni burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, przedstawiciel Zarządu Miejsko-Gminnego OSP dh Stanisław Cag i radny z Białki Stanisław Bator. Przybyli przedstawiciele Rady Sołeckiej, KGW i redakcji „Kuriera Błażowskiego”.

Zebraniu przewodniczył dh Stanisław Bator, protokołował je dh Krzysztof Jamróz. Komisję uchwał i wniosków tworzyły trzy dziewczyny: Mariola Bednarz, Paulina Orzechowska i Aneta Bednarz.

Dh Stanisław Bator przedstawił porządek obrad, zawierający 14 punktów, który zaakceptowano w głosowaniu.

Wysłuchano sprawozdania z pracy jednostki za 2014 r., który przedstawiła Mariola Bednarz.

„Szanowni druhowie, strażacy i zaproszeni goście! Na dzisiejszym zebraniu sprawozdawczym podsumujemy działalność organizacyjno-gospodarczą i bojową naszej jednostki oraz ustalimy plan działań na rok 2015.

Jednostka nasza liczy 41 druhów, w tym 10 druhów honorowych i 12 druhen, w tym 4 honorowe.

W roku 2014 odbyło się 5 posiedzeń Zarządu i 7 zebrań ogólnych, na których omawiane były sprawy organizacyjne, gospodarcze i bojowe.

Na początku roku trzy osoby z naszej jednostki zakwalifikowali się i zdali egzamin „szeregowców ratowników OSP” poszerzony o „Zasady prowadzenia łączności w sieciach UKF PSP”.

Z nadejściem wiosny podczas prac porządkowych wysprzątaliśmy strych na remizie, wykonaliśmy instalację elektryczną i alarmową w magazynku oraz został wykonany i zamontowany okap chromoniklowy w kuchni. Następnie zakupiony i ułożony został brakujący parkiet, a później całość została wycyklinowana i zabezpieczona olejem.

Po obsłudze rocznej wymienione zostały akumulatory w samochodzie.

Tradycją naszą jest udział druhów w adoracji Bożego Grobu przez całą noc i obsługa mszy rezurekcyjnej oraz obsługa mszy Bożego Ciała i odpustu parafialnego w naszym kościele.

Każdego roku w maju naszą jednostkę odwiedzają uczniowie klas od 0 do 3, z zainteresowaniem oglądają wóz strażacki oraz jego wyposażenie.

6 czerwca nasza jednostka otrzymała torbę PSP R1, szyny Kramera i deskę medyczną z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, którą przekazał nam pan dyrektor Marek Ząbek, za co serdecznie dziękujemy.

Delegacja i poczet sztandarowy brali udział w obchodach święta 3 Maja i Święta Ludowego. Zorganizowane zostało ognisko integracyjne dla strażaków, Koła Gospodyń Wiejskich i ich rodzin.

W trakcie roku samochód kilka razy wyjeżdżał w celach gospodarczych do podlewania nowo posadzonych drzewek wokół kościoła.

Nasza jednostka brała udział w zabezpieczeniu dożynek gminnych oraz w zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie drużyna kobieca zajęła drugie miejsce, a męska czwarte. Za otrzymaną nagrodę za zajęte miejsca zakupiliśmy dwa odcinki węży, siodełko wężowe i prądownice Turbo Master. Za środki własne i dofinansowanie z MSWiA zakupiliśmy jedno ubranie specjalne NOMEX oraz 9 par rękawic bojowych, a pod koniec roku zakupiliśmy kompresor do garażu.

Udoskonalony i uproszczony został system aktywacji syreny z dotychczasowej DTMF-ki doszły kolejne dwie możliwości za pomocą sieci GSM i GPRS, co pozwala na wygenerowanie alarmu z autoryzowanego numeru lub za pomocą sieci Ethernet i strony www. Ta możliwość pozwala na wysłanie informacji zwrotnej o alarmie do druhów za pomocą SMS-a.

W listopadzie podjęliśmy decyzję o wykopaniu kolejnej studni, aby powiększyć zasób wodny. Zakupione zostało 6 betonów, zasób jednorazowy wynosi około 10 m3. Studnia urządzona zastała na działce pani Stanisławy KULASY, dziękujemy jej za nieodpłatne udostępnienie działki.

Na koniec roku położyliśmy płytki w magazynku na posadce, zakupiliśmy klimatyzator i we własnym zakresie dokonaliśmy montażu i uruchomienia. Pomalowane zostały ściany, zamontowany osprzęt instalacyjny i rozbudowany został system alarmowy.

Jak co roku, jednostkę naszą wspomaga pan sołtys Mieczysław JAMIOŁ, dziękujemy mu za pomoc materiałową, sprzętową i doradczą.

Na podziękowanie również zasługują panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Białki, które poświęcają swój czas i angażują się w życie społeczne i strażackie.

Dziękujemy Nadleśnictwu Strzyżów oraz wszystkim ofiarodawcom, którym nie są obojętne losy naszej jednostki.

Wszystkie prace porządkowe i remontowe zostały wykonane przez druhów z Białki społecznie w ilości 1421 godzin, za które Zarząd serdecznie dziękuje”.

Skarbnik Paulina Orzechowska odczytała protokół o finansach jednostki. Dochody wynosiły 16 756 zł, a rozchody 18 446,99 zł.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej złożył dh Wojciech Szczepan. Komisja odbyła 7 posiedzeń i przeprowadziła 4 kontrole. Przyglądała się pracy Zarządu, kontrolowała kasę i sprawy gospodarcze, nigdzie nie dopatrując się nieprawidłowości. Wszystkie obowiązujące książki w OSP są prowadzone na bieżąco. Jedynie gospodarz musi książkę zaprowadzić. Skarbnik złożył oświadczenie o odpowiedzialności finansowej za powierzone mienie. Stanisław Trafidło odpowiedzialny za gospodarkę paliwem, robi to prawidłowo. Wobec powyższego komisja wnioskowała udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

Następnie wysłuchaliśmy sprawozdania naczelnika Stanisława Trafidło.

 W ubiegłym roku na terenie naszej gminy miały miejsce następujące zdarzenia:

- w kwietniu braliśmy udział w akcji bojowej gaszenia plebani w Błażowej,

- w lipcu zabezpieczaliśmy wyścig kolarski,

- po zakończeniu wyścigu kolarskiego zabezpieczaliśmy kolizję drogową która miała miejsce w Błażowej Górnej,

- w listopadzie zabezpieczaliśmy zerwany dach u mieszkańca naszej miejscowości.

 W ciągu roku mieliśmy trzy wyjazdy do pompowania wody ze studni celem ich wyczyszczenia na terenie naszej miejscowości.

Jednostka nasza zabezpieczała dożynki gminne oraz wystawiła dwie drużyny w zawodach sportowo-pożarniczych. W ciągu roku podczas suszy samochód kilka razy wyjeżdżał do podlewania drzewek wokół kościoła.

Troje druhów zdało egzamin „Szeregowców ratowników OSP” poszerzony o „Zasady prowadzenia łączności w sieciach UKF PSP.

Dwóch ukończyło szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym oraz jeden z nich uzyskał: patent sternika motorowodnego, uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych – gazy sprężone.

Druhna Mariola Bednarz wskazała lapidarnie plany jednostki na 2015 r. Uwzględniają one zmianę pokrycia dachowego wieży, wymianę okien i drzwi wejściowych do budynku, zakup ubrań specjalnych NOMEX, dokończenie ogrodzenia i zapewne wiele drobnych remontów, które trudno zaplanować.

Burmistrz Jerzy Kocój uczestniczył już w piątym zebraniu strażackim w 2015 r. Toteż ma skalę porównawczą. W Białce gości z przyjemnością. Miła atmosfera, ładny wystrój wnętrza, młodzież w mundurach – to powody do pochwał, których im nie szczędził. Godna podziwu jest chęć do pracy, którą wspiera i inspiruje nieobecny z powodu choroby sołtys Mieczysław Jamioł. Wszystkim aktywnym dzielnie sekundują panie z KGW. Z planów jednostki za najważniejszy uznał pokrycie dachu blachą. Życzył druhom realizacji wszystkich zamierzeń w 2015 r. i owocnej pracy na rzecz miejscowości.

- Jak tu was nie chwalić, jednostki wzorowej w gminie? – zastanawiał się przewodniczący Rady Jurek Faraś. Podziękował im za aktywność społeczną. Przypomniał II miejsce drużyny żeńskiej w zawodach pożarniczych w 2014 r. i życzył drużynie męskiej lepszego wyniku w 2015 r. Zasugerował jednostce z Białki założenie strony internetowej.

Dh Krzysztof Jamróz wyjaśniał sprawę pozyskania środków unijnych na zakup selektywnego powiadamiania w skali globalnej i ewentualnego alternatywnego zastąpienia go systemem bramek logicznych i bramki SMS.

Dh Stanisław Cag podziękował kolegom za udział w imprezach, pełnienie całonocnej warty przy Grobie Pańskim. Zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzania badań i szkoleń.

Dh Stanisław Bator jest jako radny pośrednikiem pomiędzy jednostką a Urzędem Miejskim. Jest też aktywnym członkiem Rady Parafialnej i cieszy się, że na pomoc kolegów przy pracach dla świątyni może liczyć. Z efektów dobrej współpracy dla mieszkańców korzysta środowisko wsi. 20 tys. godzin przepracowanych społecznie  na rzecz jednostki samo za siebie mówi. Ponadto jednostka prowadzi kronikę dokumentującą strażackie sprawy.

Dh Stanisław Trafidło mówił o potrzebach w zakresie badań lekarskich i umundurowania specjalistycznego. Niezbędny jest zakup drabiny samochodowej z atestem.

Zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium.

Wybrano nowego skarbnika jednostki, a został nim dh Mariusz Paściak. Gratuluję w imieniu redakcji.

Przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2015 r., uważając remont dachu na wieży za sprawę najważniejszą.

Smaczny obiad podano na zakończenie spotkania.

D. H